dr Maciej Chakowski, Gabriel Vilkas, Przemysław Ciszek

dr Maciej Chakowski, Gabriel Vilkas, Przemysław Ciszek

poniedziałek, 30 listopad -0001 00:00

Praca tymczasowa w Polsce po zmianach prawa - cz 2

Ograniczenia w wykonywaniu określonych zadań przez pracowników tymczasowych.

poniedziałek, 30 listopad -0001 00:00

Praca tymczasowa w Polsce po zmianach prawa

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658) istotne nie tylko dla Agencji Pracy Tymczasowych (APT) ale także ich klientów - Pracodawców Użytkowników (PU).

Zezwolenie na pracę jest najpopularniejszym dokumentem legalizującym aspekt pracy pracowników zagranicznych w Polsce. Należy zaznaczyć, iż zezwolenie na pracę nie będzie wymagane jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub w ogóle jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

poniedziałek, 30 listopad -0001 00:00

Praca w godzinach nadliczbowych

Pracownik nie może zostać zatrudniony ponad normę czasu, która wynika z przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy1 (dalej jako: k.p.). Może jednak legalnie wykonywać pracę, przekraczając dobowy, jak i tygodniowy wymiar czasu pracy. Istnieje jednakże szereg warunków, które należy spełnić, aby taka praca była zgodna z prawem. Stąd też w k.p. wskazuje się określone przesłanki, których zaistnienie jest niezbędne, limit nadgodzin oraz konieczność kompensaty. Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu instytucji pracy w godzinach nadliczbowych.

poniedziałek, 03 luty 2020 12:02

Podstawy prawne pobytu cudzoziemców w Polsce

Dynamiczne zmiany w gospodarce polskiej zmusiły pracodawców do poszukiwania oraz sprowadzania dużej liczby pracowników cudzoziemskich. Prawdą jest, że bez wsparcia zagranicznej siły roboczej wiele polskich przedsiębiorstw borykałoby się z przestojami produkcyjnymi, a część z nich musiałaby zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. 

Prezentujemy Państwu kolejną część artykułu, pochodzącego z książki: „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Podręcznik z zakresu legalizacji pobytu i pracy”, w którym przyglądamy się szczegółom i nowościom z rynku pracy cudzoziemców w naszym kraju.

czwartek, 28 listopad 2019 06:00

Charakter prawny wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie jest świadczeniem obligatoryjnym każdego stosunku pracy, co wynika  z art. 22 ustawy1 z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako: k.p.). Jest również jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jednakże niewystąpienie w treści umowy o pracę jednoznacznego odniesienia do wynagrodzenia nie powoduje nieważności tej umowy. Należy wskazać, iż element wynagrodzenia za pracę nie stanowi essentialia negotti stosunku pracy. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie znaczenia oraz funkcji wynagrodzenia za pracę w stosunku pracy.

Dyskusja o mobbingu w miejscu pracy została zapoczątkowana przez szwedzkiego psychiatrę niemieckiego pochodzenia Heinza Leymanna w latach siedemdziesiątych XX wieku. Naukowiec zdefiniował mobbing jako „terror psychiczny w życiu zawodowym, charakteryzujący się wrogimi i nieetycznymi zachowaniami, które są powtarzane w sposób systematyczny przez jedną lub większą ilość osób, skierowanymi głównie przeciwko pojedynczej osobie, która w ich wyniku zostaje pozbawiona szans na pomoc i obronę poprzez powtarzające się zachowania mobbujące. Działania te występują bardzo często (przynajmniej raz w tygodniu) i przez długi okres (przynajmniej przez sześć miesięcy). Duża częstotliwość i długi czas występowania tego wrogiego zachowania skutkuje znaczącymi problemami mentalnymi, psychosomatycznymi i społecznymi”1. Poniższe opracowanie ma na celu przybliżenie rozwiązań prawnych w zakresie mobbingu w polskim prawie, a także wskazanie najnowszych zmian, jakie nastąpiły w stosownych regulacjach.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, dalej jako: Ustawa o promocji zatrudnienia) cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Także należy zaznaczyć, że obowiązek ten wystąpi niezależnie od tego, czy praca będzie wykonywana w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej czy na innej podstawie.