Numer 4 - marzec 2020

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce czwarty już numer czasopisma „VADEMECUM RB”. Jak się Państwo – po jego lekturze – szybko zorientują, prezentowany numer zawiera 7 artykułów, które zostały odpowiednio przydzielone do czterech kategorii tematycznych: prawo zatrudnienia, prawo pracy, kadry  i płace oraz ubezpieczenia społeczne. Wierzymy, że taki układ sprawi, iż treść załączonych treści będzie jeszcze bardziej przystępna w ich lekturze.

Artykuły dotyczą mocno zróżnicowanej problematyki. Pierwszy z nich omawia temat pracy tymczasowej w Polsce po zmianach prawa (dr Maciej Chakowski oraz Przemysław Ciszek).

W drugim autorzy (dr Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek oraz Gabriel Vilkas) poruszają dobrze już Państwu znane z poprzednich numerów – zagadnienie zatrudniania cudzoziemców. Tym razem dotyczy ono zezwolenia na pracę, czyli najpopularniejszego dokumentu legalizującego aspekt pracy pracowników zagranicznych w Polsce.

Trzeci omawia najważniejsze różnice pomiędzy unormowaną w Kodeksie pracy telepracą a nieuregulowaną pracą zdalną, czyli tzw. „home office” (Ewa Buchowiecka).

Następnie Katarzyna Pałucka dotyka w swym artykule kwestię utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Przyczyna ta, jest jedną z częstych przyczyn rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, a zarazem stanowi przykład nieingerencji sądów w zasady doboru przez pracodawców kadry pracowniczej.

Kolejny temat – również z kategorii prawa pracy – porusza temat od dawna newralgiczny, a mianowicie zagadnienie pracy w godzinach nadliczbowych (dr Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek oraz Gabriel Vilkas).

Z kolei, wybiegając naprzeciw Państwa oczekiwaniom, z uwagi na zbliżające się terminy do zawarcia umowy o prowadzenie oraz umowy o zarządzanie PPK – w kolejnym artykule omawiamy właśnie tę tematykę (Ewa Buchowiecka).

Przedostatni artykuł wskazuje na nieunormowaną w Kodeksie pracy instytucję przedwstępnej umowy o pracy. Z tego względu, oprócz właściwych przepisów Kodeksu pracy dotyczących umów o pracę, będą tutaj miały zastosowanie art. 389 i 390 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy (Katarzyna Pałucka).

Życzymy przydatnej lektury.

 

 

Ewa Buchowiecka
redaktor naczelna

 

Czytaj w najnowszym wydaniu

Pracodawca może zawrzeć z osobą ubiegającą się o zatrudnienie przedwstępną umowę o…
PPK przewiduje obowiązek zawierania dwóch rodzajów umów w ramach PPK – umowy…
Pracownik nie może zostać zatrudniony ponad normę czasu, która wynika z przepisów…
Dynamizm na rynku pracy i postęp techniczny komunikacji elektronicznej daje możliwość wykonywania…
W dniu 1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany ustawy z…
Raport Rynek Pracy 360% przedstawiony przez Grupę Progres rzuca nowe światło na…
W związku z coraz bardziej realnym zagrożeniem występowania dotkliwych skutków zarażeń koronawirusem…
Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy z przyczyn wyraźnie wskazanych w…
Zezwolenie na pracę jest najpopularniejszym dokumentem legalizującym aspekt pracy pracowników zagranicznych w…