czwartek, 02 kwiecień 2020 22:06

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek COVID-19 w pytaniach i odpowiedziach

Napisane przez 

Kogo dotyczy zwolnienie z obowiązku opłacania składek? Jakie składki podlegają zwolnieniu? Na te i inne pytania otrzymasz odpowiedź w tym artykule.

Kogo dotyczy zwolnienie z obowiązku opłacania składek?

  • osoba będąca płatnikiem składek na dzień 1 lutego 2020r, która na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
  • osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia;
  • duchowni.

Jakie składki podlegają zwolnieniu?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek obejmuje składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Czy przedsiębiorca deklarujący podwyższoną podstawę wymiaru składek np. 250% przeciętnego wynagrodzenia, będzie zwolniony od obowiązku opłaty składek?

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zwolnieniu z tytułu nieopłaconych składek podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca w celu zwolnienia z obowiązku opłacania składek?

  • prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020r;
  • być mikro-przedsiębiorcą;
  • opłacać składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przy czym przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Czy ZUS naliczy odsetki?

W przypadku zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. są finansowane z budżetu państwa. Odsetek za opóźnienie w opłacaniu składek nie nalicza się.

Jak ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek?

Płatnik składek zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Co musi zawierać wniosek?

1) dane płatnika składek:

  • imię i nazwisko, nazwę skróconą;
  • numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
  • adres do korespondencji;

2) oświadczenie płatnika składek potwierdzające uzyskanie w lutym 2020 r. przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;

3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;4) podpis wnioskodawcy.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy płatnik składek zobowiązany jest przesyłać do zus deklaracje rozliczeniowe za okres zwolnienia z obowiązku składek?

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Jaki czas ma ZUS na podjęcie decyzji o zwolnieniu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Czy w razie zwolnienia z obowiązku zapłaty składek będę podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Osoba, której składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały zwolnione z obowiązku ich opłacania zachowuje prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy w razie przedłużenia się epidemii będę zwolniony ze składek za następne miesiące?

Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określać inne okresy zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek niż określone w ustawie mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy rolnicy objęci są zwolnieniem z opłacania składek?

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.