ObserwowaneDrukujEmail

Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) w praktyce – zarządzanie inwestycjami oraz pozyskanie kapitału. Warsztaty praktyczne

Start: 26 marca, 2020
Koniec: 27 marca, 2020
Kod: 3115WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
2400,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem ASI w Polsce, jako jednego z najkorzystniejszych „wehikułów inwestycyjnych” służących do zbierania środków od wielu inwestorów, w celu ich korzystnego ulokowania. Przekazywane podczas szkolenia podstawy funkcjonowania oraz  informacje praktyczne, umożliwią uczestnikom zapoznanie się z korzyściami wynikającymi z prowadzenia zbiorowej działalności inwestycyjnej w oparciu o ASI. Uczestnicy szkolenia będą w stanie podjąć świadomą decyzję w zakresie wyboru modelu działalności inwestycyjnej.

Korzyści

W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania ASI. W szczególności, każdy uczestnik:

 • nabędzie wiedzę w zakresie procedury założenia i rejestracji ASI oraz procedury rejestracji przed KNF;
 • nabędzie wiedzę w zakresie sposobów pozyskania kapitału w oparciu o ASI, funkcjonowania i zarządzania ASI;
 • nabędzie wiedzę w zakresie kosztów funkcjonowania ASI oraz korzyści podatkowych wynikających z oparcia modelu działalności inwestycyjnej o ASI;
 • nabędzie wiedzę w zakresie odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej, kluczowych managerów za działalność inwestycyjną; dzięki czemu, będzie miał możliwość podjęcia świadomej decyzji w zakresie wyboru modelu działalności inwestycyjnej z wykorzystaniem ASI.

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjnej, w szczególności:

 • członków zarządów, rad nadzorczych, menagerów przedsiębiorstw zajmujących się działalnością inwestycyjną;
 • osób odpowiedzialnych za politykę inwestycyjną firm;
 • osób obsługujących funkcjonowanie ASI;
 • inwestorów.

Program

 • Wybór optymalnej struktury Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej oraz Zarządzającego ASI.
  • zewnętrznie zarządzający ASI,
  • wewnętrznie zarządzający ASI,
  • wybór formy prawnej: Spółka Akcyjna, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowo akcyjna,
  • wady i zalety poszczególnych form funduszy zbiorowego inwestowania,
  • porównanie struktury opartej na Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych (ASI) z Zamkniętymi Funduszami Inwestycyjnymi Aktywów Niepublicznych tzw. Dywidendowych (FIZ AN),
  • działalność Zarządzającego ASI w oparciu o wpis do rejestru oraz zezwolenie – korzyści i wady dwóch modeli działania,
 • Model działalności inwestycyjnej z wykorzystaniem ASI i ZASI w oparciu o wpis / zgłoszenie.
  • „odformalizowana” działalność inwestycyjna,
  • brak ograniczeń dotyczących dywersyfikacji inwestycji,
  • brak obowiązku posiadania depozytariusza,
  • minimalne wymogi dotyczące wyceny inwestycji,
  • minimalne wymogi dotyczące celu i sposobności lokowania kapitału,
 • Alternatywna Spółka Inwestycyjna – praktyczne aspekty.
  • cel szczególnej regulacji,
  • praktyczne różnice w odniesieniu do innych form AFI (FIZ, SFIO),
  • ZASI jako Zewnętrznie Zarządzający ASI v. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jako organ Funduszu Inwestycyjnego,
 • Procedura założenia i rejestracji ASI i ZASI – wdrożenie procedury inwestycyjnej.
  • założenie i rejestracja podmiotów – spółek prawa handlowego,
  • opracowanie statutów spółek (S.A. / S.K-A), umowy spółki sp. z o.o.,
  • przygotowanie polityki inwestycyjnej,
  • przygotowanie strategii inwestycyjnej,
  • „podczepienie” inwestycji / spółek celowych pod Alternatywną Spółkę Inwestycyjną,
 • Procedura rejestracji Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej i jej Zarządzającego - procedura rejestracyjna przed KNF.
  • rejestracja ZASI prowadzącego działalność w oparciu o wpis do rejestru zarządzających ASI,
  • wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI,
  • rejestracja ZASI prowadzącego działalność w oparciu o uzyskane zezwolenie,
  • wymogi formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarządzający ASI,
 • Zarządzanie Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi w praktyce.
  • decyzje inwestycyjne – ich uzasadnienie, sposób przyjęcia, procedowanie,
  • stosowne uchwały Zarządu, ZW, NWA,
  • umowy na zarządzenie inwestycjami – wewnętrznie zarządzający i zewnętrznie zarządzający,
  • rola Rady Nadzorczej w procedurze inwestycyjnej,
  • podmiot „trzeci” jako odrębny zarządzający w stosunku do ZASI,
 • Wymagania w zakresie prowadzenia działalności Zarządzającego ASI.
  • przedmiot działalności Zarządzającego ASI,
  • zarząd i rada nadzorcza Zarządzającego ASI
  • system kontroli wewnętrznej ASI (szczególne wymagania dot. ZASI działającego w oparciu o zezwolenie,
  • system zarządzania ryzykiem/ system nadzoru zgodności działalności z prawem/system audytu wewnętrznego,
  • ochrona informacji poufnych/polityka wynagrodzeń/ wycena aktywów zarządzanych ASI,
  • powierzenie wykonywania czynności innym podmiotom,
  • depozytariusz przechowujący aktywa ASI – jeśli jest konieczny,
  • warunki techniczne i organizacyjne/procedury reklamacji inwestorów detalicznych ASI,
 • Pozyskanie kapitału.
  • emisje prywatne,
  • emisje publiczne,
  • warunkowe podwyższenia kapitału,
  • warranty subskrypcyjne,
  • kapitał docelowy, kapitał warunkowy,
  • upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału ze środków spółki,
  • finansowanie dłużne: obligacje, pożyczki, kredyty, pożyczki partycypacyjne, pożyczki podporządkowane,
 • Umowy inwestycyjne.
  • pozyskanie inwestora finansowego, strategicznego, branżowego,
  • kluczowe warunki umowy inwestycyjnej,
  • warunki brzegowe inwestycji,
  • weryfikacji inwestycji – badania Due Diligence i inne,
  • wyjście z inwestycji,
 • Wycena inwestycji.
  • wewnętrzne wyceniający,
  • zewnętrzne wyceniający,
  • częstotliwość wycen,
  • weryfikacja wyceny a odpowiedzialność ZASI,
  • raportowanie wyceny do interesariuszy,
  • inwestycje oparte na strukturze spółek celowych – SPV,
 • Obowiązki informacyjne publikacyjne oraz sprawozdawcze Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.
  • obowiązki wynikające z ustawy o funduszach,
  • różnice pomiędzy ZASI działających w oparciu o wpis do rejestr a uzyskane zezwolenie,
  • obowiązki sprawozdawcze ZASI w stosunku do KNF,
  • okresowe sprawozdania ZASI działającego w oparciu o uzyskanie zezwolenie,
  • obowiązki wynikające z rozporządzenia 231/2013,
 • Korzyści podatkowe wykorzystania struktury ASI.
  • brak podwójnego opodatkowania ASI – wykorzystanie struktury,
  • zwolnienia zysków kapitałowych w ASI – warunki zwolnienia,
  • czynności zarządcze a VAT,
  • dystrybucja udziału w zysku ASI w strukturze S.K-A do Zarządzającego w VAT,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy transakcjach inwestycyjnych,
 • Aspekty bilansowe i sprawozdawczość rachunkowa ASI i ZASI.
  • jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  • wycena bilansowa zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych,
  • możliwości przeszacowania aktywów – inwestycji,
  • badanie jednostek,
  • szczególne wymogi sprawozdawczości rachunkowej „Instytucji Zbiorowego Inwestowania”,
 • Koszty funkcjonowania struktury inwestycyjnej opartej na ASI / ZASI.
  • koszty założenia struktury inwestycyjnej,
  • koszty „podczepienia” inwestycji – SPV – pod strukturę ASI,
  • koszty bieżącej obsługi ASI i ZASI,
  • koszty sprawozdawcze i raportowe do KNF,
  • koszty podatkowe i finansowe,
  • inne koszty pośrednie funkcjonowania struktury,
 • Odpowiedzialność członków Zarządu, Rady Nadzorczej, kluczowych managerów za działalność inwestycyjną.
  • niedopełnienie obowiązków / złamanie wymogów na tle ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  • niedopełnienie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych,
  • odpowiedzialność karna związana z działalnością inwestycyjną – działania na szkodę spółki i/lub inwestorów,
  • znamiona oszustwa,
  • odpowiedzialność karna-skarbowa za zobowiązania publicznoprawne,
  • odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika – ASI / ZASI,
  • odpowiedzialność za rzetelność sprawozdań finansowych,
  • odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny niedozwolone,
 • Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Cena promocyjna

Cena promocyjna 1800 netto - dla radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych.