ObserwowaneDrukujEmail

Weekendowy kurs dla zaawansowanych na certyfikowanego specjalistę z zakresu kadr i płac (54H)

Start: 19 września, 2020
Koniec: 8 listopada, 2020
Kod: 3560KU
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
2890,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Kurs będzie maił na celu w sposób jasny, zrozumiały i podparty praktycznymi przykładami przedstawienie zmian, które obowiązują od 2020r., wprowadzone nowymi przepisami Kodeksu Pracy, a także rozporządzeniem MRPiPS.

Uczestnikom zostanie przekazana wiedza, która pozwoli im zweryfikować obecnie stosowane praktyki w przedsiębiorstwie i wdrożyć rozwiązania mające na celu wyeliminowanie z nich błędów.

Niniejszy kurs kierowany jest do pracodawców, osób pracujących w działach kadr i płac, a także do pracowników firm, które w swojej codziennej działalności mają do czynienia z dokumentacją pracowniczą oraz rozliczaniem czasu pracy.

Kurs zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy kursu będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie kursu uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

Uwaga!

Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych modułów kursu cena ustalana jest indywidualnie

Program

Moduł I

Akademia Prawa Pracy - Ewa Buchowiecka

Moduł II

Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy - Barbara Godlewska - Bujok

Moduł III

Akademia kadr i płac w praktyce - Jolanta Karakow - Jaśkiewocz

 • Typy nieobecności w pracy
  • Urlop wypoczynkowy
   • prawo do urlopu,
   • wymiar urlopu,
   • urlop proporcjonalny ,
   • porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę,
   • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego
   • Urlop na żądanie – zasada udzielania
  • Urlopy rodzicielskie
   • zasiłek macierzyński
    • uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego
    • zasiłek macierzyński a śmierci ubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
    • zasiłek macierzyński gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
    • zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
    • zasiłek macierzyński w przypadku zgonu dziecka
    • zasiłek macierzyński przysługuje po ustaniu zatrudnienia
    • zasiłek macierzyński gdy matka dziecka wymaga opieki szpitalnej
    • zasiłek macierzyński a urodzenie dziecka  wymagającego opieki szpitalnej
    • rozszerzenie osób uprawnionych do korzystania  z zasiłku macierzyńskiego
   • Urlop rodzicielski
    • wymiar urlopu rodzicielskiego
    • maksymalny okres korzystania z urlopu rodzicielskiego
    • terminy złożenia wniosku o urlop rodzicielski
    • urlop rodzicielski pobierany w częściach
    • kiedy pracownik może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego
    • łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
   • wysokość zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego
   • zasiłek macierzyński/rodzicielski wymagane dokumenty
   • Urlop ojcowski
   • zasiłek opiekuńczy
    • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych
    • niezbędna dokumentacja
   • zasiłek opiekuńczy 188 kp
    • podział urlopu na godziny
 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy – minimalne wynagrodzenia za pracę a wpływ na naliczanie wynagrodzeń oraz potrąceń komorniczych
  • Elementy składowe listy płac
  • Skala podatkowa 2020 r.
  • PIT – O
  • Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
  • Ograniczenie składek ZUS 2020 roku
  • Koszty uzyskania przychodów w 2020 roku
  • Wynagrodzenie minimalne 2020 roku
  • Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia
   • Składniki wynagrodzenia jakim nie wolno wyrównywać do minimalnego wynagrodzenia
  • Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania
  • Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto
   • Ustalenie kwoty brutto
   • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
   • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
   • ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
  • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
  • Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
  • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
  • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
  • Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania
  • Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania
  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  • Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
  • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
  • Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.
  • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
  • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
   • wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
   • wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
   • wypłacane za roczny okres
  • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę   obliczanego zasiłku
  • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
  • Ustalanie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
  • Naliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
  • Naliczanie zasiłku chorobowego krok po kroku
  • E-zwolnienia
  • ĆWICZENIA PRZKTYCZNE
 • Umowy zlecenie
  • Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach ,zbieg tytułu ubezpieczenia.
  • zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społecznego umów zlecenia;
  • oskładkowanie ZUS umów o dzieło - w jakich przypadkach?;
  • umowa o dzieło z własnym pracownikiem i z osobą obcą a zasady rozliczeń;
  • umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach;
  • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
  • kilka umów cywilnoprawnych - zasady rozliczeń;
  • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS.
  • Treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń.
  • Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
   • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
   • limit kosztów 50%
  • Wyliczanie wynagrodzenia z umów zleceni z ;
   • PIT - O
   • emerytem
   • własnym pracownikiem
   • z pełnym ZUS
   • ze składką zdrowotna
  • Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
   • Kwoty wolne od potrąceń
   • Potrącenia za zgodą pracownika
   • Potrącenia bez zgody pracownika
   • Potrącenia alimentacyjne
   • Potrącenia nie alimentacyjne
   • Potrącenia z umów zlecenia
   • Potrącenia ZFŚŚ
   • Potrącenia z zasiłków ZUS
   • Zbieg tytułów
   • Potrącenia na wniosek sądu karnego
   • Potrącenia administracyjne.
   • ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Moduł IV

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/ Podatek PIT - Paweł Ziółkowski

 • Nowe zasady - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zmiany w ZFŚS 2020
  • Cel i zasady tworzenia
   • Cele tworzenia ZFŚS
   • Podmioty zobowiązane do tworzenia funduszu
    • Pracodawcy zatrudniający poniżej 20 pracowników
    • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 50
    • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników
    • Pracodawcy sektora publicznego
   • Definicja i granice działalności socjalnej
   • Katalog osób uprawnionych
   • ZFŚS tworzony indywidualnie i wspólnie
   • Wysokość odpisów 2019/2020
  • Świadczenia z ZFŚS
   • Rodzaje świadczeń
   • Kryteria socjalne
   • Zasady dysponowania środkami funduszu
   • Regulamin ZFŚS
   • Komisja Socjalna
  • Świadczenia po równo a składki ZUS
   • Zasady różnicowania środków – najnowsze orzecznictwo i interpretacje
   • Nakaz różnicowania świadczeń
   • Czy każde świadczenie musi być zróżnicowane co do kwoty?
   • Treść wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS
   • Stanowisko ZUS w zakresie świadczeń po równo
   • Stanowisko sądów
   • Konsekwencje wyroku TK K 7/13
  • ZFŚS a podatek dochodowy
   • Przychody podatkowe
   • Czy w przypadku świadczeń z ZFŚS potrąca się koszty uzyskania
   • Zwolnienia podatkowe
    • Zapomogi
    • Świadczenia dla emerytów i rencistów
    • Świadczenia do 1000 zł
    • Opieka nad dziećmi
    • Wypoczynek dzieci
   • Świadczenia nie będące przychodami ze szczególnym uwzględnieniem imprez socjalnych
 •  PIT 2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%
  • Podatnicy i płatnicy
   • Podmioty posiadające status płatnika
   • Podatnicy rozliczani przez płatnika
   • Zaliczkowe i ryczałtowe rozliczanie podatku
   • Nowe zasady stosowania skali podatkowej u pracowników (nowość 2020)
   • Skala podatkowa 2020 – planowe obniżenie stawki podatku
   • Ulga podatkowa – jak naliczać ją przy zaliczkach
  • Zerowy PIT dla młodych
   • Przychody objęte zwolnieniem
   • Przychody poza zwolnieniem (w tym zasiłki!)
   • Limit wieku – do kiedy obowiązuje zwolnienie
   • Limit przychodów w 2019 r. i w latach następnych
   • Zwolnienie a koszty uzyskania
   • Zwolnienie a składka zdrowotna
   • Składki na ubezpieczenia społeczne od przychodów zwolnionych
  • Przychody podatkowe
   • Rodzaje przychodów podatkowych w podziale na źrodła
   • Moment powstania przychodu
   • Czy sama możliwość otrzymania świadczenia jest już przychodem
   • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13)
  • Koszty uzyskania przychodów
   • Koszty kwotowe ze stosunku pracy
   • Koszty procentowe i kwotowe z działalności wykonywanej osobiście
   • Koszty autorskie – limit i katalog osób uprawnionych oraz zmiana interpretacji podatkowych w zakresie możliwości naliczania kosztów autorskich
   • Przypadki, gdy nie nalicza się kosztów
  • Szczególne zasady ustalania przychodów
   • Służbowe składniki majątku (samochody, mieszkania, telefony)
   • Pakiety medyczne
   • Imprezy i szkolenia
   • Świadczenia związane z podróżami
   • Świadczenia z ZFŚS
   • Świadczenia BHP
   • Inne zwolnienia podatkowe
   • Świadczenia bez oznaczonej wartości
   • Rozliczanie cudzoziemców
   • Umowy do 200 zł
   • Konkursy
  • Rozliczenia podatkowe
   • Zasady i terminy naliczania podatku
   • Deklaracje i informacje podatkowe – nowe zasady

 

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • certyfikat

Dodatkowe informacje:

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 15/K/19) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:

- specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
- specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310

Terminy zjazdów

Moduł I - 19 - 20 września 2020r.

Moduł II - 03- 04 października 2020r.

Moduł III - 17 - 18 października 2020r.

Moduł IV - 07 - 08 listopada 2020r.

UWAGI:

Ilość godzin dydaktycznych 54h

Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć.

 

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl