ObserwowaneDrukujEmail

Akademia Kadr i Płac 2020 – z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

Start: 3 grudnia, 2020
Koniec: 4 grudnia, 2020
Kod: 3965ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
690,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu  się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

Program

Prawo pracy

Akta osobowe podział na części A,B,C,D

 • Zmiany w umowach terminowych
  • Nowe regulacje w umowach na okres próbny - kilka umów na okres próbny z jednym pracownikiem?
  • Czas określony po zmianach od 22.02.2016r. - „obiektywne przyczyny” , prace sezonowe lub dorywcze,  umowa  w celu zastępstwa pracownika, zgłaszanie do PIP „obiektywnych przyczyn”
  • Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki
 • Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Jednostronne zwolnienie ze świadczenia pracy
 • Nowe zasady tworzenia ZFŚS 2017- nowy odpis od 01.08.2019
  • 2018 - nowe kwoty wolne od podatku przy świadczeniach z ZFŚŚ
 • Nowe zasady tworzenia Regulaminu Pracy Wynagradzania od 01.01.2017
 • E-zwolnienia lekarskie 2019
 • E-akta osobowe 2019
  • Świadectwo pracy nowe, obowiązujące , terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego,
  • nowe, obowiązujące terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy,
  • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy,
  • zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,
  • Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy –
  • Nowy wzór świadectwa pracy
 • Zmiany w urlopach macierzyńskich , rodzicielskich oraz wychowawczych
 • Urlop wypoczynkowy
  • prawo do urlopu,
  • wymiar urlopu,
  • urlop proporcjonalny ,
  • porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę
 • Urlop na żądanie – zasada udzielania
 • Ochrona przedemerytalna
  • 39 kp. A zakres ochrony
  • Zasady liczenia okresu ochonnego-4 lat od dnia 01.10.2017
  • Zakończenie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia
 • Płaca minimalna dla zleceniobiorców i samo zatrudnionych – 1 stycznia 2020
  • Umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.)
  • Stawka godzinowa zleceniobiorców – wobec jakiej kategorii zleceniobiorców należy ją zastosować?
  • Kiedy minimalna stawka nie znajdzie zastosowania?
  • określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną,
  • kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa,
  • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług
  • okres przechowywania dokumentacji kadrowej po zmianach 2019

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 • Zasady przechowywania list płac
 • Elementy składowe listy płac
 • Skala podatkowa od 2018 r.
 • Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
 • Ograniczenie składek ZUS
 • Koszty uzyskania przychodów w 2018 roku
 • Wynagrodzenie minimalne
 • Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia
 • Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania
 • Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto
  • Ustalenie kwoty brutto
  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
  • ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
 • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
 • Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
 • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 • Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
 • Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

 Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.

 •  Zasady nabywania prawa do:
  • zasiłku chorobowego,
  • opiekuńczego,
  • macierzyńskiego,
  • dodatkowego i  rodzicielskiego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego 
  • wyrównawczego
 • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
 • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
  • wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
  • wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
  • wypłacane za roczny okres
 • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę   obliczanego zasiłku
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 • Ustalanie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
 • Naliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
 • Naliczanie zasiłku chorobowego krok po kroku
 • E-zwolnienia do 30.06.2018

Umowy zlecenie

 • Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach ,zbieg tytułu ubezpieczenia.
  • zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczneod umów zlecenia;
  • oskładkowanie ZUS umów o dzieło - w jakich przypadkach?;
  • umowa o dzieło z własnym pracownikiem i z osobą obcą a zasady rozliczeń;
  • umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach;
  • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
  • kilka umów cywilnoprawnych - zasady rozliczeń;
  • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS.
  • Treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń.
 •  Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
  • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
  • limit kosztów 50% - kiedy i dla kogo?
  • stawka 18% - zasady wyliczania;
 • Wyliczanie wynagrodzenia z umów zleceni z ;
  • studentem
  • emerytem
  • własnym pracownikiem
  • z pełnym ZUS
  • ze składką zdrowotna
 • Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
  • Kwoty wolne od potrąceń
  • Potrącenia za zgodą pracownika
  • Potrącenia bez zgody pracownika
  • Potrącenia alimentacyjne
  • Potrącenia nie alimentacyjne
  • Potrącenia z umów zlecenia
  • Potrącenia ZFŚŚ
  • Potrącenia z zasiłków ZUS
  • Zbieg tytułów
  • Potrącenia na wniosek sądu karnego
  • Potrącenia administracyjne.
 • Panel dyskusyjny.

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.