ObserwowaneDrukujEmail

Podatek u źródła z perspektywy polskiego płatnika w roku 2020

Start: 8 grudnia, 2020
Koniec: 8 grudnia, 2020
Kod: 3957ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  • Modelowa Konwencja OECD
  • istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w hierarchii aktów prawnych
  • znaczenie Komentarza OECD do Modelowej Konwencji
  • problemy z interpretacją treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Konwencja MLI
 • Certyfikaty rezydencji
  • pojęcie certyfikatu rezydencji
  • okres ważności certyfikatu rezydencji
  • forma certyfikatu rezydencji
  • kopie certyfikatów rezydencji od 2019 r.
 • Pojęcie dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • w okresie przed 1 stycznia 2017 r. – wyrok 7 sędziów NSA z 15.05.2017 r.
  • od 1 stycznia 2017 r. – nowelizacja ustawy o CIT
 • Zakład zagraniczny – rozumienie pojęcia wraz z przykładami z orzecznictwa
  • stała placówka
  • zakład budowlany
  • kiedy można mówić o obowiązku w podatku od niezrealizowanych zysków (exit tax) przy przeniesieniu składnika majątkowego do zagranicznego zakładu.
 • Opodatkowanie odsetek podatkiem u źródła
  • definicja odsetek na gruncie Konwencji Modelowej i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • zasady unikania podwójnego opodatkowania odsetek
  • klauzula beneficial owner
  • odsetki karne (od nieterminowych płatności)
 • Opodatkowanie należności licencyjnych podatkiem u źródła
  • definicja należności licencyjnych (prawa autorskie i pokrewne, prawo własności przemysłowej)
  • zasady unikania podwójnego opodatkowania
  • programy komputerowe
  • bazy danych
  • umowy franczyzowe
  • urządzenia przemysłowe, w tym środki transportu
  • prawo do fotografii
  • inne praktyczne problemy w zakresie przedmiotu należności licencyjnych
 • Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym podatkiem u źródła
  • problem otwartego katalogu świadczeń niematerialnych w ustawach o podatkach dochodowych
  • zasady unikania podwójnego opodatkowania
 • Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podatkiem u źródła
 • Zwolnienie z opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych
  • czy każda dywidenda zwolniona z opodatkowania podlega raportowaniu MDR?
 • Transgraniczne zbycie majątku nieruchomego, ruchomego oraz praw majątkowych.
  • zbycie udziałów w spółkach
  • zbycie praw autorskich, patentów
  • zbycie wierzytelności, w tym konwersja wierzytelności na udziały.
 • Obowiązki płatnika podatku u źródła od 2020 r.
  • obowiązek stosowania stawek ustawowych podatku u źródła dla należności powyżej 2 mln zł – kolejne odroczenie nowych reguł do 30.06.2020 r.
  • opinia o stosowaniu zwolnienia i oświadczenie o weryfikacji warunków dla stosowania zwolnienia lub stawek obniżonych
  • należyta staranność płatnika przy poborze podatku u źródła
  • postępowanie w sprawie zwrotu podatku u źródła
  • projekt objaśnień MF w zakresie poboru podatku u źródła

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.