ObserwowaneDrukujEmail

Podatek od nieruchomości 2020 - zmiany oraz aktualne orzecznictwo

Start: 14 grudnia, 2020
Koniec: 14 grudnia, 2020
Kod: 3711WA
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  • wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości,
  • księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
  • możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,
  • Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości,
  • organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
  • zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi,
  • prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania oraz kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości,
  • przedawnienie podatku od nieruchomości.
 • Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości: 
  • budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
  • pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”
  • różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli”
  • tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, kontenery, baraki, przenośne transformatory itp.,
  • pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
  • transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości,
  • urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
  • opodatkowanie urządzeń technicznych
  • fundamenty, place, place pod śmietnik,
  • sieci energetyczne,
  • przyłącza,
  • drogi wewnętrzne i drogi leśne,
  • uzbrojenie terenu,
  • zbiorniki,
  • kontenery,
  • wiaty,
  • wolnostojące instalacje.
 • Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  • zasady określania powierzchni gruntów,
  • powierzchnia użytkowa budynku,
  • dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku,
  • powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
  • ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
  • budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
  • modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.
 • Podatnik podatku od nieruchomości:
  • właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
  • posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości, 
  • użytkownik wieczysty podatnikiem,
  • posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,\
  • spółka cywilna w podatku od nieruchomości.
 • Stawki podatku od nieruchomości w 2018 i 2019 r.: 
  • zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy,
  • możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy,
  • stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów,
  • stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków,
  • stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.
 • Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu:
  • podmiot zobligowany do zapłaty podatku,
  • odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
  • najem, dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa,
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
  • podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
  • odpowiedzialność za zaległości,
  • rozliczenia między współwłaścicielami.
 • Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
  • ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
  • wybudowanie nieruchomości a podatek,
  • nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
  • sprzedaż nieruchomości,
  • likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
  • deklaracje w podatku od nieruchomości,
  • terminy zapłaty podatku.
 • Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki:
  • zwolnienia o charakterze podmiotowym,
  • zwolnienia przedmiotowe,
  • sposoby legalnej optymalizacji podatkowej.
 • Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
  • podatek od nieruchomości jako koszt,
  • rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie,
  • zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów.
 • Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.  
 • Omówienie skutków prawnych wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r.

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.