ObserwowaneDrukujEmail

Kurs online: Dwudniowy kurs na specjalistę ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce – wyzwania wobec COVID – 19

Start: 20 kwietnia, 2020
Koniec: 21 kwietnia, 2020
Kod: 3540ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:1 Obserwowane
Cena:
690,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry w firmach do wykonywania funkcji legalizacyjnej pracowników – cudzoziemców w Polsce, biorąc pod uwagę szczególne, coraz bardziej restrykcyjne środki stosowane przez władze polskie i zagraniczne w celu zwalczania pandemii koronawirusa SARS-Cov-2.

Restrykcje nałożone przez rządy różnych państw na życie społeczne i gospodarcze w celu zatrzymania rozwoju pandemii dotknęły nie tylko społeczeństwa miejscowe ale również skomplikowały sytuację cudzoziemców. Zamkniętych zostało wiele granic państwowych, urzędy działają w ograniczonym zakresie albo wcale, a w mediach panuje chaos informacyjny. W związku z tym, w trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców zarówno wynikające ze szczególnych ustaw uchwalanych w związku ze zwalczeniem pandemii, jak i standardowe zasady znajdujące się w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Szkolenie ma przedstawić teoretyczne i praktyczne zasady postępowania z różnymi przypadkami związanymi z legalnym zatrudnieniem obywateli m.in. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Filipin, Wietnamu zarówno w kontekście przepisów ogólnych, jak i szczególnych rozwiązań wprowadzonych na czas walki z pandemią. Szkolenie będzie miało charakter  interaktywny i będzie realizowane z wykorzystaniem case study z praktyki doradczej wykładowców.

Program

 • Wyzwania wobec sytuacji wywołanej pandemią
  • Pakiet osłonowy, a cudzoziemcy – wnioski praktyczne.
  • Zasady przedłużania dokumentów pobytowych i legalizujących pracę w dobie koronawirusa – co zrobić kiedy urzędy nie działają?
  • Czy cudzoziemiec może pracować w różnych konfiguracjach dokumentów pobytowych i legalizujących pracę.
  • Zasady kierowania cudzoziemców wjeżdżających do Polski na kwarantannę (w jaki sposób „zaoszczędzić” dni oświadczenia, poinformować urząd o opóźnieniu, zgłosić rezygnację)?
  • Praca na „stemplu” bez stempla – zasady składania wniosków o zezwolenia pobytowe (różne konfiguracje).
  • Jak postępować w przypadku osób, których dokumenty wygasły? Czy możemy liczyć na abolicję w tym zakresie?
 • Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt.
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
  • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
  • Obywatele UE i EOG – rejestracja pobytu.
 • Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Jak wyglądają procedury?
  • Kwestia wskazania wymiaru czasu pracy w oświadczeniu.
  • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  • Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  • Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Posiadacze Karty Polaka
  • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 • Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  • Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
  • Jak formułować ofertę pracy?
  • Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 • Transfery wewnątrzkorporacyjne:
  • Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę – możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw.
  • Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności
 • Praca sezonowa
  • Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
  • Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych
  • Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)
  • Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?
 • Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
 • Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 • Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 • Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?
  • Jak dokonać zameldowania cudzoziemca w celu uzyskania numeru PESEL?
  • Uzyskiwanie numeru PESEL poprzez złożenie wniosku w urzędzie.
 • Nielegalne zatrudnienie – konsekwencje prawnokarne, sposoby obrony.
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
  • Jak się bronić w postępowaniu dotyczącym nielegalnego zatrudnienia?
 • Bezczynność organu i przewlekłość postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.
  • Jak reagować na bezczynność organu administracji i przewlekłość postępowania?
  • Kiedy możemy wnieść ponaglenie na działanie organu, kto je rozpatruje i w jakim terminie?
  • Jakiej argumentacji można użyć, aby uzasadnić swoje stanowisko?
  • Skarga na przewlekłość do sądu administracyjnego – tryb wniesienia, możliwe rozstrzygnięcia.
  • Procedura odwoławcza w sprawach zatrudnienia.
 • W jakich sytuacjach warto odwoływać się od decyzji organu?
  • W jaki sposób wnieść odwołanie i kto je rozpatruje?
  • Jakiej argumentacji można użyć w postępowaniu odwoławczym?
  • Jakie są skutki wniesienia odwołania?
  • Czy decyzje wydane w postępowaniu odwoławczym mogą być zaskarżone do sądu?
  • Jakie są wymogi do złożenia skargi do sądu administracyjnego?
  • Jak uzasadnić skargę do sądu?
  • Możliwe rozstrzygnięcia sądu administracyjnego.
 • Omówienie formularzy urzędowych, case study
 • Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Kurs online: Dwudniowy kurs na specjalistę ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce – wyzwania wobec COVID – 19

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*