ObserwowaneDrukujEmail

Nowe zasady - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zmiany w ZFŚS 2020

Start: 8 października, 2020
Koniec: 8 października, 2020
Kod: 3892WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych ZFŚŚ .Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie  przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady , dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

UCZESTNICY SZKOLENIA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURTUJĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.

Program

Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS

 • Ilość etatów a obowiązek tworzenia ZFŚS
 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych

Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich
 • wysokość odpisów w 2020 roku
 • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 • obniżenie lub podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego
 • o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
 • terminy na przekazanie kwot odpisu na konto ZFŚS

 Korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 • w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
 • metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
 • korekta rocznego odpisu

Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

 • Regulamin ZFŚS – na co zwrócić uwagę.
 • Jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?
 • Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
 • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 • wybór przedstawiciela załogi pracowników

Komisje socjalne

 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • skład komisji
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy
 • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
 • Czy jest wymóg formalny powołania komisji socjalnej ZFŚS
 • Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

Zmiany ustawy o zfśs

Od 4 maja 2019 r., wskutek nowelizacji art. 8 ustawy o zfśs:

 • udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu socjalnego, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zfśs i ustalenia ich wysokości
 • na jakich zasadach  pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 • przez jaki okres pracodawca może przechowywać dane osobowe ZFŚS

Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
  • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
  • oprocentowanie pożyczki
  • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty

Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych

 • zobowiązanie osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS do przekazywania swoich danych w tym celu w formie oświadczenia.
 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko GIODO / RODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 • program 500+ a badanie sytuacji życiowej
 • alimenty otrzymywane i wypłacane
 • konkubinat
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – zmiany od 01 stycznia 2018r.

 • paczki dla pracowników
 • bony towarowe
 • bilety i karnety dla pracowników,
 • zapomogi dla pracowników ; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania
 • wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
 • świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe zmiany od 01 stycznia 2018 r.
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
 • Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę:
  • środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę,
  • w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków,
  • termin na przekazanie środków.
 • Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?

Pytania i dyskusja

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl