ObserwowaneDrukujEmail

CENY TRANSFEROWE 2020 – aktualne obowiązki dokumentacyjne i raportowe oraz analizy wykorzystywane dla ustalania i weryfikowania cen

Start: 8 października, 2020
Koniec: 9 października, 2020
Kod: 3506WR
Lokalizacja: Wrocław
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1350,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest przystępne zaprezentowanie uczestnikom wymogów dotyczących realizacji aktualnych obowiązków w zakresie dokumentowania i raportowania transakcji w grupach przedsiębiorstw powiązanych. Omówione zostaną kwestie związane z koniecznością stosowania cen rynkowych już na etapie planowania i realizacji transakcji, identyfikacją transakcji podlegających dokumentowaniu oraz praktyczne aspekty sporządzania informacji o cenach transferowych (TPR i inne) przekazywanych do organów podatkowych. W drugiej części szkolenia omawiane są zagadnienia związane z praktycznym aspektami sporządzania analiz porównawczych dla różnych rodzajów transakcji z wykorzystaniem odpowiednich metod i danych.

Przedstawione zostaną również zasady weryfikacji cen i transakcji stosowane przez organy podatkowe podczas kontroli przeprowadzanych u podatników oraz wnioski z dotychczasowych kontroli.Prowadzący stawiają sobie jako priorytetowy cel przejrzyste wskazanie jaki rodzaj i zakres informacji powinien być gromadzony i wykorzystany w procesie przygotowywania dokumentacji podatkowych oraz sporządzania analiz i informacji o cenach stosowanych w grupie aby podjęte działania były adekwatne do wymogów ustawowych oraz praktycznych możliwości podatnika.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do uczestników posiadających już pewne doświadczenie w dokumentowaniu transakcji w swoich jednostkach. Szkolenie nie jest przeznaczone dla doradców i osób usługowo sporządzających dokumentacje i analizy.

Program

CENY TRANSFEROWE 2020 – DZIEŃ I – obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowych oraz obowiązki raportowe

 • Wprowadzenie do kluczowych regulacji dotyczących cen transferowych
  • podstawowe regulacje dotyczące cen transferowych i ich znaczenie w relacjach międzynarodowych i w relacjach krajowych;
  • wytyczne OECD oraz aktualne, dalsze prace OECD i JTPF;
  • prace nad raportami BEPS, planowane wdrożenie BEPS 2.0;
  • polskie regulacje dotyczące cen transferowych;
  • prace Forum Cen Transferowych i ich znaczenie dla stosowania cen transferowych;
  • aktualne prace nad zmianami przepisów dotyczących cen transferowych na lata 2021 i kolejne.
 • Obowiązek stosowania cen rynkowych
  • zasada ceny rynkowej - generalne zobowiązanie do stosowania cen rynkowych;
  • pojęcie transakcji kontrolowanej, pojęcie ceny transferowej wg. regulacji 2019/2020;
  • konsekwencje stosowania cen „nierynkowych”;
  • sankcje prawne związane z uchybieniami w zakresie stosowania cen rynkowych;
 • Identyfikacja podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej
  • pojęcie podmiotu powiązanego wg. nowej regulacji 2019;
  • rodzaje powiązań (powiązania kapitałowe, osobowe, pozostałe, kryterium wywierania znacznego wpływu, reguły dotyczące powiązań pośrednich, zasady dotyczące spółek osobowych);
  • praktyczne aspekty identyfikowania powiązań.
 • Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego
  • nowe limity transakcyjne przewidziane do stosowania od 2019 roku;
  • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych – wątpliwości, aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych;
  • możliwość sporządzenia jednej dokumentacji dla wielu transakcji;
  • transakcje będące przedmiotem „refakturowania” a obowiązek dokumentacyjny;
  • kryteria determinujące powstanie obowiązku dokumentacyjnego;
  • obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych;
  • obowiązek dokumentacyjny – transakcje z podmiotami z rajów podatkowych;
  • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej;
  • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub z innymi umowami o podobnym charakterze;
  • obowiązek dokumentacyjny związany ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi;
 • Uproszczone rozwiązania w zakresie realizacji obowiązku dokumentacyjnego
  • zwolnienie transakcji krajowych z obowiązku dokumentacyjnego – zasady stosowania i konsekwencje;
  • zasady stosowania safe harbours dla transakcji finansowych;
  • zasady stosowania safe harbours dla usług o niskiej wartości dodanej;
  • katalog usług o niskiej wartości dodanej;
  • skutki dla podatników w przypadku zastosowania uproszczonych rozwiązań.
  • niezbędne elementy opisu transakcji;
  • zasadność stosowania uproszczonej formy dokumentacji podatkowej;
 • Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej za lata 2019 i 2020
  • zasady dotyczące nowych wymogów formalnych dokumentacji lokalnej,
  • zawartość poszczególnych części dokumentacji:
   • opis podmiotu powiązanego;
   • opis transakcji;
   • analiza cen transferowych, w tym: analiza porównawcza albo analiza wykazująca zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane,
   • informacje finansowe.
  • wykorzystanie wzorów dokumentacji lokalnych stosowanych przez podatników przed nowelizacjami;
  • dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji;
  • przedstawienie i omówienie przykładowej dokumentacji lokalnej;
  • konsekwencje uchybień w zakresie prawidłowego sporządzenia dokumentacji lokalnej.
 • Dokumentacja grupowa
  • elementy dokumentacji grupowej, zawartość dokumentacji, nowe elementy od 2019 r.;
  • dokumentacja grupowa (master file) a polityka cen transakcyjnych w grupie;
  • powiązanie dokumentacji grupowej (master file) z dokumentacjami lokalnymi;
  • zakres informacji o innych jednostkach, o funkcjonowaniu grupy koniecznych do sporządzenia dokumentacji grupowej, konieczny przepływ informacji;
  • rodzaje dokumentacji grupowych funkcjonujących w grupach;
  • master file otrzymany od jednostki zagranicznej z grupy – praktyczne problemy związane z opracowaniem dokumentacji grupowej, odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji grupowej;
  • obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej (master file) w przypadku grup o rozbudowanej strukturze międzynarodowej;
  • znaczenie dokumentacji grupowej w przypadku weryfikacji cen przeprowadzanej przez organy podatkowe.
 • Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi
  • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia;
  • informacja o cenach transferowych TPR-C i TPR-P – pierwsze raporty za 2019;
  • informacja o cenach transferowych TPR – zasady raportowania informacji o transakcjach – analiza projektu formularza;
  • informacja o cenach transferowych TPR – planowane zmiany w 2020 i 2021 roku;
  • CIT-TP i PIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza;
  • raportowanie według krajów (country – by country):
   • jednostki obowiązane w grupie do raportowania,
   • obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P,
   • sporządzanie raportu CBC-R,
  • konsekwencje uchybień w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych – dla jednostki i osób reprezentujących jednostkę.
 • Uprzednie porozumienia cenowe (APA)
  • porozumienie APA – podstawowe regulacje i definicje;
  • procedura uzyskania porozumienia APA;
  • korzyści i wady skorzystania z procedury APA;
  • aktualne statystyki dotyczące uzyskiwanych porozumień, kierunki zmian, planowane rozwiązania uproszczone.

CENY TRANSFEROWE 2020 – DZIEŃ II – analizy w dokumentacji podatkowej - zasady sporządzania analiz porównawczych, ustalanie i wykorzystanie danych porównawczych, zasady weryfikacji cen przez organy podatkowe

 • Analizy w dokumentacjach podatkowych – zakres analiz wymaganych w dokumentacjach za lata 2017-2018
 • Analizy w dokumentacjach podatkowych – zakres analiz wymaganych w dokumentacjach od 2019 roku
  • analiza porównawcza,
  • analiza zgodności,
  • analiza podatnika,
  • analiza funkcjonalna,
  • rola analiz w dokumentacji lokalnej, grupowej, polityce cen transakcyjnych.
 • Metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika i przez organy podatkowe
  • ustalenie ceny realizowanej w transakcji a weryfikacja rynkowego poziomu tej ceny;
  • metody szacowania cen dopuszczalne wg. regulacji 2019;
  • zasady wyboru metody i sposoby ich stosowania;
  • decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje;
  • omówienie podatkowych metod szacowania cen:
   • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
   • metoda ceny odprzedaży,
   • metoda rozsądnej marży „koszt plus”,
   • metoda podziału zysków,
   • metoda marży transakcyjnej netto,
   • inne metody – zakres zastosowania, przesłanki, dopuszczalność stosowania innych metod ustalania cen,
  • stosowanie metod szacowania cen przez organy podatkowe;
  • rodzaje analiz sporządzanych w oparciu o metody szacowania cen.
 • Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej
  • analiza porównawcza – dostępność danych, możliwość wykorzystania danych wewnętrznych dostępnych u podatnika oraz podmiotu powiązanego;
  • analiza porównawcza – zasady przeprowadzania badania porównywalności i stosowania kryteriów porównywalności;
  • analiza porównawcza – zasady sporządzania analizy porównawczej w zależności od zastosowanej metody;
  • analiza porównawcza – zakres wykorzystania zewnętrznych danych pochodzących z komercyjnych baz danych;
  • nowa analiza zgodności – przesłanki stosowania;
  • nowa analiza zgodności – zasady sporządzania;
  • praktyczne aspekty wyboru między analizą porównawczą a analizą zgodności;
  • zasady dokonywania korekt;
  • możliwość stosowania zewnętrznych wycen, operatów, analiz biegłych itd.
 • Procedura sporządzania analizy porównawczej, pozyskiwania i wykorzystania danych porównawczych
  • etapy sporządzania analizy porównawczej określone w Wytycznych OECD;
  • elementy analiz porównawczych w świetle polskich regulacji;
  • sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej;
  • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych;
  • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych);
  • przykładowe procedury sporządzania analiz porównawczych;
  • sposób prezentacji wyniku przeprowadzonych analiz porównawczych;
  • zasady korygowania wyniku.
 • Strategia sporządzania analiz porównawczych w grupie kapitałowej w kontekście opracowania polityki cen transakcyjnych oraz dokumentacji grupowej
  • jednostki w grupie wyznaczone do sporządzania analiz porównawczych oraz dokumentacji grupowych;
  • zasady udostępniania danych wewnątrz grupy kapitałowej;
  • wykorzystanie analizy porównawczej sporządzonej przez inne podmioty;
  • analiza funkcjonalna grupowa i jednostkowa, profile funkcjonalne podmiotów powiązanych, znaczenie analizy funkcjonalnej dla opracowania analizy porównawczej;
  • tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy;
  • stosowanie korekt cen transferowych.
 • Szczególne rodzaje transakcji z punktu widzenia cen transferowych i analiz
  • transakcje finansowe – pożyczki i finansowanie grupowe;
  • transakcje finansowe – poręczenia i gwarancje;
  • transakcje jednostek produkcyjnych;
  • transakcje dystrybutorów;
  • transakcje związane ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi;
  • transakcje dotyczące znaków towarowych i innych wartości niematerialnych w grupach;
  • transakcje realizowane przez jednostki typu „centrum usług wspólnych”;
  • transakcje rozliczane w oparciu o cenniki wewnątrzgrupowe.
 • Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych
  • skuteczność dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych;
  • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów;
  • planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli;
  • nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi;
  • przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych;
  • zasady badania transakcji, dokumentacji i analiz podatnika;
  • analizy porównawcze i bazy danych wykorzystywane w praktyce podatników i organów podatkowych;
  • dokumentacja podatkowa jako dowód w postępowaniu;
  • recharakteryzacja transakcji;
  • praktyka organów podatkowych w zakresie stosowania przepisów sankcyjnych;
  • praktyczne aspekty przygotowania do kontroli cen transferowych.

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Sprawdź inne szkolenia z cen transferowych

Temat Start Koniec Miasto
Ceny transferowe 2020/2021 – przegląd aktualnych obowiązków w zakresie stosowania cen rynkowych, dokumentowania i raportowania 29 października 2020 29 października 2020 Szkolenie online
Ceny transferowe 2020/2021 – przegląd aktualnych obowiązków w zakresie stosowania cen rynkowych, dokumentowania i raportowania 19 listopada 2020 19 listopada 2020 Szkolenie online

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl