ObserwowaneDrukujEmail

Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze i inne uprawnienia rodziców – pracowników

Start: 25 października, 2019
Koniec: 25 października, 2019
Kod: 2482KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
450,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Od 7 września 2019 r. rozszerzono krąg osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego o pracownika, innego niż pracownik-ojciec wychowujący dziecko, czyli członka najbliższej rodziny. Zatem po zmianach, np. dziadek, babcia, brat, siostra zyskali szczególne uprawnienia związane z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Ogólnie uprawnienia pracowników rodziców, o których mowa w Kodeks praca są bardzo rozbudowane i stosunkowo skomplikowane. Można tu np. wykazać, że mając na celu równe traktowanie wszystkich osób objętych ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, bez względu na to, czy są pracownikami w rozumieniu art. 2 KP czy innymi ubezpieczonymi uprawnionymi do zasiłku macierzyńskiego, ustawodawca umożliwił pracownicy dzielenie się korzystaniem odpowiednio z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający temu urlopowi nie tylko z pracownikiem − ojcem wychowującym dziecko, lecz także z ubezpieczonym − ojcem dziecka.

Szkolenie kompleksowo omawia tematykę uprawnień związanych z rodzicielstwem Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla pracodawców, którzy chcą się dowiedzieć jakie są uprawnienia pracownicze (i niepracownicze) z tytułu rodzicielstwa i jakie obowiązki podmiotu zatrudniającego z tym związane przewidują przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Program

 • Nowe uprawnienia członków najbliższej rodziny w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego – zmiany, które weszły w życie od 7.9.2019 r.
  • ochrona przed zwolnieniem
  • preferencyjne warunki korzystania z urlopu wypoczynkowego
  • wynagrodzenie za czas pozostawanie bez pracy – nowe zasady obliczania jego wysokości
  • nowe roszczenia w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej czas określon
 • Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich
  • potwierdzenie stanu ciąży – czy pracodawca może wymagać zaświadczenia lekarskiego?
  • warunki zatrudnienia pracownicy w ciąży, np. zwolnienia z pracy na badania lekarskie,
  • czas pracy pracownicy w ciąży,
  • czy pracownicy w ciąży można wypowiedzieć umowę o pracę?
  • przedłużenie umowy do dnia porodu,
  • zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży – czy to możliwe?
  • zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników a pełnienie funkcji rodzicielskich,
  • uprawnienia pracownicy w ciąży w razie niezgodnego z prawem rozwiązania z nią stosunku pracy,
  • szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego
  • przerwy w pracy na karmienie piersią po urodzeniu dziecka,
  • powrót do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem,
 • Urlop macierzyński i urlop na warunkach macierzyńskiego
  • zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem,
  • urlop macierzyński w przypadku ciąży mnogiej,
  • urlop macierzyński a poronienie oraz urodzenie martwego dziecka,
  • urlop macierzyński w razie śmierci albo hospitalizacji dziecka,
  • urlop macierzyński w przypadku hospitalizacji i śmierci matki,
  • rezygnacja przez matkę z urlopu macierzyńskiego,
  • zasady występowania o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlop macierzyński a urlop wypoczynkowy
 • Urlop rodzicielski
  • wymiar urlopu rodzicielskiego,
  • możliwość dzielenia urlopu na części,
  • zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, w tym możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia,
  • zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego,
  • możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy,
  • urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowani,
  • urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.
 • Zasady wnioskowania o urlopy związane z rodzicielstwem
  • wymogi wniosków składanych o urlop rodzicielski : „z góry” i „po kolei”,
  • konsekwencje wyboru sposobu złożenia wniosku lub wniosków w kwestii rezygnacji z urlopów oraz ich podziału na części,
  • konsekwencje wyboru sposobu złożenia wniosku lub wniosków w kwestii wysokości zasiłku macierzyńskiego.
 • Urlop ojcowski
  • komu przysługuje urlop ojcowski?
  • wymiar urlopu ojcowskiego,
  • zasady i tryb udzielania urlopu ojcowskiego,
  • wniosek o urlop ojcowski,
  • urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy
  • szczególna ochrona stosunku pracy
 • Zasady udzielania urlopu wychowawczego
  • korzystanie z urlopu wychowawczego do 6. roku życia dziecka,
  • wymiaru urlopu wychowawczego,
  • obowiązek wykorzystania przez każdego rodzica lub opiekuna dziecka swojej nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego,
  • przypadki, w których dany rodzic lub opiekun dziecka będzie mógł wykorzystać cały urlop wychowawczy,
  • podział urlopu wychowawczego na części,
  • możliwość wspólnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka,
  • dokumenty dołączane do wniosku o urlop wychowawczy,
  • wpływu urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy.

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl