ObserwowaneDrukujEmail

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 2019 - nowelizacja przepisów - bieżące zagadnienia

Start: 21 sierpnia, 2019
Koniec: 21 sierpnia, 2019
Kod: 2260WR
Lokalizacja: Wrocław
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2019 roku
  • Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% - warunki stosowania
  • IP BOX / Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej – stawka 5%
  • Podatek u źródła (WHT)
   • Certyfikat rezydencji – nowe warunki formalne – warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji
   • Zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła
   • Klauzula ubruttawiająca w umowie
   • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
   • Zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień – art. 22c
  • Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności:
   • Podwyższenie do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego,
   • Określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością),
   • Ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z samochodu: leasing, najem długoterminowy, najem krótkoterminowy samochodów,
  • Modyfikacja podatku od przychodów z tytułu własności określonych nieruchomości (minimalny podatek dochodowy – art. 24b) -
  • Hipotetyczne koszty odsetkowe (notional interest deduction – NID) – korzyści podatkowe wynikające z finansowania wewnętrznego – kapitałów własnych.
  • Wprowadzenie szczególnych zasad dotyczących opodatkowania walut wirtualnych (w tym kryptowalut)
  • Nowe zasady rozliczania straty podatkowej
  • Nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności
  • Konwersja długu na kapitał – określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów
  • Doprecyzowanie zasad rozliczania pożyczonych papierów wartościowych
  • Ulepszenie środków trwałych – zmiana art. 11 ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r.
  • Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)
  • Zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych:
   • Zmiany w progach dokumentacyjnych,
   • Nowe terminy na sporządzenie dokumentacji TP,
   • Nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej,
   • Uproszczone zasady dokumentacji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej – zniesienie wymogu dokonania analizy porównywalności (benchmarking)
   • Uproszczone zasady rozliczeń,
   • Raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R,
   • Metody szacowania cen transferowych spoza katalogu MF,
  • Pozostałe zmiany:
   • Zmiana definicji małego podatnika – konsekwencje
   • Wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji - zwolnienie od podatku odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów z obligacji emitowanych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu
   • Ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych m.in. w zakresie rozliczania różnic kursowych metodą bilansową oraz stosowania zaliczek uproszczonych.
   • Wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS)
   • Ograniczenie zakresu wyjątków od zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b
   • Poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
   • Podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym
  • Inne projektowane zmiany w przepisach
   • Rządowy projekt o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (ulga na złe długi)
   • Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (druk 2855)
 •  Bieżące zagadnienia związane z funkcjonowaniem podatku
  • Ustalenie wyniku podatkowego - Podział źródeł przychodów.: przychody z zysków kapitałowych, przychody z innych źródeł.
   • definicja oraz sposób rozliczania przychodów z zysków kapitałowych
   • przychody z działalności gospodarczej – moment powstania
   • szczególne regulacje dot. banków, ubezpieczycieli, instytucji finansowych.
  • Koszty finansowania dłużnego zewnętrznego jako koszty uzyskania przychodów:
   • przepisy Dyrektywy ATAD
   • zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji: rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne;
   • ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA (ustalanie wskaźnika)
   • wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych lub gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekracza 3 mln (praktyka stosowania przepisu)
  • Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne:
   • zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
   • sposób określenia limitu odliczenia
   • wyłączenia

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl