ObserwowaneDrukujEmail

Podatek od towarów i usług (VAT) – nowelizacja 2019 / 2020

Start: 21 sierpnia, 2019
Koniec: 21 sierpnia, 2019
Kod: 2189GD
Lokalizacja: Gdańsk
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Mechanizm podzielonej płatności (split payment):
  • przypadki obligatoryjności zastosowania;
  • wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności (nowy załącznik nr 15 – likwidacja załączników nr 11/nr 13/ nr 14),
  • skutki zapłaty z pominięciem podzielonej płatności / sankcje
  • zapłata jednym przelew kilku faktur - warunki
 • Likwidacja mechanizmu krajowego odwrotnego obciążenia – skutki /przepisy przejściowe
 • Zasady odpowiedzialności solidarnej
  • likwidacja wybranych przypadku wyłączenia odpowiedzialności
  • rozszerzenie przypadków stosowania mechanizmu na nowe grupy towarów;
 • Rejestr podatników VAT – tzw. biała lista podatników
  • publikacja rachunków bankowych podatników
  • brak weryfikacji kontrahenta a konsekwencje w zakresie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów
  • zapłata na rachunek inny niż podany w rejestrze – skutki w podatku VAT i podatku dochodowym
  • przesłanki wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych (nowa przesłanka od 2.01.2019 r. – doprecyzowanie przepisów)
 • Identyfikacja towarów i usług dla celów VAT
  • nowy sposób identyfikacji towarów i usług (PKWiU dla usług – zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) przy identyfikacji towarów)
  • nowa matryca stawek (PKWiU)
  • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
 • JPK_VDEK – zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK VAT
  • zakres, nowe rubryki, terminy raportowania, korekty
  • likwidacja rozliczania kwartalnego
  • sankcje za nieprawidłowości w raportowania (zapisy niezgodne ze stanem faktycznym)
 • Przesłanki stosowania zwolnienia przy zbyciu nieruchomości zabudowanych – pierwsze zasiedlenie
 • Kasy fiskalne – obowiązki ewidencyjne – kasy online
  • kasy fiskalne online – okresy przejściowe dla kas rejestrujących z papierową i elektroniczną kopią paragonu
  • zasady ewidencjonowania – przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas
  • rejestracja, użytkowanie, serwisowanie kas online (nowe rozporządzenie)
  • zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych (nowe rozporządzenie z 2018 r.)
 • Wystawianie faktury na podstawie paragonu – nowe zasady dotyczące obrotu profesjonalnego
 • Dochowanie należytej staranności w kontekście prawidłowej weryfikacji kontrahenta dla celów VAT
  • przesłanki dochowania należyte staranności przy weryfikacji kontrahentów
  • metodyka kontroli – wytyczne MF (kryteria formalne, kryteria transakcyjne)
  • konsekwencje niedochowania należytej staranności / przegląd orzecznictwa
 • Sankcje – modyfikacje przepisów i przypadku zastosowania (sankcje 100%/30%/15%)
 • Bony – nowe zasady rozliczania
  • bony jednego przeznaczenia (SPV) / bony różnego przeznaczenia (MPV)
  • ustalanie podstawy opodatkowania dla bonów MPV
 • Ulga na złe długi
  • nowe definicja „uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności” – termin 90 dni
   • przesłanki stosowania ulgi
   • stosowanie przepisów przejściowych
 • Inne zmiany wprowadzone lub projektowane - komentarz
  • zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych
  • zwrot VAT – uproszczenia formalne
  • zmiany w zakresie stosowania procedury MOSS (zasady opodatkowania usług cyfrowych, świadczonych na rzecz konsumentów z UE)
  • import towarów: modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie towarów / umożliwienie wykazania podatku na podstawie rozliczenia zamknięcia
  • nowe wyłączenia w stosowaniu tzw. zwolnienia podmiotowego (art. 113) dot. m.in. niektórych towarów, w tym sprzedaży online oraz określonych rodzajów usług
  • podmioty powiązane – skutki w VAT – nowa definicja
  • rolnik ryczałtowy (zmiana warunków odliczania kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze - zmiana zakresu danych umieszczanych na fakturze VAT RR.

Lokalizacja

Gdańsk

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl