ObserwowaneDrukujEmail

Podatek od towarów i usług (VAT) – nowelizacja 2019 / 2020 - zmiany obowiązujące od 1.01 / 1.05 / 1.09 / 1.11.2019 oraz 1.01 / 1.04.2020 roku

Start: 28 lutego, 2020
Koniec: 28 lutego, 2020
Kod: 2838WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Obligatoryjność mechanizmu podzielonej płatności – Likwidacja mechanizmu krajowego odwrotnego obciążenia – Zmiany w odpowiedzialności solidarnej w przypadku towarów wrażliwych – Rejestr podatników „biała i czarna lista” – Wpłata na rachunek rozliczeniowy z rejestru jako przesłanka zaliczenia wydatków do kosztów: skutki w podatku dochodowym od 2020 roku – nowa matryca stawek PKWiU – zasady identyfikacji towarów (CN) – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – JPK_VDEK – Inne zmiany – Komentarz do zmian przepisów, które weszły w życie w 2019 roku.

Program

Mechanizm podzielonej płatności (split payment):

 • przypadki obligatoryjności zastosowania,
 • wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności (nowy załącznik nr 15 – likwidacja załączników nr 11/nr 13/ nr 14),
 • skutki zapłaty z pominięciem podzielonej płatności / sankcje
 • zapłata jednym przelew kilku faktur – warunki
 • konsekwencje związane z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności w podatku dochodowym od 1.01.2020

Likwidacja mechanizmu krajowego odwrotnego obciążenia – skutki /przepisy przejściowe

Zasady odpowiedzialności solidarnej

 • nowe przesłanki wyłączenia odpowiedzialności
 • rozszerzenie przypadków stosowania mechanizmu na nowe grupy towarów

Obrót wewnątrzwspólnotowy – implementacja przepisów Dyrektywy

 • nowe obowiązki dokumentacyjne dla WDT – warunki stosowania stawki 0%
 • zasady ustalania „dostawy ruchomej” dla transakcji łańcuchowych
 • ujednolicenie reguł stosowania procedury magazynu konsygnacyjnego (call-off)

Rejestr podatników VAT – tzw. biała lista podatników

 • publikacja rachunków bankowych podatników
 • brak weryfikacji kontrahenta a konsekwencje w zakresie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów od 1.01.2020 (objaśnienia MF)
 • zapłata na rachunek inny niż podany w rejestrze – skutki w podatku VAT i podatku dochodowym
 • przesłanki wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych (nowe przesłanki od 1.09.2019 r. – doprecyzowanie przepisów)

Identyfikacja towarów i usług dla celów VAT

 • nowy sposób identyfikacji towarów i usług (PKWiU dla usług – zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) przy identyfikacji towarów)
 • nowa matryca stawek (PKWiU)
 • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

JPK_VDEK – zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK

 • nowe obowiązki, terminy raportowania, korekty
 • sankcje za nieprawidłowości w raportowania (zapisy niezgodne ze stanem faktycznym)
 • przepisy wykonawcze – zakres danych umieszczanych w deklaracji i ewidencji
 • sposób ujęcie w ewidencji faktur wystawianych do paragaonów

Przesłanki stosowania zwolnienia przy zbyciu nieruchomości zabudowanych – pierwsze zasiedlenie

Kasy fiskalne – obowiązki ewidencyjne – kasy online

 • kasy fiskalne online – okresy przejściowe dla kas rejestrujących z papierową i elektroniczną kopią paragonu
  • zasady ewidencjonowania – przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas
  • rejestracja, użytkowanie, serwisowanie kas online (nowe rozporządzenie)
  • zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych (nowe rozporządzenie z 2018 r.)

Wystawianie faktury na podstawie paragonu – nowe zasady dotyczące obrotu profesjonalnego

Dochowanie należytej staranności w kontekście prawidłowej weryfikacji kontrahenta dla celów VAT

 • przesłanki dochowania należyte staranności przy weryfikacji kontrahentów
 • metodyka kontroli – wytyczne MF (kryteria formalne, kryteria transakcyjne)
 • konsekwencje niedochowania należytej staranności / przegląd orzecznictwa (komentarz do wyroku TSUE z lipca 2019 roku)

Sankcje – modyfikacje przepisów i przypadku zastosowania (sankcje 100%/30%/20%/15%)

Bony – nowe zasady rozliczania

 • bony jednego przeznaczenia (SPV) / bony różnego przeznaczenia (MPV)
 • ustalanie podstawy opodatkowania dla bonów MPV

Ulga na złe długi

 • nowe definicja „uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności” – termin 90 dni
  • przesłanki stosowania ulgi
  • stosowanie przepisów przejściowych

Inne zmiany - streszczenie

 • zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych
 • zwrot VAT – uproszczenia formalne
 • zmiany w zakresie stosowania procedury MOSS (zasady opodatkowania usług cyfrowych, świadczonych na rzecz konsumentów z UE)
 • import towarów: modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie towarów / umożliwienie wykazania podatku na podstawie rozliczenia zamknięcia
 • nowe wyłączenia w stosowaniu tzw. zwolnienia podmiotowego (art. 113) dot. m.in. niektórych towarów, w tym sprzedaży online oraz określonych rodzajów usług
 • podmioty powiązane – skutki w VAT – nowa definicja
 • rolnik ryczałtowy (zmiana warunków odliczania kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze
 • zmiana zakresu danych umieszczanych na fakturze VAT RR.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl