ObserwowaneDrukujEmail

Ceny transferowe 2019 – aktualne obowiązki, dokumentowanie, raportowanie, wyłączenia i uproszczenia

Start: 11 grudnia, 2019
Koniec: 11 grudnia, 2019
Kod: 2170WR
Lokalizacja: Wrocław
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
700,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Niniejsze szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji podatkowych, jak również nadzorujących proces dokumentowania, identyfikujących zakres obowiązków dokumentacyjnych w grupach kapitałowych. Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych wymogów, wynikających przede wszystkim z dużej nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. w zakresie sporządzania dokumentacji, przygotowywania informacji o grupie, podatniku, informacji finansowych i sporządzania odpowiednich analiz dla potrzeb cen transferowych. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe różnice między dotychczasowym system a nowymi regulacjami, prowadzący kładzie nacisk na praktyczne aspekty wdrażania koniecznych zmian, mając na uwadze m.in. realia dotyczące zasad wymiany informacji między jednostkami w grupie. Program szkolenia uwzględnia aktualne polskie regulacje, wytyczne OECD, prace JTPF, aktualne tendencje pojawiające się w orzeczeniach sądów administracyjnych i rozstrzygnięciach organów podatkowych, jak również Ministerstwa Finansów i polskiego Forum Cen Transferowych.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które posiadają już podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowych i ustalania zasad współpracy między jednostkami powiązanymi.

Program szkolenia

Wprowadzenie – omówienie podstawowych regulacji

 • podstawowe regulacje dotyczące cen transferowych i ich znaczenie w relacjach międzynarodowych i w relacjach krajowych;
 • wytyczne OECD oraz aktualne, dalsze prace OECD i JTPF;
 • polskie regulacje dotyczące cen transferowych;
 • charakterystyka dużej nowelizacji przepisów w zakresie cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. – najważniejsze zmiany;
 • porównanie kluczowych regulacji 2019 z dotychczas obowiązującym systemem;
 • terminy wejścia w życie poszczególnych zmian, możliwość wyboru reżimu według przepisów przejściowych dla roku 2018.

 Zasady ogólne ustalania obowiązku stosowania cen rynkowych i sporządzania dokumentacji

 • zasada ceny rynkowej - generalne zobowiązanie do stosowania cen rynkowych;
 • pojęcie transakcji kontrolowanej, pojęcie ceny transferowej wg. regulacji 2019;
 • nowy, poszerzony katalog podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji i wykonywania obowiązków sprawozdawczych;
 • pojęcie podmiotu powiązanego wg. nowej regulacji 2019;
 • rodzaje powiązań (powiązania kapitałowe, osobowe, pozostałe, kryterium wywierania znacznego wpływu, reguły dotyczące powiązań pośrednich, zasady dotyczące spółek osobowych);
 • praktyczne problemy z identyfikacją podmiotów powiązanych i ustaleniem obowiązku dokumentacyjnego.

 Dokumentacja lokalna

 • nowe progi dokumentacyjne i praktyczne zasady ich stosowania;
 • grupowanie transakcji dla potrzeb stosowania progów dokumentacyjnych;
 • dokumentacje sporządzana dla wielu transakcji oraz dla wielu uczestników transakcji w ramach jednej grupy;
 • elementy obowiązkowe dokumentacji lokalnych;
 • sposób prezentowania danych dotyczących ustalenia ceny i rozliczania transakcji w dokumentacji lokalnej;
 • możliwość wykorzystania dokumentacji sporządzonych wg. poprzedniego systemu funkcjonujących w jednostce;
 • dokumentacje otrzymane od jednostek powiązanych – zakres zastosowania dla własnych potrzeb podatnika.

 Dokumentacja grupowa

 • elementy dokumentacji grupowej, zawartość dokumentacji, nowe elementy od 2019 r.;
 • master file a polityka cen transakcyjnych w grupie;
 • zakres informacji o innych jednostkach, o funkcjonowaniu grupy koniecznych do sporządzenia dokumentacji grupowej, konieczny przepływ informacji;
 • rodzaje dokumentacji grupowych funkcjonujących w grupach;
 • master file otrzymany od jednostki zagranicznej z grupy – praktyczne problemy związane z opracowaniem dokumentacji grupowej, odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji grupowej.

 Metody szacowania cen i analizy

 • ustalenie ceny realizowanej w transakcji a weryfikacja rynkowego poziomu tej ceny;
 • metody szacowania cen dopuszczalne wg. regulacji 2019;
 • zasady wyboru metody i sposoby ich stosowania;
 • analiza porównawcza – dostępność danych, możliwość wykorzystania danych wewnętrznych dostępnych u podatnika oraz podmiotu powiązanego;
 • analiza porównawcza – zasady przeprowadzania badania porównywalności i stosowania kryteriów porównywalności;
 • analiza porównawcza – zasady sporządzania analizy porównawczej w zależności od zastosowanej metody;
 • analiza porównawcza – zakres wykorzystania zewnętrznych danych pochodzących z komercyjnych baz danych;
 • nowa analiza zgodności – przesłanki stosowania;
 • nowa analiza zgodności – zasady sporządzania;
 • zasady dokonywania korekt;
 • możliwość stosowania zewnętrznych wycen, operatów, analiz biegłych itd.

 Wyłączenia i zasady uproszczone

 • przypadki wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego – przesłanki stosowania;
 • brak konieczności sporządzania dokumentacji w przypadku transakcji między jednostkami krajowymi – zasady stosowania;
 • zasady szczególne – safe harbour dla transakcji finansowych;
 • zasady szczególne – safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej.

 Kontrola i weryfikacja dokumentacji oraz cen rykowych, obowiązki informacyjne

 • informacje o cenach transferowych w deklaracjach podatkowych: CIT-TP, TP-R, CIT-8;
 • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i stosowaniu cen rynkowych;
 • raportowanie CBC;
 • wnioski z dotychczasowych postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych – tendencje, statystyki;
 • aktualne oraz planowane działania administracji skarbowej w zakresie weryfikacji cen transferowych – stosowane procedury, narzędzia, identyfikacja podatników do kontroli;
 • przypadki szczególnie narażone na kontrole w zakresie cen transferowych;
 • przebieg postępowania kontrolnego, możliwość uzupełniania dokumentacji, wykorzystania innych dowodów i materiałów;
 • sankcje za uchybienia w zakresie cen transferowych.

 Szczególne rodzaje transakcji – przykłady i omówienie sposobu dokumentowania i analizowania poszczególnych transakcji

 • transakcje towarowe;
 • transakcje usługowe;
 • transakcje świadczone przez centra usług wspólnych;
 • transakcje finansowe;
 • transakcje dotyczące udostępnienia wartości niematerialnych w grupie (znaki towarowe, know-how itd.);
 • umowy spółek osobowych oraz umowy konsorcjalne;
 • restrukturyzacja w kontekście cen transferowych.

Wymogi dotyczące cen transferowych a wymogi wynikające z innych ustaw

 Podsumowanie i dyskusja

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

 

Sprawdź inne szkolenia z cen transferowych

Temat Start Koniec Miasto
CENY TRANSFEROWE 2020 – aktualne obowiązki dokumentacyjne i raportowe oraz analizy wykorzystywane dla ustalania i weryfikowania cen 9 września 2020 10 września 2020 Katowice

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl