ObserwowaneDrukujEmail

Podatek dochodowy (CIT, PIT) 2019 – najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych

Start: 18 stycznia, 2019
Koniec: 18 stycznia, 2019
Kod: 1495PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2018 r.
  • Rozdzielenie w ustawie o CIT dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika – obowiązek odrębnego rozliczania dochodów w ramach ww. dwóch źródeł
   • definicja zysków kapitałowych
   • przychody z udziału w zyskach osób prawnych jako jeden z rodzajów zysków kapitałowych
   • przypisywanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodu – co z kosztami pośrednimi, których nie da się jednoznacznie przypisać do jednego źródła
  • Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym
   • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
   • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
   • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
   • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
   • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
   • uprawnienie organów podatkowych do ustalania tzw. rynkowej zdolności kredytowej podatnika
   • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów
  • Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi
   • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
   • usługi niewymienione w ustawie a limit kosztów – np. usługi księgowe, prawne, informatyczne
   • umowy na usługi kompleksowe – jak stosować limit kosztów?
   • wyłączenia z limitu – zasady stosowania, praktyczne przykłady, aktualne interpretacje
   • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
   • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
   • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
   • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych
   • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów (np. licencje, znaki towarowe, usługi pośrednictwa itp.)
  • Podatek od przychodów z budynków
   • wyodrębnienie kategorii przychodów z budynków – katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
   • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
   • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości – zasady zapłaty i odliczania
   • zmiany od 2019 r. w tzw. podatku od przychodów z budynków – znaczne rozszerzenie zakresu opodatkowania (np. na budynki magazynowe, hale produkcyjne itp.), wprowadzenie jednej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich posiadanych przez podatnika budynków, opodatkowanie wyłącznie budynków oddanych w najem, dzierżawę lub leasing, możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku i zasady przyznania zwrotu
  • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu
  • Zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców – w tym przywrócenie kosztów 50% dla niektórych grup twórców ze skutkiem wstecznym od początku 2018 r.
 • Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2019 r.
  • Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
   • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
   • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
   • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
   • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
  • Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
   • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
   • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
   • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
   • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności
   • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
   • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
  • Wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax lub podatek od wyjścia)
   • kto i kiedy będzie podlegał opodatkowaniu (przeniesienie biznesu lub rezydencji podatkowej do innego kraju)
   • zasady opodatkowania niezrealizowanych zysków, które podlegałyby opodatkowaniu w Polsce
   • niezrealizowane zyski jako odrębne źródło przychodu w PIT
   • stawki exit tax – dla podatników CIT oraz PIT
   • zwolnienia z obowiązku zapłaty exit tax
  • Preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej (tzw. innovation box)
   • katalog praw własności intelektualnej objętych preferencyjną stawką podatku
   • sposób ustalenia kwalifikowanego dochodu
   • stawka podatku (5%)
   • możliwość rozliczenia straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
   • obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze
  • Obniżenie stawki CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność
   • kto będzie mógł skorzystać i na jakich zasadach?
   • obowiązek stosowania podstawowej stawki CIT przez podatników rozpoczynających działalność po przekroczeniu progu przychodowego
   • wyłączenie dla podatkowych grup kapitałowych
  • Nowe zasady opodatkowania dochodów z wirtualnych walut
   • definicja odpłatnego zbycia waluty wirtualnej i kwalifikacja dochodu do odpowiedniego źródła
   • koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej
   • moment potrącenia kosztu, możliwość przeniesienia nadwyżki kosztów na kolejny rok podatkowy
   • stawka podatku
   • dochody osiągnięte za granicą a obowiązek zapłaty podatku w Polsce
  • Zmiany dotyczące cen transferowych
   • zmiana definicji podmiotów powiązanych
   • modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji
   • zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
   • zakres dokumentacji cen transferowych
   • inne zmiany w zakresie CT
  • Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych
   • nowa definicja małego podatnika
   • jednorazowe rozliczenie strat do 5 mln zł
   • możliwość zaliczenia do kosztów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci
   • ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl