ObserwowaneDrukujEmail

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Start: 25 lutego, 2020
Koniec: 26 lutego, 2020
Kod: 14GD
Lokalizacja: Gdańsk
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
930,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Rachunkowości i analizy sprawozdań oraz interpretacji wskaźników finansowych
  • Zarządzania finansami na rynku pieniężnym i kapitałowym
  • Zarządzania płynnością finansową
  • Nowoczesnych technik i metod finansowania rozwoju firmy
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie
  • Budżetowania kapitałów
  • Analizy rachunku opłacalności rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych

Korzyści dla uczestników:

 • Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:
 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny finansów
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych
 • wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy, jak również pozyskiwania kapitałów poza firmą

Korzyści dla firmy:

Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

 • pozyskania środków na realizację rozwojowych projektów inwestycyjnych
 • racjonalnego wykorzystania kapitału
 • rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez efektywniejszą realizację rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • zwiększenia wartości firmy
 • elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu oraz innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami inwestowania, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka.

Opis metod szkoleniowych

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów – prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy
 • case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń – warsztatów w podgrupach.

Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50 -70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Uwaga: Szkolenie będzie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w szczególności większość warsztatów praktycznych z użyciem Excela

Program

I DZIEŃ
 • Podstawy decyzyjne w przedsiębiorstwie
  • Cele przedsiębiorstwa, a cele zarządzania finansami
  • Zarządzanie finansowe – znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Wartość pieniądza jako funkcja czasu
 • Rachunkowość finansowa w firmie
  • Analiza sprawozdań finansowych i ich interpretacja
   • Bilans
   • Rachunek wyników
   • Przepływy finansowe
  • Analiza wskaźników finansowych
  • Warsztaty praktyczne
 • Zarządzanie finansami na rynku pieniężnym i kapitałowym
  • Podmioty gospodarcze – przedsiębiorstwa i spółki kapitałowe
  • Instrumenty finansowe rynku pieniężnego
  • Instrumenty finansowe rynku kapitałowego
  • Warsztaty praktyczne

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II DZIEŃ
 • Budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Analiza progu rentowności i wrażliwości projektów rozwojowych
  • Wartość zaktualizowana netto
  • Wewnętrzna stopa zwrotu
  • Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych
  • Warsztaty praktyczne
 • Zarządzanie płynnością finansową (kapitałem obrotowym)
  • Zarządzanie zapasami
  • Zarządzanie należnościami
  • Zarządzanie gotówką
  • Zarządzanie zobowiązaniami
  • Warsztaty praktyczne
 • Nowoczesne formy i metody finansowania inwestycji
  • Kredyt, a leasing
  • Fundusze różnego typu
  • Fundusze venture capital
  • Warsztaty praktyczne

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Lokalizacja

Gdańsk

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl