ObserwowaneDrukujEmail

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Start: 24 marca, 2020
Koniec: 25 marca, 2020
Kod: 2062WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
930,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem podstawowym szkolenia z analizy finansowej przedsiębiorstwa jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat skutecznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz możliwości jej rozwoju.Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce elementami sprawozdania finansowego, a także przedstawienie różnych technik analizy informacji zawartych w tych sprawozdaniach. Istotną częścią szkolenia jest interpretacja wskaźników finansowych w celu oceny kondycji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa. Drugim ważnym zagadnieniem poruszanym na szkoleniu będą metody planowania finansowego i prognozowania działalności biznesowej.

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Finansowej oceny wykonalności projektów inwestycyjnych
  • Finansowej oceny ryzyka projektów inwestycyjnych
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Oceny wykonalności, racjonalności i ryzyka rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Korzyści dla uczestników:

 • Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:
  • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny kalkulacjifinansowych
  • wzrost kompetencji w zakresie finansów
  • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
   • wzrost umiejętności w obszarze lokat, ubezpieczeń życiowych, emerytur, papierów wartościowych, itp.

Korzyści dla firmy:

 • Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:
  • rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez wykorzystanie wiedzy i kwalifikacji przygotowanych pracowników zwiększenia wartości firmy, a tym samym korzyści dla właścicieli i klientów
  • zabezpieczania się przed różnymi rodzajami ryzyka biznesowego
  • elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

METODA

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, dyrektorów, specjalistów oraz analityków i kontrolerów finansowych pracujących w instytucjach finansowych, w następujących departamentach i wydziałach: rachunkowość, finanse, bankowość, ubezpieczenia, badania i rozwój, planowania i prognozowania, projektowych i innowacyjnych. Przeznaczone jest także dla osób zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie projektowaniu i prognozowaniu, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami analiz i ocen sprawozdań i wskaźników finansowych oraz metod prognozowania działalności biznesowej.

Opis metod szkoleniowych

 • Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:
 • wykładów – prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń – warsztatów indywidualnych lub w podgrupach.

Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Uwaga: Na szkolenie proszę zabezpieczyć się w kalkulatory naukowe i/lub laptopy.

Program

DZIEŃ I

Moduł I: Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa

 • Cele przedsiębiorstwa
 • Źródła informacji potrzebnych do analizy finansowej

Moduł: II. Analiza sprawozdań finansowych

 • Analiza bilansu
  • Struktura aktywów (majątku przedsiębiorstwa)
  • Struktura pasywów (źródeł finansowania)
  • Struktura kapitałowo-majątkowa
  • Analiza kapitału obrotowego
 • Analiza rachunku wyników (zysków i strat)
 • Analiza z przepływów pieniężnych (cash flow)
 • Przykłady praktyczne

Moduł III: Analiza wskaźnikowa

 • Wskaźniki płynności
  • Kapitał obrotowy a płynność finansowa
 • Wskaźniki rentowności
  • Rentowność sprzedaży
  • Rentowność majątku
  • Rentowność finansowa
 • Wskaźniki aktywności i sprawności działania
  • Wskaźniki aktywności gospodarczej
  • Wskaźniki rotacji majątku
  • Wskaźniki gospodarowania zasobami
 • Wskaźniki zadłużenia
  • Analiza poziomu zadłużenia
  • Analiza zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia
  • Zdolność firmy do obsługi długu
 • Wskaźniki rynku kapitałowego
  • Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
  • Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów i emitentów akcji
 • Kompleksowy przykład praktyczny dla przedsiębiorstwa
  • Omówienie sprawozdań finansowych
  • Obliczenie wskaźników finansowych z interpretacją
 • Przykłady praktyczne

DZIEŃ II

Moduł IV: Zmienna wartość pieniądza w czasie

 • Oprocentowanie i dyskontowanie
 • Wartość obecna i przyszła
 • Kapitalizacja odsetek
 • Nominalna i efektywna stopa procentowa
 • Strumienie płatności
 • Przykłady praktyczne

Moduł V: Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych

 • Proste metody oceny
 • Statyczne metody
 • Metody dynamiczne
 • Przykłady praktyczne

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl