ObserwowaneDrukujEmail

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

Start: 16 września, 2019
Koniec: 16 września, 2019
Kod: 1973WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad księgowego ujęcia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku, w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Oprócz zasad ewidencji księgowej na szkoleniu omówiony zostanie problem obliczania należnych 25% dochodów jednostki samorządu terytorialnego od opłaty przekształceniowej od gruntów skarbu państwa jako zadania zleconego, a także problem wzajemnie sprzecznych interpretacji KAS w zakresie raz podlegania, a raz niepodlegania pod VAT opłaty przekształceniowej.

Szkolenie 1-dniowe dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i zarządów powiatów, marszałków i zarządów województw oraz dla skarbników, głównych księgowych i księgowych gmin, powiatów, województw zajmujących się użytkowaniem wieczystym i opłatami z nim związanymi, a także dla: dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program

 • Księgowość użytkowania wieczystego - typowe rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: ewidencja pozabilansowa (np.: Poznań, Gliwice), ewidencja bilansowa jako środek trwały (np.: Lublin), ewidencja bilansowa jako nieruchomość inwestycyjna (np.: Warszawa).
 • Zasady wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i najważniejsze księgowania związane z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste obowiązujące w roku 2018 - zasady księgowania opłaty pierwszej i opłat rocznych, wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2018 roku do ewidencji bilansowej roku 2018 gruntów oddawanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych w roku 2017 w ewidencji pozabilansowej, zakres informacji niezbędnych do wykazania w informacji dodatkowej za rok 2018 w związku zmianą sposobu ujęcia z ewidencji pozabilansowej na bilansową dla gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego.
 • Przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ich wykreślenie z mocy prawa z ewidencji bilansowej dla gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego oraz z ewidencji pozabilansowej w zakresie zadania zleconego.
 • Specyficzny problem księgowości Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Dokumentowanie przekształcenia - „zaświadczenie” potwierdzające przekształcenie jako dokument źródłowy i jako dokument informującego o wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej.
 • Zasady ustalania opłaty przekształceniowej, termin i okres jej wnoszenia, możliwe bonifikaty i nowe ulgi w świetle zmian ustawy.
 • Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa – czy opłata podlega pod VAT?
 • Zasady rozliczania wpływów osiąganych z opłat i opłat jednorazowych w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej – jak liczyć 25/75 od kwoty netto czy brutto?
 • Ujęcie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania gruntów w prawo własności oraz opłat i udziału 25/75 przekształconych gruntów skarbu państwa w sprawozdawczości finansowej i budżetowej roku 2019.
 • Odpowiedzi na pytania.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl