ObserwowaneDrukujEmail

Świadczenia przysługujące z tytułu wypadku przy pracy

Start: 21 lutego, 2020
Koniec: 21 lutego, 2020
Kod: 2766PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy, co pozwoli na bardziej efektywne jej wykorzystanie w bieżącej pracy uczestnika szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą swobodniej poruszać się w tematyce związanej z nabywaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego  przez ubezpieczonych, jak również w zagadnieniach dotyczących obowiązków płatników składek gdy zaistnieje wypadek. Uczestnicy szkolenia będą w stanie w większym zakresie korzystać nie tylko z obowiązujących aktów prawnych regulujących poruszane problemy, ale również z dostępnych  narzędzi pomocniczych.

Program

 • Okoliczności powodujące uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.
  • Elementy wypadku przy pracy: nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, uraz, związek z pracą.
  • Przykładowe orzecznictwo sądowe.
 • Obowiązki pracowników oraz pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy.
  • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.
  • Sporządzenie protokołu przez pracodawcę.
 • Świadczenia przysługujące z tytułu wypadku przy pracy.
  • Świadczenia krótkoterminowe : zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne.
  • Świadczenia długoterminowe: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna.
  • Dodatki do świadczeń długoterminowych.
  • Jednorazowe odszkodowanie.
  • Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
 • Tryb ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
  • Rola pracodawcy w procesie ustalania uprawnień do świadczeń poszczególnym uprawnionym.
  • Omówienie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
 • Przesłanki negatywne skutkujące brakiem prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.
  • Naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia.
  • Stan nietrzeźwości ubezpieczonego.
 • Kiedy organ rentowy omówi prawa do świadczeń wypadkowych?
 • Środek odwoławczy od decyzji ZUS.
 • Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
  • Rodzaje świadczeń.
  • Zasady przyznawania świadczeń, ustalania ich wysokości oraz ich wypłaty.

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl