ObserwowaneDrukujEmail

AKADEMIA KADR I PŁAC DLA POCZĄTKUJĄCYCH – 4 dniowe szkolenie

Start: 14 kwietnia, 2020
Koniec: 28 kwietnia, 2020
Kod: 3328WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1920,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Cel szkolenia:

Poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego prowadzenia akt pracowniczych po zmianach oraz prawidłowego naliczania list płac ,obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

Program

Dzień I i II

 • Podstawy prawne prawa pracy
  • Prawo pracy: zbiór norm prawnych regulujących stosunki związane z pracą
  • Hierarchia źródeł prawa pracy
 • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
  • Uprawnienia pracodawcy
  • Obowiązki pracodawcy
  • Obowiązki pracownika
  • Uprawnienia pracownika
 • Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu
  • zasady przetwarzania danych (godność z prawem, rzetelność i przejrzystość, minimalizacja danych, ograniczoność celu, ),
  • przetwarzanie danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia pracownika oraz osób działu kard i płac
  • dane jakich żąda się od kandydata oraz pracownika,
  • dane jakie można zbierać za zgodą kandydata/pracownika,
 • Niezbędne dokumenty przy zatrudnianiu pracownika min.
  • PIT 2
  • Oświadczenie o kosztach uzyskania przychodu ; podstawowe lub podwyższone
  • Kp 188
  • Zapoznanie się pracownika z regulaminem pracy i płacy
  • Zapoznanie się pracownika z ustawą o równym traktowaniu
 • Badania lekarza medycyny pracy
  • Badania wstępne
  • Badania kontrolne
  • Badania okresowe
  • Zatrudnienie pracownika z ważnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy
 • Szkolenie BHP
  • Wstępne
  • Stanowiskowe
  • Okresowe dla kadry kierowniczej
  • Nowe zasady szkoleń bhp dla pracowników administracyjnych
 • Rodzaje umów o pracę
  • umowa o pracę na okres próbny
  • umowa o pracę na czas określony
  • umowa o pracę na czas nieokreślony
  • umowa na zastępstwo
  • umowa o pracę sezonową
 • Zasadne wypowiedzenie umowy o pracę przykłady z Orzecznictwa Sądów
  • tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę
  • przykłady z Orzecznictwa Sądów
 • Świadectwa pracy
  • Informacje jakich nie można umieszczać w świadectwie pracy – zmian przepisów
  • Kod Q R na świadectwach pracy
   terminy na wydanie świadectwa pracy
   wydanie odpisu świadectwa pracy
  • Osoby uprawnione do podpisywania świadectwa pracy
  • Osoby uprawnione do odbioru świadectwa pracy
  • sprostowanie świadectwa pracy – nowe wymogi prawne
  • zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,
 • Dokumentacja ze stosunku pracy - nowe kodeksowe regulacje dotyczące przechowywania akt osobowych, przetwarzania danych kandydatów  i pracowników  
  • Skrócenie okresu przechowywania akt i elektronicznej możliwość ich prowadzenia i przechowywania
  • nowa definicja dokumentacji pracowniczej - w jakim stopniu nowe rozwiązania wpłyneły na obowiązki pracodawców,
  • kogo obejmuje skrócony okres przechowywania akt
  • co oznacza elektroniczne prowadzenie i przechowywania akt,
 • Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad prowadzenia i przechowania dokumentacji
  • prowadzenie akt osobowych - nowe części A,B,C,D , nowe dokumenty,
  • na co zwrócić uwagę w dokumentacji dotyczącej stosunku pracy
  • ewidencja czasu pracy – indywidualna teczka z ewidencją czasu pracy dla każdego pracownika,
  • elektroniczna postać dokumentacji,
 • Urlop wypoczynkowy
  • prawo do urlopu,
  • wymiar urlopu,
  • urlop proporcjonalny ,
  • porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę,
  • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego
 • Urlop na żądanie – zasada udzielania
  • Urlopy rodzicielskie
   • najważniejsze akty prawne wprowadzające zmiany w zasiłkach
   • zasiłek macierzyński
    • uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego
    • zasiłek macierzyński a śmierci ubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
    • zasiłek macierzyński gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
    • zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
    • zasiłek macierzyński w przypadku zgonu dziecka
    • zasiłek macierzyński przysługuje po ustaniu zatrudnienia
    • zasiłek macierzyński gdy matka dziecka wymaga opieki szpitalnej
    • zasiłek macierzyński a urodzenie dziecka  wymagającego opieki szpitalnej
    • rozszerzenie osób uprawnionych do korzystania  z zasiłku macierzyńskiego
   • Urlop rodzicielski
    • wymiar urlopu rodzicielskiego
    • maksymalny okres korzystania z urlopu rodzicielskiego
    • terminy złożenia wniosku o urlop rodzicielski
    • urlop rodzicielski pobierany w częściach
    • kiedy pracownik może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego
    • łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
   • wysokość zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego
   • zasiłek macierzyński/rodzicielski wymagane dokumenty
   • Urlop ojcowski
   • zasiłek opiekuńczy
    • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych
    • niezbędna dokumentacja
   • zasiłek opiekuńczy 188 kp.- 2016
    • podział urlopu na godziny
  • Ochrona przedemerytalna po 1 października 2017
   • 39 kp. A zakres ochrony
   • Zasady liczenia okresu ochonnego-4 lat od dnia 01.10.2017
   • Zakończenie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia
  • Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
  • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
  • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
  • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
  • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
  • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego - wymiaru etatu
 • Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
  • paczki dla pracowników
  • bony towarowe
  • bilety i karnety dla pracowników,
  • wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
  • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
  • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe zmiany od 01 stycznia 2018
  • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
  • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.
  • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
  • Nowe interpretacje w zakresie ZFŚŚ
  • Przetwarzanie dokumentów socjalnych w świetle RODO
 • Pnel dyskusyjny

Dzień III i IV

 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy – minimalne wynagrodzenia za pracę a wpływ na naliczanie wynagrodzeń oraz potrąceń komorniczych
  • Elementy składowe listy płac
  • Skala podatkowa 2020 r.
  • PIT – O
  • Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
  • Ograniczenie składek ZUS 2020 roku
  • Koszty uzyskania przychodów w 2020 roku
  • Wynagrodzenie minimalne 2020 roku
  • Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia
   • Składniki wynagrodzenia jakim nie wolno wyrównywać do minimalnego wynagrodzenia
  • Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania
  • Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto
   • Ustalenie kwoty brutto
   • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
   • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
   • ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
  • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
  • Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
  • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
  • Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
  • Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania
  • Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania
  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  • Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
  • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
  • Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
 •  Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.
  • Zasady nabywania prawa do:
   • zasiłku chorobowego,
   • zasiłku opiekuńczego,
   • zasiłku macierzyńskiego,
   • zasiłku rodzicielskiego,
   • świadczenia rehabilitacyjnego ,
  • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
  • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
  • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
   • wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
   • wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
   • wypłacane za roczny okres
  • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę   obliczanego zasiłku
  • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
  • Ustalanie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
  • Naliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
  • Naliczanie zasiłku chorobowego krok po kroku
  • E-zwolnienia
 • Umowy zlecenie
  • Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach ,zbieg tytułu ubezpieczenia.
   • zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społecznego umów zlecenia;
   • oskładkowanie ZUS umów o dzieło - w jakich przypadkach?;
   • umowa o dzieło z własnym pracownikiem i z osobą obcą a zasady rozliczeń;
   • umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach;
   • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
   • kilka umów cywilnoprawnych - zasady rozliczeń;
   • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS.
   • Treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń.
  • Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
   • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
   • limit kosztów 50%
  • Wyliczanie wynagrodzenia z umów zleceni z ;
   • PIT - O
   • emerytem
   • własnym pracownikiem
   • z pełnym ZUS
   • ze składką zdrowotna
  • Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
   • Kwoty wolne od potrąceń
   • Potrącenia za zgodą pracownika
   • Potrącenia bez zgody pracownika
   • Potrącenia alimentacyjne
   • Potrącenia nie alimentacyjne
   • Potrącenia z umów zlecenia
   • Potrącenia ZFŚŚ
   • Potrącenia z zasiłków ZUS
   • Zbieg tytułów
   • Potrącenia na wniosek sądu karnego
   • Potrącenia administracyjne.
  • Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Terminy zajęć:

Dzień I - 14 kwietnia 2020r.

Dzień II - 15 kwietnia 2020r.

Dzień III - 27 kwietnia 2020r.

Dzień IV - 28 kwietnia 2020r.

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl