ObserwowaneDrukujEmail

Aktualne wymogi prowadzenia i monitoringu zadań ustawowych wobec pracodawcy prowadzone przez służby kadrowo-płacowe 2020

Start: 15 kwietnia, 2020
Koniec: 15 kwietnia, 2020
Kod: 3311KR
Lokalizacja: Kraków
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
480,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Cel szkolenia;

 • Omówienie zmian w prawie pracy 2019 oraz 2020
 • Przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach 2019
 • Omówienie najważniejszych dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program

 • Obowiązki związane z wdrożeniem systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów, Europejska Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2019 r.
 • Płaca minimalnego wynagrodzenia 2020
 • Dodatek stażowy 2020
 • Płaca minimalnej stawki godzinowej z tytułu umowy cywilnoprawnej
 • Skala podatkowa 2020 – rozliczanie podatku w skali miesiąca 17% i 32%
 • PIT – 0 ,
  • czy Pracownik oraz Zleceniobiorca może złożyć oświadczenie o opłacaniu podatku na zasadach ogólnych
  • kiedy zastosujemy skalę podatkową 0 % czy 17% a kiedy 32%
  • jakie przychody zwolnione są z opodatkowania
  • jakie przychody podlegają podatkowaniu za zasadach ogólnych?
 • Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem
 • Nowe przepisy dotyczące przyjścia do pracy z ważnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy
 • Wykładnia dotycząca stosowania monitoringu
 • Dane o numerze konta bankowego – na żądanie pracodawcy od 1 stycznia 2019 r.
  • kwestionariuszy osobowych po zmianie przepisów
 • Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu
  • zasady przetwarzania danych (godność z prawem, rzetelność i przejrzystość, minimalizacja danych, ograniczoność celu, ),
  • przetwarzanie danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia pracownika oraz osób działu kard i płac
  • dane jakich żąda się od kandydata oraz pracownika,
  • dane jakie można zbierać za zgodą kandydata/pracownika,
 • Przetwarzanie danych szczególnych (wrażliwych)
 • PPK – Pracowniczy Plan Kapitałowy
 • Prowadzenie akt osobowych w praktyce:
  • Badania lekarza medycyny pracy
   • Badania wstępne
   • Badania kontrolne
   • Badania okresowe
  • Zatrudnienie pracownika z ważnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy
   • Szkolenie BHP
  • Wstępne
  • Stanowiskowe
  • Okresowe dla kadry kierowniczej
  • Nowe zasady szkoleń bhp dla pracowników administracyjnych
   • Rodzaje umów o pracę
    • umowa o pracę na okres próbny
    • umowa o pracę na czas określony
    • umowa o pracę na czas nieokreślony
    • umowa na zastępstwo
    • umowa o pracę sezonową
 • Zasadne wypowiedzenie umowy o pracę przykłady z Orzecznictwa Sądów
  • tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę
  • przykłady z Orzecznictwa Sądów
 • Świadectwa pracy
  • Informacje jakich nie można umieszczać w świadectwie pracy – zmian przepisów
  • Kod Q R na świadectwach pracy terminy na wydanie świadectwa pracy wydanie odpisu świadectwa pracy
  • soby uprawnione do podpisywania świadectwa pracy
  • Osoby uprawnione do odbioru świadectwa pracy
  • sprostowanie świadectwa pracy – nowe wymogi prawne
  • zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,
 • Prowadzenie akt osobowych w praktyce
  • podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii, numeracja, kopiowanie dokumentacj
  • podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji
  • teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie 
  • prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych
  • poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski
  • teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów
  • najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika
 • Elektroniczny / Papierowa forma przechowywania dokumentacji kadrowej
  • okres przechowywania akt pracowniczych 
 • Dokumentacja czasu pracy
  • lista obecności i inne formy rejestracji obecności w pracy
  • rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy
 • Urlop wypoczynkowy
  • prawo do urlopu,
  • wymiar urlopu,
  • urlop proporcjonalny ,
  • porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę,
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego
 • Urlop na żądanie – zasada udzielania
 • Urlopy rodzicielskie
  • zasiłek macierzyński
   • uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego
   • zasiłek macierzyński a śmierci ubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
   • zasiłek macierzyński gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
   • zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
   • zasiłek macierzyński w przypadku zgonu dziecka
   • zasiłek macierzyński przysługuje po ustaniu zatrudnienia
   • zasiłek macierzyński gdy matka dziecka wymaga opieki szpitalnej
   • zasiłek macierzyński a urodzenie dziecka  wymagającego opieki szpitalnej
   • rozszerzenie osób uprawnionych do korzystania  z zasiłku macierzyńskiego
  • Urlop rodzicielski
   • wymiar urlopu rodzicielskiego
   • maksymalny okres korzystania z urlopu rodzicielskiego
   • terminy złożenia wniosku o urlop rodzicielski
   • urlop rodzicielski pobierany w częściach
   • kiedy pracownik może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego
   • łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego
  • zasiłek macierzyński/rodzicielski wymagane dokumenty
  • Urlop ojcowski
  • zasiłek opiekuńczy
   • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych
   • niezbędna dokumentacja
  • zasiłek opiekuńczy 188 kp
   • podział urlopu na godziny
 • Ochrona przedemerytalna
  • Art.39 kp. A zakres ochrony
  • Zasady liczenia okresu ochonnego-4 lat od dnia 01.10.2017
  • Zakończenie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia
 • Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • zmiany od 04 maja 2019
  • odpis na ZFŚS 2020
 • Panel dyskusyjny

Lokalizacja

Kraków

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl