ObserwowaneDrukujEmail

Prawo Pracy w 2020r. – nowe prawa i obowiązki

Start: 21 lutego, 2020
Koniec: 21 lutego, 2020
Kod: 3166WR
Lokalizacja: Wrocław
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Z uwzględnieniem zmian kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) – wchodzących w życie w maju 2019 roku

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), jak również innych istotnych zmian, jakie dokonane zostały w prawie pracy w 2019 roku. W związku z powyższym, w trakcie szkolenia zgłębiona zostanie także problematyka dotycząca: zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców, nowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń oraz odpowiedzialności pracodawców z tym związanej, stosowania zmienionej ustawy o związkach zawodowych oraz wprowadzenia w życie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

W trakcie szkolenia trenerzy zwrócą szczególną uwagę na pojawiające się problemy interpretacyjne, rozwieją wątpliwości wynikające z praktycznego stosowania wprowadzonych przepisów, w oparciu o wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stanowiska resortowe i praktykę instytucji kontrolnych. Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których omawiane zmiany zobrazowane zostaną licznymi praktycznymi przykładami.

Program

Zmiany kodeksu pracy wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) i inne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w miejscu pracy:

 • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
 • Nowe wzory pomocnicze: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.
 • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
 • Zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy.
 • Przetwarzanie innych, tzw. „danych wrażliwych” kandydatów do pracy.
 • W jaki sposób przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną nie naruszając przepisów o ochronie danych osobowych?
 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
 • Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych.
 • Okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów.
 • Ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – ustawowe terminy na realizację nowych obowiązków.
 • Doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, monitoring poczty elektronicznej oraz używanie urządzeń lokalizujących GPS, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,
 • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ZFŚS.

Istotne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.:

 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.
 • Wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) w świetle wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście.
 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a obowiązki informacyjne wobec ZUS.
 • Nowe obowiązki pracodawców związane z doręczeniem pracownikom informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej, jej niszczeniem i wydawaniem kopii dokumentacji.
 • Nowe zasady tworzenia dokumentacji czasu pracy.
 • Nowe zasady postępowania związane z określeniem sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę – prawidłowe dokumentowanie.

Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:

 • Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.
 • Rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę – jakie trzeba spełniać ustawowe wymogi.
 • Zasady kontroli zwolnień lekarskich pracowników – nowe narzędzia.

 Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:

 • Zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych – nowe granice i kwoty wolne od potrąceń.
 • Nowe reguły pozwalające na dokonywanie potrąceń z diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.
 • Podniesienie wysokości grzywny wymierzonej przez komornika pracodawcy – jakich sytuacji dotyczy?
 • Sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi – od kiedy wejdą w życie?

Najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 01.01.2019 r. i 23.08.2019 r. – co każdy pracodawca współpracujący ze związkami zawodowymi wiedzieć powinien:

 • Rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.
 • Podwyższenie progu reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych.
 • Ustalenie procedury weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej.
 • Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych (wprowadzenie ustawowych terminów na zajęcie stanowiska przez związek zawodowy) i dochodzenia roszczeń w związku z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy.

 Pracownicze plany kapitałowe krok po kroku – podstawowe informacje o stopniowym wprowadzaniu ustawy od 01.01.2019 r.:

 • Co to jest PPK i jaki jest cel jego tworzenia?
 • Własność środków PPK i zasady jego podziału w sytuacjach szczególnych.
 • Zasada dobrowolności uczestnictwa pracownika w PPK.
 • Obligatoryjność zawarcia umowy o zarządzanie PPK – stopniowe wprowadzanie obowiązku w zależności od liczby osób zatrudnionych.
 • Zasady finansowania wpłat dokonywanych do PPK.
 • Kontrola funkcjonowania PPK w podmiotach zatrudniających oraz wykroczenia ścigane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl