ObserwowaneDrukujEmail

EGZEKUCYJNE POSTĘPOWANIE SĄDOWE I KOMORNICZE - PRAKTYKA - NOWE REGULACJE PRAWNE.

Start: 28 lutego, 2020
Koniec: 28 lutego, 2020
Kod: 2956WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Zabezpieczenie roszczeń a skuteczność egzekucji.
  • Zabezpieczenia osobowe i rzeczowe (weksel, poręczenie, przystąpienie do długu, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka).
  • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego.
  • Przesłanki zabezpieczenia roszczeń, wymogi wniosku o zabezpieczenie i tryb zabezpieczenia.
  • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.
 • Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności.
  • Rodzaje tytułów egzekucyjnych (orzeczenia, ugody, akty notarialne, bankowe tytuły egzekucyjne).
  • Postępowanie klauzulowe (właściwość organów, nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki cywilnej, wspólnikom spółek prawa handlowego, spadkobiercom, małżonkowi dłużnika).
  • Klauzula wykonalności na rzecz i przeciwko następcy prawnemu (przed i w trakcie postępowania egzekucyjnego).
 • Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności.
  • Odpowiedzialność za długi spadkowe i egzekucja ze spadku.
  • Ustalenie spadkobierców i majątku spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, spis i wykaz inwentarza).
  • Zgon dłużnika przed skierowaniem sprawy do sądu i w toku postępowania sądowego.
  • Zgon dłużnika po zakończeniu postępowania sądowego i w toku postępowania egzekucyjnego.
 • Wszczęcie egzekucji i czynności egzekucyjne.
  • Właściwość organów egzekucyjnych (sąd jako organ egzekucyjny, wybór komornika).
  • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wymogi wniosku, granice i sposoby egzekucji).
  • Ustalenie majątku do egzekucji (wyjawienie majątku, poszukiwanie majątku).
 • Egzekucja z nieruchomości.
  • Wniosek o egzekucje z nieruchomości (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, udziału we współwłasności).
  • Opis i oszacowanie nieruchomości (wniosek o opis i oszacowanie, warunki odstąpienia od szacowania nieruchomości).
  • Licytacja nieruchomości (warunki licytacyjne, przebieg licytacji)
  • Przejęcie nieruchomości.
  • Przybicie i przysądzenie nieruchomości (podstawy i skutki)
  • Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości (uczestnicy podziału, kolejność i zakres zaspokojenia należności)
 • Sposoby dłużnika na obronę przed egzekucją.
  • Skarga na czynność komornika (podstawy i tryb postępowania skargowego, zaskarżalność orzeczeń).
  • Powództwa przeciwegzekucyjne dłużnika i osoby trzeciej (rodzaje powództw, podstawy i tryb postępowania).
  • Ograniczenia egzekucji (przedmioty i sumy nie podlegające egzekucji, tryb rozstrzygania o ograniczeniu egzekucji).
 • Sposoby wierzyciela na zwiększenie skuteczności egzekucji.
  • Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania egzekucyjnego (skarga na bezczynność komornika, nadzór administracyjny nad komornikiem, skarga na przewlekłość).
  • Przeciwdziałanie ucieczce spod egzekucji z majątkiem (skarga pauliańska, powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, powództwo o stwierdzenie nieważności czynności prawnej, zawiadomienie o przestępstwie przeciwko egzekucji).
  • Poszerzanie możliwości egzekucji z dalszych składników majątkowych (powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, powództwo o ustalenie, wstąpienie w prawa dłużnika, powództwo o zniesienie wspólności majątkowej małżonków).
 • Koszty postępowania egzekucyjnego.
  • Wysokość opłat egzekucyjnych (stawki opłat, opłaty minimalne i maksymalne, koszty egzekucji z nieruchomości).
  • Wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych w postępowaniu egzekucyjnym.
  • Rozliczanie i ściąganie kosztów egzekucji (zasady i tryb pokrywania opłat egzekucyjnych i wydatków, zasady określania i pobieranie opłat od wpłat dokonywanych bezpośrednio przez dłużnika wierzycielowi).
  • Podstawa do obciążania opłatą egzekucyjną wierzyciela (niecelowa egzekucja).
  • Zwolnienia od kosztów egzekucyjnych oraz obniżanie kosztów egzekucyjnych (koszty obciążające podmioty korzystające z ustawowego lub sądowego zwolnienia od kosztów sądowych albo jednostki organizacyjne Skarbu Państwa, wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej).
  • Zaskarżanie postanowień o kosztach postępowania egzekucyjnego (uchybienia komorników, koszty nienależne, podstawy i tryb zaskarżenia).
 • Omówienie nowych regulacji prawnych dotyczących komorników i egzekucji sądowej (wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r.)
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o komornikach sądowych (prawa i obowiązki komorników, zasady sprawowania nadzoru nad komornikami, regulacje mające na celu zapewnienie sprawnej, skutecznej i rzetelnej egzekucji sądowej).
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów).
 • Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl