ObserwowaneDrukujEmail

Emerytury i renty z ZUS oraz obowiązki płatników składek wobec ubezpieczonych ubiegających się o te świadczenia a także organu rentowego z racji zatrudnienia świadczeniobiorców

Start: 21 lutego, 2020
Koniec: 21 lutego, 2020
Kod: 2772GD
Lokalizacja: Gdańsk
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy, co pozwoli na bardziej efektywne jej wykorzystanie w bieżącej pracy uczestnika szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą swobodniej poruszać się w tematyce związanej z nabywaniem prawa do świadczeń emerytalno-rentowych przez ubezpieczonych, jak również w zagadnieniach dotyczących obowiązków płatników składek wobec takich ubezpieczonych oraz organu rentowego. Uczestnicy szkolenia będą w stanie w większym zakresie korzystać nie tylko z obowiązujących aktów prawnych regulujących poruszane problemy, ale również z dostępnych narzędzi pomocniczych.

Program

Przesłanki nabycia prawa do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

 • Emerytura wcześniejsza dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym.
 • Emerytura pomostowa.

Ustalanie wysokości emerytur według reformowanych zasad.

 • Wymagany okres składkowy i nieskładkowy niezbędny do podwyższenia emerytury do kwoty najniższego świadczenia.
 • Istota tablic trwania życia przy obliczaniu emerytury.
 • Data złożenia wniosku o emeryturę a jej wysokość.

Możliwości przeliczania emerytur obliczonych na starych oraz na nowych zasadach.

Renta z tytułu niezdolności do pracy.

 • Ustalanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
 • Ustalanie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy.
 • Zasady przeliczania rent z tytułu niezdolności do pracy.

Renta rodzinna.

 • Przesłanki nabycia prawa do renty przez poszczególnych członków rodziny.
 • Wysokość renty rodzinnej.
 • Przeliczenie renty rodzinnej.

Reguły dotyczące postępowania w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych.

 • Wszczęcie postępowania o emeryturę lub rentę.
 • Dokumentacja niezbędna do uzyskania emerytury i renty.
 • Wycofanie wniosku złożonego w sprawie emerytury lub renty.

Obowiązki płatnika składek wobec pracownika ubiegającego się o świadczenie emerytalno-rentowe.

 • Kompletowanie niezbędnej dokumentacji do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej.
 • Wystawianie zaświadczeń w sprawie wysokości osiągniętego wynagrodzenia.
 • Praktyczne wykorzystanie formularzy wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe.
 • Odpowiedzialność płatnika składek za podanie nieprawdziwych danych, w oparciu o które ZUS przyznał ubezpieczonemu prawo do świadczenia albo ustalił wyższą jego wysokość.

Obowiązki płatnika składek wobec ZUS z racji zatrudnienia świadczeniobiorców.

 • Obowiązek informacyjny w przypadku zatrudnienia emeryta lub rencisty, osoby uprawnionej do renty socjalnej albo do świadczenia przedemerytalnego.
 • Zawieszanie i zmniejszanie emerytur i rent dla osób uzyskujących przychód.

Lokalizacja

Gdańsk

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl