ObserwowaneDrukujEmail

Pracownicze Plany Kapitałowe 2020 – nowe obowiązki pracodawców.

Start: 19 lutego, 2020
Koniec: 19 lutego, 2020
Kod: 2761PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Dzień 1 stycznia 2019 roku był szczególną datą dla pracowników, jak również dla ich pracodawców. Tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215). Regulacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych wprowadzają szereg nieznanych do tej pory systemowi rozwiązań dodatkowego emerytalnego oszczędzania. W jakim celu ustawodawca wprowadził Pracowniczce Plany Kapitałowe i jaką rolę mają spełniać? Czym są i co nowego niosą za sobą uregulowania w nich zawarte? Jakie znaczenie mają zarówno dla pracodawców jak i zatrudnionych? Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to „OFE” pod zmienioną nazwą? Czy to nowy program oszczędnościowy czy uaktualniony program emerytalny?

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie jest skierowane zarówno do członków zarządów spółek, osób pracujących z działach kadr i płac, pracowników działów księgowości jak również pracowników zainteresowanych udziałem w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z uwagi na szerokie grono odbiorców program szkolenia został dostosowany tak, aby wyjaśnić mechanizm Pracowniczych Planów Kapitałowych z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Wychodząc naprzeciw obowiązkowym zmianom, za pośrednictwem szkolenia, chcemy ułatwić Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Program

 • Idea i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Uzasadnienie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
   • Stanowisko ustawodawcy
   • 1 stycznia 2019 r. – data wejścia w życie ustawy
   • Zapisy ustawy o wydłużonym vacatio legis
  • Najważniejsze założenia oraz przyczyny wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
   • Program Budowy Kapitału
   • Powszechny System Oszczędzania
   • Program bezpiecznej emerytury
  • Cel i rola Pracowniczych Planów Kapitałowych
   • Cele wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
   • Czym Pracownicze Plany Emerytalne różna się od Pracowniczych Planów Kapitałowych – najważniejsze różnice
   • Podstawowe zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
   • Rola Skarbu Państwa w funkcjonowaniu Pracowniczych Planach Kapitałowych
  • Zasady tworzenie oraz mechanizm funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych
   • Podmiot zatrudniający
   • Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy PPK
   • Osoby zatrudnione
   • Kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia PPK
   • Dobrowolność uczestnictwa w PPK
   • Wpłaty dokonywane do PPK - zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK:
    • Podstawa naliczania PPK
    • Przychody poza podstawą
    • Wpłaty finansowane przez pracownika
    • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
    • Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
   • Prawa i obowiązki pracodawców
    • Analiza i wybór podmiotu, z którym pracodawca zawrze umowę, czyli czym się kierować wybierając usługodawcę PPK
    • Umowy zawierane przez pracodawcę:
     • Umowa o zarządzenie PPK
     • Umowa o prowadzenie PPK
    • Obowiązki administracyjne i informacyjne
    • Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
    • Skutki braku wyboru oferty na umowę o zarządzanie PPK
    • Sankcje grożące pracodawcy za naruszenie ustawy o PPK
    • Obowiązkowe członkowstwo, czyli kto, kiedy i jak musi / może się zapisać?
    • Przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa – terminy i zasady
    • Zmiana pracodawcy – zasady
    • Zasady i skutki dysponowania środkami z PPK
     • Dysponowanie środkami przed ukończeniem 60 rokiem życia
     • Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia
     • Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
     • Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą
     • Zwrot środków na wniosek uczestnik
    • Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK (zdarzenia osobiste):
     • Podział środków w wyniku rozwodu
     • Dziedziczenie środkówPrawa i obowiązki pracowników
  • Sposób zarządzania środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych
   • zasady i instytucje inwestowania PPK
   • koszty zarządzania PPK
   • nadzór nad funkcjonowaniem PPK
   • zadania wyznaczonej instytucji finansowej
   • ewidencja PPK
   • portal PPK
  • Przepisy karne oraz sankcje za zaniechanie wykonania obowiązków bądź nienależyte ich wykonanie
   • Niedopełnienie obowiązków zawarcia umowy o zarządzanie PPK
   • Kontrola wykonania przez podmioty zatrudniające obowiązków związanych z tworzeniem PPK
   • Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia umów
    i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
   • Odpowiedzialność za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
   • Skutki nakłaniania do rezygnacji z PPK
   • Tryb orzekania - stosowanie przepisów Kodeks postępowania
    w sprawach o wykroczenia

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl