ObserwowaneDrukujEmail

Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie działań restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fuzji, podziałów i przekształceń spółek kapitałowych, w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPRE® (36H)

Start: 26 marca, 2020
Koniec: 28 kwietnia, 2020
Kod: 2784WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:1 Obserwowane
Cena:
3290,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Cztero-modułowy kurs w zakresie działań restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fuzji, podziałów i przekształceń spółek kapitałowych, w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPE®

Certyfikowane warsztaty praktyczne dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie procesów fuzji, przekształceń, połączeń i podziałów w firmach, poparte certyfikatem TPRE®.

Certyfikat

Certyfikaty ITAF są cenione przez pracodawców na całym świecie. Osoby posiadające kwalifikacje ITAF to czynni zawodowo specjaliści z zakresu podatków, prawa, finansów czy rachunkowości. Kwalifikacjie ITAF to przede wszystkim praktyczne podejście do kwestii związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w zakresie cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi. Program i zakres kwalifikacji stworzony został w oparciu o konsultacje z przedstawicielami międzynarodowych organizacji i w pełni odpowiada ich oczekiwaniom.

Program

 • Dzień 1 – Międzynarodowe i krajowe ujęcie fuzji spółek kapitałowych i osobowych, transakcje związane z kapitałami własnymi - prowadzący: dr Andrzej Dmowski

  • Rodzaje działań restrukturyzacyjnych
   • połączenie przez przejęcie
   • połączenie przez zawiązanie nowego podmiotu
   • połączenia odwrotne
   • połączenia transgraniczne
   • fuzje w trybie pełnym i uproszczonym
   • wydzielenie oddziałów po połączeniu – krajowych i zagranicznych
  • Planowanie zdarzeń restrukturyzacyjnych – aspekty międzynarodowe i krajowe
   • korzyści i ryzyka w zakresie zdarzeń restrukturyzacyjnych
   • aspekty planowania podatkowego i finansowego w zakresie restrukturyzacji transgranicznej
   • sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych
   • międzynarodowe ujęcie finansowania działalności gospodarczej
  • Fuzje krajowe spółek prawa handlowego
   • zasada sukcesji – przejście praw i obowiązków
   • prawa i obowiązki następcy prawnego
   • rok podatkowy w przypadku połączenia spółek kapitałowych i obowiązek złożenia zeznania podatkowego
   • plan połączenia i technika rozliczenia połączenia spółek kapitałowych
   • zamknięcie okresów sprawozdawczych (aspekty podatkowe)
   • ustalenie wartości początkowej środków trwałych i amortyzacja
   • opodatkowanie spółki przejmowanej (łączącej się)
   • opodatkowanie spółki przejmującej (nowozawiązanej)
   • opodatkowanie udziałowców / akcjonariuszy spółki przejmowanej (łączącej się)
   • opodatkowanie dopłat w gotówce
   • zasady wyceny przejętego majątku i dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb podatkowych
   • opodatkowanie wspólnika spółki przejmowanej żądającego wykupienia jego udziałów
   • połączenie spółek handlowych a zarzut uchylania się od opodatkowania
  • Case study 1 – połączenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych
  • Case study 2 - połączenie spółki osobowej i spółki kapitałowej
  • Połączenia transgraniczne
   • określenie prawa właściwego do fuzji podmiotów z różnych krajów
   • plan połączenia w przypadku połączenia transgranicznego
   • szczególne wymogi dotyczące określenia parytetu wymiany
   • zagraniczna spółka przejmująca – co się dzieje z majątkiem krajowej spółki przejmowanej
   • przekazanie dokumentów do rejestru handlowego spółki przejmującej
   • tłumaczenie dokumentów
   • wymogi formalne uchwał połączeniowych
   • konsekwencje prawne i podatkowe wpisów w rejestrach handlowych związanych z połączeniem
  • Case study – transgraniczny plan połączenia spółek kapitałowych
  • Kapitały własne oraz dochody z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
   • procedura podwyższenia kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego
   • kapitał zakładowy a zagadnienie neutralności podatkowej
   • opodatkowanie nadwyżki z objęcia (nadwyżki emisyjnej)
   • opodatkowanie dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
   • opodatkowanie wypłaty dywidendy
   • opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki
   • udziały (akcje) własne
   • zasady opodatkowania dochodu z umorzenia udziałów (akcji)
   • opodatkowanie z tytułu przymusowego wykupu akcji
  • Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej - aporty
   • "zamiana" aportowa
   • wycena wkładu niepieniężnego
   • zakres opodatkowania dochodu w związku z wniesieniem aportu do spółki kapitałowej oraz odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) aportowych
   • zasady ustalania wartości firmy oraz wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w postaci wkładu niepieniężnego
  • Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki osobowej
   • aport do spółki komandytowej / komandytowo-akcyjnej
   • wycena aktywów dla celów podatkowych w spółce osobowej
   • konsekwencje podatkowe związane z „aportem” do spółki osobowej
   • wartość kapitałów w spółce osobowej
 • Dzień 2 – Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych w ujęciu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Wycofanie kapitału ze spółki oraz likwidacja spółki - prowadzący: Michał Zawiła, Grzegorz Piotrowicz

  • Nowe prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
   • regulacje prawa upadłościowego w zakresie spółek kapitałowych i osobowych
   • nowe zasady upadłości konsumenckiej
   • międzynarodowe aspekty prawa upadłościowego
   • skutki upadłości spółki dominującej (spółki matki) dla polskiej spółki zależnej (spółki córki)
   • międzynarodowe aspekty postępowań egzekucyjnych – uznanie wyroków
  • Nowe krajowe prawo upadłościowe
   • nowe przesłanki upadłości
   • wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego
   • podmioty uprawnione do występowania w postępowaniu upadłościowym
   • lista wierzycieli
   • zgłoszenie roszczeń
   • kolejność zaspokajania zobowiązań
   • umorzenie części / całości zobowiązań
   • rola syndyka i sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym
  • Postępowanie o zatwierdzenie układu
   • przesłanki do wszczęcia postępowania
   • odformalizowanie procedury
   • korzyści z procedury o zatwierdzenie układu
  • Przyśpieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe
   • przygotowanie propozycji układowych
   • wierzytelności sporne
   • lista wierzycieli
   • procedura zatwierdzenia układu
  • Postępowanie sanacyjne
   • przesłanki do wszczęcia postępowania sanacyjnego
   • działania w celu uzdrowienia sytuacji dłużnika
   • uniemożliwienie zablokowania bieżącej działalności operacyjnej dłużnika
   • wskazanie osoby zarządcy w postępowaniu sanacyjnym
   • bieżący zarząd majątkiem w postepowaniu sanacyjnym
   • opracowanie planu restrukturyzacyjnego
   • wstrzymanie postępowań egzekucyjnych w stosunku do majątku dłużnika
   • ograniczenie wysokości dochodzenia roszczeń przez wierzyciela wyłącznie do przedmiotu zabezpieczenia
  • Case study 1 – wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego
  • Case study 2 – Plan restrukturyzacyjny
  • Upadłość podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą w innym kraju EU
   • wszczęcie postępowania upadłościowego w innym kraju EU
   • egzekucja międzynarodowa zobowiązań cywilnoprawnych
   • uznanie wyroków sądów w innych krajach EU
  • Upadłość konsumencka w ujęciu krajowym i międzynarodowym
   • krajowe regulacje w zakresu upadłości konsumenckiej
   • upadłość w świetle regulacji międzynarodowych
   • upadłość polskich obywateli zgodnie z prawem lokalnym innego kraju EU
  • Wyjście z inwestycji – zwrot kapitału na rzecz wspólnika / udziałowca / akcjonariusza
   • Umorzenie udziałów / akcji
   • obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów / akcji
   • odpłatne umorzenie udziałów / akcji połączone z obniżeniem kapitału
   • odpłatne umorzenie udziałów/akcji ze środków własnych spółki
   • nieodpłatne umorzenie udziałów/akcji
  • Likwidacja spółek osobowych i kapitałowych
   • obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze
   • opodatkowanie spółki w trakcie likwidacji
   • opodatkowanie majątku polikwidacyjnego
 • Dzień 3 – Aspekty międzynarodowe i krajowe w zakresie sprawozdawczości grup kapitałowych. Ujęcie bilansowe podziałów i przekształceń spółek. Wycena aktywów i zobowiązań - prowadzący: Katarzyna Rydz

  • Sprawozdawczość grup kapitałowych
   • skonsolidowane sprawozdanie finansowe
   • wyłączenia konsolidacyjne
   • wycena goodwill / bedwill dla celów sprawozdawczości grupowej
   • konsolidacja sprawozdań finansowych metodą: i) konsolidacji pełnej, ii) konsolidacji proporcjonalnej, iii) praw własności
   • wycena aktywów i zobowiązań w zakresie sprawozdawczości grupowej
  • Rozliczenie bilansowe połączenia krajowych spółek kapitałowych
   • rozliczenie połączenia metodą nabycia i metodą łączenia udziałów
   • przeszacowanie aktywów w zakresie rozliczenia połączenia metodą nabycia
   • uproszone rozliczenie metodą łączenia udziałów
   • rok bilansowy w przypadku połączenia
   • ujęcie „cichych rezerw” i aktywów pozabilansowych
   • rozliczenia rozrachunków pomiędzy podmiotami łączącymi się
  • Case study 1 - Rozliczenia księgowe połączenia spółek kapitałowych – w zakresie spółki przejmującej i spółki nowozawiązanej
  • Międzynarodowe aspekty bilansowego ujęcia połączenia spółek kapitałowych – MSR/MSSF
   • MSR i MSSF w zakresie ujawnień w przypadku zdarzeń restrukturyzacyjnych
   • Goodwill i Bedwill przy podwyższeniach kapitału zakładowego w zakresie połączeń i podziałów
   • reklasyfikacji inwestycji, produkcji w toku, środków trwałych przez spółki przejmujące dotyczące aktywów objętych po połączeniu
   • kluczowe problemy związane z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek w świetle polskiego prawa bilansowego
   • wyłączenia transakcji oraz kapitałów własnych pomiędzy spółką przejmującą, przejmowaną
   • przypadki przeszacowania pozycji aktywów i pasywów do wartości godziwych przy zdarzeniach restrukturyzacyjnych – prawa i obowiązki
   • odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe, a kapitał z aktualizacji wyceny
   • zapasy i realizowane inwestycje przez spółki uczestniczące w restrukturyzacji
   • rozbieżności pomiędzy polskim prawem bilansowym a MSR, MSSF w zakresie zdarzeń restrukturyzacyjnych
   • podział spółek a kapitały własne w podmiocie dzielonym i spółkach przejmujących lub nowozawiązanych
   • ujęcie korekt w sprawozdaniu finansowym przy zdarzeniach restrukturyzacyjnych
  • Case study 2 – ujęcie zgodnie z MSR/MSSF połączenia spółek kapitałowych
  • Krajowe i międzynarodowe ujęcie księgowe w zakresie aportów zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
   • wycena ZCP – zorganizowanej części przedsiębiorstwa
   • możliwość powstania dodatniej i ujemnej wartości firmy
   • wartość przekazywana na podwyższenia kapitału zakładowego i zapasowego
   • korekta agio emisyjnego
   • zmiana wartości ZCP
   • ujęcie rachunkowe braku przejścia części zobowiązań przy aporcie ZCP
   • poręczenia i gwarancje w ujęciu rachunkowym
   • ujawnienia przy podwyższeniach kapitału zakładowego – znaki towarowe i inne wartości niematerialne i prawne
  • Case study 3 – ujęcie rachunkowe aportu ZCP do spółki kapitałowej
  • Ujęcie rachunkowe podziału spółki kapitałowej
   • rozliczenie obniżenia kapitału zakładowego w spółce dzielonej
   • ujęcie zysku / straty z lat ubiegłych w spółce dzielonej i spółce przejmującej
   • korekta wartości wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomiędzy dniem na który sporządzono plan podziału a dniem wpisu podziału do rejestru
   • określenie parytetu wymiany i dopłat
   • ujawnienie wartości podwyższenia kapitałów własnych w spółce przejmującej prze podziale
  • Case study 4 – księgowe ujęcie podziału spółki kapitałowej
 • DZIEŃ 4 – Podziały, przekształcenia w ujęciu krajowym i międzynarodowym – aspekty prawne i podatkowe - prowadzący: dr Andrzej Dmowski

  • Ograniczenia w zakresie transgranicznych podziałów spółek kapitałowych
   • Brak implementacji postanowień dyrektywy do polskiego sytemu prawnego w zakresie transgranicznego podziału spółek kapitałowych
   • Wydzielenia oddziałów / przedstawicielstw w innych krajach
   • Możliwe formy prawne wydzielenie aktywów i zobowiązań do innych podmiotów mających siedzibę w UE
   • Konsekwencje podatkowe transgranicznych podziałów a pozostawione aktywa na terytorium Polski
  • Podziały spółek kapitałowych w ujęciu krajowym
   • zasada sukcesji pełnej i ograniczonej
   • rok podatkowy w przypadku podziału spółek kapitałowych i obowiązek złożenia zeznania podatkowego
   • plan podziału i technika rozliczenia podziału spółki kapitałowej
   • opodatkowanie udziałowców (akcjonariuszy) spółki dzielonej przez rozdzielenie / wydzielenie
   • opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału spółki kapitałowej
   • opodatkowanie spółki dzielonej w przypadku podziału
   • opodatkowanie nadwyżki z objęcia (nadwyżki emisyjnej) w spółce przejmującej majątek w wyniku podziału
   • opodatkowanie dopłat w gotówce
   • zasady utylizacji straty spółki dzielonej
   • podział spółki kapitałowej a zarzut uchylania się od opodatkowania
  • Case study 1 – plan podziału spółki kapitałowej
  • Case study 2 – kalkulacja parytetów wymiany w przypadku podziału przez wydzielanie do jednej, dwóch lub trzech spółek przejmujących
  • Aspekty międzynarodowe podziałów spółek kapitałowych
   • model transgranicznych podziałów
   • brak przepisów w polskim systemie prawnym w zakresie transgranicznych podziałów
   • dozwolone formy przekazania aktywów do innych podmiotów ulokowanych w innych krajach UE
   • możliwość konstrukcji podziału spółki przez wydzielenie do spółki zagranicznej
  • Przekształcenia krajowych spółek kapitałowych
   • zasada sukcesji
   • rok podatkowy
   • procedura przekształcenia spółki
   • zasady opodatkowania dochodu w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
   • opodatkowanie wypłat gotówkowych w przypadku niezłożenia przez wspólnika oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej
   • opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej
  • Case study 3 – plan przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
  • Przekształcenia spółek osobowych
   • wyjątki od zasady sukcesji
   • konsekwencje wyceny aktywów dla celów podatkowych
   • zmiana podatnika w związku z przekształceniem
   • problematyczne zagadnienia związanie przejęciem aktywów
  • Case study 4 – plan przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową
  • Egzamin z zakresu działań restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fuzji, podziałów i przekształceń spółek kapitałowych, w ujęciu międzynarodowym i krajowym

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat
 • egzamin ITAF®
 • certyfikat The Institute od Internatnational Tax Accounting and Finance

Certyfikat TPRE® otrzymuje się po ukończeniu całego kursu

Terminy zjazdów

Moduł I - 26 marca 2020r.

Moduł II - 27 marca 2020r.

Moduł III - 27 kwietnia 2020r.

Moduł IV - 28 kwietnia 2020r.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl