ObserwowaneDrukujEmail

Dwudniowy Kurs - Specjalista ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce – poziom zaawansowany

Start: 16 sierpnia, 2021
Koniec: 17 sierpnia, 2021
Kod: 4041ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
650,00 PLN PLN (bez VAT)

Opis oraz cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry w firmach do wykonywania funkcji legalizacyjnej pracowników – cudzoziemców w Polsce, biorąc pod uwagę szczególne, coraz bardziej restrykcyjne środki stosowane przez władze polskie i zagraniczne w celu zwalczania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z tym, w trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców zarówno wynikające ze szczególnych ustaw uchwalanych w związku ze zwalczeniem pandemii – tzw. „tarczy antykryzysowej”, jak i standardowe zasady znajdujące się w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Szkolenie ma przedstawić teoretyczne i praktyczne zasady postępowania z różnymi przypadkami związanymi z legalnym zatrudnieniem obywateli m.in. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Filipin, Wietnamu zarówno w kontekście przepisów ogólnych, jak i szczególnych rozwiązań wprowadzonych na czas walki z pandemią. Szkolenie będzie miało charakter interaktywny i będzie realizowane z wykorzystaniem case study z praktyki doradczej wykładowców.

 

Program

1. Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

2. Rozwiązania „Tarczy antykryzysowej” dla cudzoziemców:

 1. Czy skorzystanie z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy na mocy przepisów ustawy o COVID-19 spowoduje brak legalności zatrudnienia cudzoziemca z powodu zmiany warunków pracy?
 2. Czy potrzebne będzie nowe zezwolenie na pracę albo oświadczenie jeśli zmienią się warunki pracy cudzoziemca w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy?

3. Najbardziej aktualne problemy i wątpliwości prawne które powstały podczas reagowania na „koronakryzys”: 

 1. [NOWOŚĆ] Nowe wzory kart pobytu.
 2. Jakie dokumenty trzeba złożyć aby postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostało wszczęte? Czy wystarczy sam wniosek bez załączników?
 3. Co się może stać jeśli cudzoziemiec który zaczął pobyt w ramach ruchu bezwizowego wyjedzie bez złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy? Czy każdy musi składać wniosek?
 4. Jakie są aktualne trendy w migracji cudzoziemców? W jaki sposób mogą się one zmienić?
 5. Jak wygląda kwestia przekraczania granic?
 6. Jakie możliwości przedłużenia legalnego pobytu wprowadzono w „tarczy antykryzysowej”?
 7. Jak działa przedłużenie ważności oświadczeń i zezwoleń na pracę?
 8. Jakie zasady dotyczą cudzoziemców przebywających w ruchu bezwizowym?
 9. Jakie zasady dotyczą cudzoziemców przebywających w ruchu bezwizowym?
 10. Co cudzoziemcy będą musieli zrobić po odwołaniu stanu epidemii jeżeli podczas jego trwania straciły ważność ich dokumenty pobytowe?

4. [NOWOŚĆ} Ogólne zasady obrony przed roszczeniami kontrahentów powstałymi na tle trudności w funkcjonowaniu firmy wywołanych przez epidemię

 1. Co oznacza zarzut siły wyższej?
 2. Kiedy i w jakiej sytuacji go można wykorzystać?
 3. Kiedy można powoływać się na nadzwyczajną zmianę okoliczności i jakie to będzie mieć skutki?
 4. Czy różni się siła wyższa od nadzwyczajnej zmiany okoliczności?

5. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 1. Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 2. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 3. Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt.
 4. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
 5. "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
 6. Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
 7. Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
 8. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
 9. Obywatele UE i EOG – rejestracja pobytu.

6. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 1. Jak wyglądają procedury?
 2. Kwestia wskazania wymiaru czasu pracy w oświadczeniu.
 3. Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
 4. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
 5. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

7. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

 1. Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
 2. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 3. Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 4. Posiadacze Karty Polaka
 5. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 6. Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

8. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu

 1. Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
 2. Jak formułować ofertę pracy?
 3. Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?

9. Transfery wewnątrzkorporacyjne:

 1. Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę – możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw.
 2. Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności

10. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata

11. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

12. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy

13. Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

 1. Jak dokonać zameldowania cudzoziemca w celu uzyskania numeru PESEL?
 2. Uzyskiwanie numeru PESEL poprzez złożenie wniosku w urzędzie.

14. Nielegalne zatrudnienie – konsekwencje prawnokarne, sposoby obrony.

 1. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 2. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 3. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 4. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
 5. Jak się bronić w postępowaniu dotyczącym nielegalnego zatrudnienia?

15. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

 1. Jak reagować na bezczynność organu administracji i przewlekłość postępowania?
 2. Kiedy możemy wnieść ponaglenie na działanie organu, kto je rozpatruje i w jakim terminie?
 3. Jakiej argumentacji można użyć, aby uzasadnić swoje stanowisko?
 4. Skarga na przewlekłość do sądu administracyjnego – tryb wniesienia, możliwe rozstrzygnięcia.
 5. Procedura odwoławcza w sprawach zatrudnienia.

16. W jakich sytuacjach warto odwoływać się od decyzji organu?

 1. W jaki sposób wnieść odwołanie i kto je rozpatruje?
 2. Jakiej argumentacji można użyć w postępowaniu odwoławczym?
 3. Jakie są skutki wniesienia odwołania?
 4. Czy decyzje wydane w postępowaniu odwoławczym mogą być zaskarżone do sądu?
 5. Jakie są wymogi do złożenia skargi do sądu administracyjnego?
 6. Jak uzasadnić skargę do sądu?
 7. Możliwe rozstrzygnięcia sądu administracyjnego.

17. Omówienie formularzy urzędowych, case study

18. Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

 

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 08.00 - 16.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Dwudniowy Kurs - Specjalista ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce – poziom zaawansowany

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*