ObserwowaneDrukujEmail

Kurs: zaawansowany specjalista ds. controllingu i analizy danych z elementami SQL oraz Business Intelligence (48H)

Start: 23 kwietnia, 2020
Koniec: 2 czerwca, 2020
Kod: 3383KU
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
3500,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Wojciech Gardziński

Program

Moduł I

Język SQL dla analityków danych - Wojciech Gardziński

Dzień 1 i 2

 • Podstawy baz danych (BD)
  • Edytor graficzny zapytań SQL
   • Od najprostszego zapytania o tabelę do JOIN-ów i wyrażeń (własnych formuł)
   • Elementy teorii relacyjnej BD, w kontekście realizowanych ćwiczeń praktycznych
   • Tworzenie własnych źródeł danych w oparciu o zainstalowane sterowniki ODBC
  • SQL – uniwersalny język zapytań do BD
   • DQL (odpytywanie BD), DML (manipulacja danymi), DDL (tworzenie BD)
   • Wszystkie podstawowe klauzule SQL w ćwiczeniach praktycznych
   • Transport danych między tabelami, bazami danych, serwerami BD oraz środowiskami bazodanowymi
 • Przegląd środowisk bazodanowych różnych dostawców
  • Edytory zapytań SQL, lokalne i webowe
  • Środowisko plikowe: Excel, Access, Txt
  • Środowisko internetowe, bazy webowe w3shools.com i SqlFiddle.com
  • Inne BD – przegląd

Moduł II

Raporty wizualne w Power BI Desktop (Excel BI) - Lech Jaszowski 

Dzień 1 i 2

 • Informacje wstępne o Power BI Desktop
  • do czego służy?
  • rozwiązania z rodziny Power BI
  • przepływ pracy
  • interfejs programu
 • Import danych
  • importowanie danych z plików (TXT, CSV, XML, PDF, Excel, model danych z Excela, Access)
  • importowanie zawartości folderu
  • Importowanie z relacyjnych baz danych (SQL Server, SSAS)
  • importowanie ze stron www i chmury
 • Edytor zapytań – przygotowanie danych do analizy
  • kształtowanie tabel – operacje na kolumnach
  • operacje na rekordach (usuwanie duplikatów, sortowanie, filtrowanie, grupowanie
  • przekształcanie danych (zmiana typu danych, zamiana wartości, usuwanie zbędnych spacji, przekształcanie tekstu i liczb, wypełnianie pustych komórek, rozdzielanie kolumn, łączenie kolumn, tworzenie kolumn indeksu, tworzenie kolumn na podstawie przykładu, tworzenie własnych kolumn)
  • zmiana struktury danych (Unpivot, scalanie danych, typy złączeń, dołączanie danych, transpozycja)
  • zarządzanie zapytaniami (zarządzanie krokami, modyfikacja ustawienia źródła danych, grupowanie zapytań)
 • Tworzenie modelu danych i relacji
  • widok Dane i karta Modelowanie
  • kategoryzowanie danych i sumowanie domyślne
  • sortowanie według kolumny
  • tworzenie hierarchii
  • tworzenie, edytowanie i usuwanie grup
  • widok Model i okno Zarządzaj relacjami
  • automatyczne i ręczne tworzenie relacji
  • kardynalność i kierunek filtrowania krzyżowego
  • kolumny obliczane i miary
 • Tworzenie raportów wizualnych
  • tabela i macierz
  • karta i karta z wieloma wierszami
  • podstawowe wykresy (kolumnowy, słupkowy, liniowy, kołowy, punktowy, warstwowy)
  • wykres pierścieniowy i lejek
  • wykres wstążkowy i kaskadowy
  • mapa drzewa
  • wizualizacja "Pytania i odpowiedzi"
  • miernik i KPI (Kluczowe elementy mające wpływ)
  • importowanie niestandardowych elementów wizualnych
 • Mapy w Power BI Desktop
  • używanie danych geograficznych
  • wizualizacja Mapa
  • wizualizacja Kartogram
  • wizualizacja ArcGIS Maps
 • Filtrowanie raportów
  • filtry dotyczące wizualizacji, stron i raportu
  • stosowanie filtrów
  • filtrowanie danych różnych typów (liczbowych, daty i czasu, logicznych)
  • zaawansowane filtry tekstowe
  • używanie fragmentatorów
  • przechodzenie do szczegółów
 • Formatowanie raportów
  • formatowanie wykresów
  • formatowanie map
  • formatowanie strony
  • wyrównywanie i rozkładanie wizualizacji, przyciąganie obiektów do siatki
  • dodawanie pól tekstowych, obrazów i kształtów
  • układ telefonu

Moduł III

MS Excel - programowanie w VBA - Lech Jaszowski 

Dzień 1 i 2

 • Rejestrowanie makr
  • tryb odwołań bezwzględnych i względnych
  • przegląd metod uruchamiania makr
  • przeglądanie kodu nagranych makr
  • omówienie edytora VBA
 • Wstęp do programowania w VBA
  • właściwości i metody
  • procedury (Sub) a funkcje (Function)
  • elementy języka VBA
 • Sterowanie przebiegiem programu
  • struktura sterująca If-Then-Else
  • struktura Select Case
  • pętla For-Next
  • pętla Do-Loop
  • pętla For-Each-Next z kolekcjami
 • Obsługa błędów
 • Tworzenie formularzy użytkownika
 • Tworzenie funkcji arkuszowych użytkownika (UDF)
 • Tworzenie dodatków (Add-in)

 

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Dopłata za laptop z oprogramowaniem MS Excel 2010 lub nowszym 420 zł netto

Dodatkowe informacje:
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje na Specjalistę ds. controllingu, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Specjalista do spraw controllingu (kod zawodu 241102)

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 15/K/19 i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Terminy zjazdów

Moduł I - 23 - 24 kwietnia 2020r.

Moduł II - 21 - 22 maja 2020r.

Moduł III - 01 - 02 czerwca 2020r.

UWAGI:

Ilość godzin dydaktycznych 42h

Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć.

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl