ObserwowaneDrukujEmail

Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie cen transferowych w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPE® (36H)

Start: 4 marca, 2020
Koniec: 17 kwietnia, 2020
Kod: 3156WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
3290,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Cztero-modułowy kurs z zakresu dokumentacji podatkowych, polityki cen transakcyjnych oraz wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych poparte certyfikatem TPE®

Certyfikowane warsztaty praktyczne dla osób odpowiedzialnych za sporządzenia dokumentacji podatkowych cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi w międzynarodowych i krajowych grupach kapitałowych poparte certyfikatem TPE®.

Certyfikat

Certyfikaty ITAF są cenione przez pracodawców na całym świecie. Osoby posiadające kwalifikacje ITAF to czynni zawodowo specjaliści z zakresu podatków, prawa, finansów czy rachunkowości. Kwalifikacjie ITAF to przede wszystkim praktyczne podejście do kwestii związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w zakresie cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi. Program i zakres kwalifikacji stworzony został w oparciu o konsultacje z przedstawicielami międzynarodowych organizacji i w pełni odpowiada ich oczekiwaniom.
 

Program

 • Moduł I

  • Wytyczne OECD dotyczące przedsiębiorstw międzynarodowych w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych
   • Dokumentacje podatkowe dla przedsiębiorstw wielonarodowych
   • Wymogi formalne dotyczące dokumentacji podatkowych
   • Najnowsze wytyczne OECD w zakresie dokumentowania transakcji
   • „Business restructuring” – realokacja aktywów, funkcji i ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi
   • „Benchmark study” – ekonomiczna analiza rynkowości marż podmiotów konkurencyjnych
   • wykazanie rynkowości transakcji w obrocie międzynarodowym
  • Kluczowe regulacje dotyczących cen transferowych
   • geneza regulacji dotyczących cen transferowych,
   • ceny transferowe jako zagadnienie międzynarodowe,
   • prace OECD – Wytyczne w sprawie cen transferowych oraz raporty BEPS,
   • implementacja wytycznych do polskiego systemu prawnego,
   • nowe regulacje krajowe – ustawy o podatkach dochodowych, od 2019,
   • nowe pojęcie ceny transferowej, stosowanie zasady ceny rynkowej
   • terminy wejścia w życie poszczególnych wymogów, stosowanie właściwych regulacji do odpowiednich okresów realizacji transakcji, przepisy przejściowe,
  • Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
   • nowe zasady od 2019 roku
   • zasady obowiązujące w okresie 2017/2018,
   • kryterium przychodowo-kosztowe - badanie wielkości podmiotu, skali działalności,
   • stosowanie właściwych progów dokumentacyjnych do odpowiednich okresów
   • ustalenie indywidualnego progu dokumentacyjnego, badanie grupy podmiotów powiązanych,
   • zasady włączenia obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji realizowanych między podmiotami krajowymi od 2019 roku
   • szczególne przypadki braku obowiązku dokumentacyjnego,
   • obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych,
   • obowiązek dokumentacyjny – transakcje z podmiotami z rajów podatkowych,
   • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,
   • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub z innymi umowami o podobnym charakterze,
   • obowiązek dokumentacyjny związany ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi,
  • Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu
   • pojęcie transakcji i innego zdarzenia w przepisach aktualnie obowiązujących,
   • zasady stosowania indywidualnego progu dokumentacyjnego (transakcje specyficzne, np. transakcje finansowe, pożyczki),
   • progi dokumentacyjne 2019 ,
   • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych – wątpliwości, aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych,
   • możliwość sporządzenia jednej dokumentacji dla wielu transakcji,
   • transakcje będące przedmiotem „refakturowania” a obowiązek dokumentacyjny,
   • wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji,
   • sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego,
  • Identyfikacja podmiotów powiązanych i rodzajów powiązań
   • rodzaje powiązań determinujących obowiązek dokumentacyjny,
   • sposób określania i zakres powiązań kapitałowych,
   • zmiany w ustalaniu powiązań od 2019 roku
    • nowa definicja powiązań oparta o pojęcie wywierania znacznego wpływu,
    • regulacje dotyczące kwestii powiązania pośredniego;
   • powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie
   • pozostałe rodzaje powiązań:
    • powiązania zarządczo-kontrolne,
    • powiązania majątkowe,
    • powiązania związane ze stosunkiem pracy,
    • powiązania osobowe -rodzinne,
   • charakter powiązań krajowych i międzynarodowych,
   • praktyczne problemy z ustaleniem zakresu powiązań,
  • Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi
   • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia,
   • CIT-TP i PIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza,
   • raportowanie według krajów (country – by country):
    • jednostki obowiązane w grupie do raportowania,
    • obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P,
    • sporządzanie raportu CBC-R,
    • sposób wykorzystania informacji o grupach przez organy podatkowe,
   • planowane zmiany w obowiązkach raportowych od 2019 roku:
    • obowiązek składania oświadczenia, stosowanie terminów,
    • nowa formuła raportu zastępującego CIT-TP/PIT-TP, zakres informacji wymaganych w raporcie na temat wykonanych transakcji i zastosowanych cen.
  • Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych
   • weryfikacja dokumentacji i transakcji, możliwość określania zobowiązania podatkowego
   • stosowanie stawki sankcyjnej 50%,
   • możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe),
   • podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi,
 • Moduł II

  • Case Study – sporządzenie dokumentacji podatkowej transakcji towarowych w ramach grupy kapitałowej:
   • Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:
   • konstrukcja dokumentacji
   • określenie obowiązku przygotowania dokumentacji
   • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
   • określenie wielkości transakcji
   • dokumentacja transakcji a inne obowiązki informacyjne
   • konsekwencje niedopełnienia obowiązku sporządzenia dokumentacji
   • praktyka organów podatkowych w zakresie kontroli dokumentacji podatkowej
   • Dochody „zakładu” przedsiębiorcy zagranicznego.
  • Zasady sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej od 2019 roku
   • obligatoryjne elementy dokumentacji sporządzanej na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.,
   • zawartość poszczególnych elementów dokumentacji:
   • opis transakcji – rodzaj, przedmiot transakcji,
   • dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
   • opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
   • analiza danych porównawczych,
   • opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
   • przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
   • rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
   • wymagane dokumenty i załączniki.
   • konstrukcja lokalnej dokumentacji podatkowej wg wymogów od 2019 roku;
   • opis podmiotu powiązanego;
   • opis transakcji;
   • analiza cen transferowych, w tym: analiza porównawcza albo analiza wykazująca zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane,
   • informacje finansowe.
   • wykorzystanie wzorów dokumentacji lokalnych stosowanych przez podatników przed nowelizacjami
   • dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji.
  • Przygotowanie wzorcowej dokumentacji podatkowej:
   • praktyczne zastosowanie metod wyceny
   • wątpliwości dotyczące prawidłowego wyboru metody wyceny
   • niezbędne części dokumentacji podatkowej
  • Metodologia sporządzenia dokumentacji podatkowej
   • kryterium podmiotowe – dokumentacja do transakcji z jednym / wieloma podmiotami
   • kryterium czasowe – dokumentacja za okresy roczne / wielu lat / określonego momentu
   • kryterium przedmiotowe – dokumentacji do grupy transakcji / jednej transakcji / wielu transakcji
  • Sprzedaż towarów / produktów podmiotom powiązanym:
   • określenie wartości kalkulacyjnej
   • czynniki wpływające na wartość transakcji
   • strategia gospodarcza a nierynkowy charakter transakcji
  • Zakup towarów / produktów w ramach grupy:
   • międzynarodowy cennik grupowy
   • zakup po cenach dumpingowych / poniżej kosztów produkcji
   • zakup towarów / produktów, będących dobrami nieporównywalnymi, w ramach grupy kapitałowej
   • problemy z doborem metody kalkulacyjnej
   • brak porównywalności danych
   • pozostałe transakcje towarowe
   • kalkulacja bazy kosztowej
   • analiza marż
   • restrukturyzacja działalności
   • realokacja funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji
   • realokacja aktywów
   • realokacja ryzyk
  • Metody zysku transakcyjnego jako metody „nietradycyjne” w zakresie kalkulacji wartości transakcji
   • metoda podziału zysków w wariancie analizy rezydualnej
   • metoda podziału zysków w wariancie analizy udziału)
   • metoda marży transakcyjnej netto w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto,
   • metoda marży transakcyjnej netto w wariancie zewnętrznego porównania marży zyski netto,
  • Benchmark – analiza ekonomiczna marż podmiotów konkurencyjnych
   • kryteria doboru próby
   • działalność „jednosektorowa / jednoproduktowa” podmiotów a działalność „wielosektorowa / wieloproduktowa”
   • analiza rachunku zysków i strat
   • analiza marży na działalności operacyjnej / gospodarczej
   • korekta marż o koszty ogólnego zarządu
   • ekstrapolacja / oszacowanie udziału kosztów ogólnego zarządu w strukturze kosztów
   • analiza marż podmiotów konkurencyjnych po korekcie o koszty ogólnego zarządu
   • wykorzystanie międzynarodowych i polskich baz danych do analizy benchmarkowej
   • samodzielne pozyskanie danych finansowych do analizy marż
  •  Działania kontrolne i weryfikacyjne organów podatkowych w zakresie cen transferowych
   • ustawowe uprawnienia organów podatkowych w zakresie weryfikacji transakcji podatkowej
   • skuteczność dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych,
   • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów,
   • nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi
   • nowe narzędzia w rękach organów podatkowych – szkolenia wewnętrzne, bazy danych wykorzystywane w procesie weryfikacji cen transakcyjnych,
   • planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli,
   • przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych.
  • Uproszczone rozwiązania w zakresie lokalnej dokumentacji podatkowej (safe harbours)
   • usługi o niskiej wartości dodanej;
   • charakterystyka usług o niskiej wartości dodanej,
   • katalog usług o niskiej wartości dodanej,
   • niezbędne elementy opisu transakcji,
   • zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej,
   • transakcje finansowe
   • skutki dla podatników w przypadku zastosowania uproszczonych rozwiązań.
 • Moduł III

  • Case Study – transakcje usługowe w ramach grupy kapitałowej:
   • Sprzedaż usług materialnych na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej:
   • porównywalność transakcji
   • zakres usług
   • przykładowe rozliczenie usług inżynieryjnych, montażowych, spedycyjnych,
  • Zakup / sprzedaż usług „materialnych” pomiędzy podmiotami powiązanymi
   • modele kalkulacji wynagrodzenia za usługi
   • fixed fee (stałe wynagrodzenie)
   • kalkulacja wynagrodzenia w oparciu o stawki godzinowe
   • success fee
   • budżety stałe ze zmienną marżą / budżety zmienne ze stałą marżą
   • prowizje kwotowe i procentowe
   • wynagrodzenie jako określona wartość współczynnika finansowego (procent od obrotu / dochodu / przychodu / etc.)
   • wynagrodzenie obliczone w oparciu o klucz alokacji
   • ryczatł jako oderwanie wartości wynagrodzenia od jednostkowej „rynkowej” wartości usługi
  • Współczynniki finansowe przy metodach zysku transakcyjnego
   • EBIT / EBITDA
   • Berry ratio
   • inne dozwolone współczynniki finansowe do kalkulacji marży
  • Wspólne porozumienia konsorcjalne / wspólne umowy inwestycyjne / wspólne przedsięwzięcia
   • umowy wielostronne a sporządzenie dokumentacji podatkowej
   • analizy funkcji, aktywów i ryzyk
   • podział przychodów i kosztów
   • wykazanie wartości rynkowej na transakcji
  • Umowy spółek osobowych w działalności gospodarczej
   • przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi
   • nowe progi kwotowe do powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
   • kto jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji – „spółka osobowa” / wspólnicy / wszyscy uczestniczący w transakcji
  • Case Study - Zakup usług materialnych od podmiotów powiązanych:
   • zakup usług budowlanych, atestacyjnych, logistycznych
   • zakres usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów w grupie kapitałowej
  • Analizy w dokumentacjach podatkowych
   • analiza podatnika,
   • analiza funkcjonalna,
   • analiza porównawcza,
   • analiza porównywalności,
   • zakres obowiązkowych analiz stanowiących element dokumentacji podatkowych,
   • analiza porównawcza jako podstawowe narzędzie realizacji zasady ceny rynkowej
  • Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej od 2019 r.
   • podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
   • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
   • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
   • moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
   • zasady wykorzystywania danych wewnętrznych,
   • wykorzystania danych wieloletnich,
   • aktualizacja analizy danych porównawczych,
   • przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
   • opis zgodności warunków transakcji
    • alternatywa dla analizy porównawczej
    • przesłanki zastosowania opisu zgodności
    • zasady sporządzania opisu zgodności
   • rola i miejsce analizy porównawczej w procesie wyznaczonej ceny rynkowej w dokumentacji lokalnej, grupowej, polityce cen transakcyjnych,
  • Analiza porównywalności – kryteria porównywalności
   • wymóg porównywalności transakcyjnej i podmiotowej – jak ustalić porównywalność,
   • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
   • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
   • zasady stosowania kryteriów porównywalności w odniesieniu do poszczególnych metod,
   • omówienie kryteriów porównywalności:
   • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
   • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
   • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
   • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;
   • strategia gospodarcza,
   • wskazówki dotyczące porównywalności wg. Polskich przepisów Wytycznych OECD
   • kluczowe aspekty ograniczające możliwość zapewnienia pełnej porównywalności
 • Moduł IV

  • Szczególne metody ustalani wartości rynkowej przedmiotu transakcji:
   • metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług
   • usługi reklamowe w ramach grupy kapitałowej
  • Usługi finansowe w ramach grupy:
   • warunki udzielanych pożyczek a zarzut przerzucenie dochodów
   • poręczenia i gwarancje grupowe
   • cash pooling / cash netting
   • pochodne instrumenty finansowe a ryzyko kursowe w ramach grupy
  • Usługi niematerialne w ramach grupy:
   • usługi doradcze i zarządcze
   • management fee
   • usługi typy maintanance
   • Szczególne modele kalkulacji wynagrodzenia za usługi niematerialne
   • stała cena
   • ryczałt
   • klucze alokacji
   • stawka godzinowa
   • kosztorysy (stałe i zmienne)
   • procent od współczynnika finansowego,
   • inne modele.
  • Wartości niematerialne i prawne w grupach kapitałowych
   • znaki towarowe
   • zapłata należności licencyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi
   • wycena znaków towarowych
   • zastosowanie metod kalkulacyjnych do wykazania wartości rynkowej transakcji
  • Ocena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:
   • zawiązanie kontaktów handlowych pomiędzy jednostkami powiązanymi nie może wywoływać negatywnych skutków podatkowych
   • odpowiedzialność podmiotu za zobowiązania podatkowe innej jednostki zależnej
   • powiązania dostawców zagranicznych
   • oddanie środka trwałego a przerzucenie dochodu
   • dostosowanie art. 11 CIT w przypadku, gdy nie doszło do faktycznego uszczuplenia należności podatkowych
   • wysokość świadczeń okresowych a ceny transferowe
   • szacowanie dochodu przez organy podatkowe a wysokość podatku od towarów i usług
   • ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe przyjętej kalkulacji cenowej
  • Metody szacowania cen – stosowanie metod w analizach sporządzanych przez podatnika i przez organy podatkowe
   • metody szacowania cen stosowane w analizach porównawczych,
   • sposób wykorzystania metod szacowania cen tzw. „podatkowych” przez podatników, organy podatkowe
   • omówienie podatkowych metod szacowania cen:
   • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
   • metoda ceny odprzedaży,
   • metoda rozsądnej marży „koszt plus”,
   • metoda podziału zysków,
   • metoda marży transakcyjnej netto,
   • inne metody – zakres zastosowania, przesłanki, dopuszczalność stosowania innych metod ustalania cen,
   • stosowanie metod szacowania cen przez organy podatkowe,
   • rodzaje analiz sporządzanych w oparciu o metody szacowania cen.
  • Procedura sporządzania analizy porównawczej, pozyskiwania i wykorzystania danych porównawczych
   • obligatoryjne elementy opisu analizy danych porównawczych,
   • etapy sporządzania analizy porównawczej określone w Wytycznych OECD,
   • sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej,
   • możliwość wykorzystywania zewnętrznych danych porównawczych,
   • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych,
   • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych),
   • charakterystyka, możliwości i ograniczenia baz danych.
  • Przykładowe procedury sporządzania analiz porównawczych
   • przykładowa analiza porównawcza w metodzie PCN dla transakcji najmu,
   • przykładowa analiza porównawcza dla transakcji udostępnienia wartości niematerialnej/znaku towarowego,
   • przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej dla metod marżowych:
   • kryteria doboru próby w zakresie porównywalności podmiotów,
   • czynniki wyłączające porównywalność podmiotów,
   • analiza działalności podatnika,
   • analiza dostępu danych finansowych,
   • ustalenie zakresów marżowości na podstawie danych finansowych,
   • analiza mediany, kwartylowa ,
   • prezentacja i interpretacja wyników,
   • przykładowa analiza porównawcza dla transakcji finansowych,
   • ograniczenia związane ze stosowaniem statystycznych metod w analizach porównawczych,
   • stosowanie wyników analiz dla wyznaczenia cen.
  • Strategia sporządzania analiz porównawczych w grupie kapitałowej w kontekście opracowania polityki cen transakcyjnych oraz dokumentacji grupowej
   • jednostki w grupie wyznaczone do sporządzania analiz porównawczych oraz dokumentacji grupowych,
   • zasady udostępniania danych wewnątrz grupy kapitałowej,
   • wykorzystanie analizy porównawczej sporządzonej przez inne podmioty,
   • zasady sporządzania dokumentacji grupowej od 2019 roku,
   • jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
   • wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
   • elementy dokumentacji grupowej:
   • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
   • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
   • polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
   • opis działalności prowadzonej przez grupę – sposób przedstawienia przedmiotu i zakresu działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych,
   • istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
   • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
   • wykorzystanie polityki cen transakcyjnych i dokumentacji grupowej do ujednolicenia zasad stosowania analiz porównawczych wykorzystywanych w grupie,
   • analiza funkcjonalna grupowa i jednostkowa, profile funkcjonalne podmiotów powiązanych, znaczenie analizy funkcjonalnej dla opracowania analizy porównawczej
   • tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy.
  • Zasady dokonywania korekt cen transferowych
   • warunki korekty „własnej podatnika”;
   • Korekta w przypadku kontrolowanych transakcji międzynarodowych;
   • Praktyczne skutki dokonywania.
  • APA – Advanced Pricing Agreement
   • decyzja o prawidłowości wyboru i sposobu zastosowania metody kalkulacyjnej
   • porównanie przepisów dot. APA w wybranych krajach UE
   • korzyści z tytułu uzyskania APA
   • procedura zawarcie APA
   • procedura kontrolna w ramach APA
   • obowiązki sprawozdawcze
  • Postulat dotyczący wprowadzenia zasady Dobrych Praktyk w zakresie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy skarbowe
   • zasady Dobrych Praktyk w organach skarbowych
   • kodeks etyczny pracowników służby cywilnej
   • Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27.06.2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE), 2006/C 176/01).
   • Koncepcja znormalizowanej DCT UE
   • Znormalizowana dokumentacja cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE) tj. dokumentacja podstawowa oraz dokumentacja odnosząca się do poszczególnych krajów
  • Zasady dobrych praktyk ITAF (The Institute of Tax Accounting and Finance) dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowych cen transakcyjnych oraz postępowania w zakresie wykazania wartości rynkowej transakcji
   • zasady dobrych praktyk
   • wytyczne w zakresie cen rynkowych
   • warunki formalne dokumentacji podatkowych
  • Dyskusja nad zagadnieniami

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat
 • egazmin ITAF®
 • certyfikat The Institute od Internatnational Tax Accounting and Finance

Certyfikat TPE® otrzymuje się po ukończeniu całego kursu

Terminy zjazdów

Moduł I - 04 marca 2020r.

Moduł II - 05 marca 2020r.

Moduł III -16 kwietnia 2020r.

Moduł IV - 17 kwietnia 2020r.

 

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl