ObserwowaneDrukujEmail

Kurs na certyfikowanego specjalistę ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

Start: 20 kwietnia, 2020
Koniec: 21 kwietnia, 2020
Kod: 2920KU
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:2 Obserwowane
Cena:
990,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry w firmach do wykonywania funkcji legalizacyjnej pracowników – cudzoziemców w Polsce. Ponadto celem jest omówienie najczęściej spotykanych w praktyce regulacji prawnych związanych zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie
o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenie ma przedstawić teoretyczne i praktyczne zasady postępowania z różnymi przypadkami związanymi z legalnym zatrudnieniem obywateli m.in. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Filipin, Wietnamu do aktualnie obowiązującego prawa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie problematyczne występujące przy wypełnianiu i składaniu wniosków, a także praktyką urzędów przy prowadzeniu postępowań. Szkolenie będzie miało charakter interaktywny i będzie realizowane
z wykorzystaniem case study z praktyki doradczej wykładowców.

Program

 • Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt.
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
  • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
  • Obywatele UE i EOG – rejestracja pobytu.
 • Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Jak wyglądają procedury?
  • Kwestia wskazania wymiaru czasu pracy w oświadczeniu.
  • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  • Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  • Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Posiadacze Karty Polaka
  • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 • Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  • Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
  • Jak formułować ofertę pracy?
  • Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 • Transfery wewnątrzkorporacyjne:
  • Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę – możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw.
  • Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności
 • Praca sezonowa
  • Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
  • Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych
  • Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)
  • Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?
 • Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
 • Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 • Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 • Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?
  • Jak dokonać zameldowania cudzoziemca w celu uzyskania numeru PESEL?
  • Uzyskiwanie numeru PESEL poprzez złożenie wniosku w urzędzie.
 • Nielegalne zatrudnienie – konsekwencje prawnokarne, sposoby obrony.
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
  • Jak się bronić w postępowaniu dotyczącym nielegalnego zatrudnienia?
 • Bezczynność organu i przewlekłość postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.
  • Jak reagować na bezczynność organu administracji i przewlekłość postępowania?
  • Kiedy możemy wnieść ponaglenie na działanie organu, kto je rozpatruje i w jakim terminie?
  • Jakiej argumentacji można użyć, aby uzasadnić swoje stanowisko?
  • Skarga na przewlekłość do sądu administracyjnego – tryb wniesienia, możliwe rozstrzygnięcia.
  • Procedura odwoławcza w sprawach zatrudnienia.
 • W jakich sytuacjach warto odwoływać się od decyzji organu?
  • W jaki sposób wnieść odwołanie i kto je rozpatruje?
  • Jakiej argumentacji można użyć w postępowaniu odwoławczym?
  • Jakie są skutki wniesienia odwołania?
  • Czy decyzje wydane w postępowaniu odwoławczym mogą być zaskarżone do sądu?
  • Jakie są wymogi do złożenia skargi do sądu administracyjnego?
  • Jak uzasadnić skargę do sądu?
  • Możliwe rozstrzygnięcia sądu administracyjnego.
 • Omówienie formularzy urzędowych, case study
 • Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kurs kończy się egzaminem w formie testu

W ramach szkolenia otrzymują Państwo książke pt:

"Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Podręcznik z zakresu legalizacji pobytu i pracy"

dr Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Gabriel Vilkas.

Mogą ją Państwo także zamówić w naszej księgarni: www.rbakademia.pl/ksiegarnia

 

 

Sprawdź inne szkolenia z zatrudniania cudzoziemców

Temat Start Koniec Miasto
Kurs na specjalistę ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce – wyzwania wobec sytuacji wywołanej pandemią SARS-CoV-2 24 września 2020 25 września 2020 Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl