Opracowanie lub aktualizacja oraz wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (dostosowanie dokumentacji)

Zgodnie z aktualnymi wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia dokumentacji niezbędnej w procesie ochrony danych osobowych. Minimalny zakres informacji i procedur jakie powinny obejmować powyżej wskazane dokumenty reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Russell Bedford zapewnia swoim klientom opracowanie zarówno regulacji obligatoryjnie wymaganych na gruncie obowiązujących przepisów prawa jak i wszelkich innych, które pozwalają lepiej przygotować organizację oraz jej pracowników do przetwarzania danych osobowych zgodnie z poszczególnymi wymogami ustawowymi.bezpieczeństwo danych.