Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 24 sierpnia 2018r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza szereg zmian w ustawach podatkowych mających na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Podatkowa rewolucja dotknie nie tylko duże korporacje i podmioty międzynarodowe, ale też małych przedsiębiorców, posiadających w swoich działalnościach gospodarczych samochód wykorzystywany m.in. do celów prywatnych czy też auto leasingowane czy wynajmowane.

Wysyłka danych z JPK na żądanie fiskusa – od tego roku ta możliwość już jest dopuszczalna. Jeśli organy podatkowe w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej nabiorą wątpliwości co do konkretnego podatnika, to mogą zobowiązać go do przedstawienia wybranych danych z JPK. Chodzi o takie dane jak: ewidencja przychodów, ewidencja zakupów, wyciągi bankowe, obrót magazynowy. Ministerstwo Finansów udostępnia określone aplikacje, za pomocą których można odpowiednie dane przesyłać.

Zmiany w matrycy VAT mają uprościć system podatkowy i zlikwidować niektóre absurdy. Teresa Czerwińska na jesień zapowiedziała konsultacje społeczne w tej sprawie. Już teraz warto trzymać rękę na pulsie tych zmian, zasadniczych dla wielu branż.

Ministerstwo Finansów proponuje kolejną zmianę w zakresie cen transferowych, która ma uszczelnić system podatkowy. Według planów zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

Mija miesiąc od wprowadzenia split payment. Ministerstwo robi wiele, aby zachęcić do stosowania nowego mechanizmu. Co przedsiębiorca może zyskać, decydując się na mechanizm podzielonej płatności?

 

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali środek trwały w darowiźnie przed 2018 r., mogą go amortyzować na tych samych zasadach, na jakich robili to do końca 2017 r.

Jednym z założeń nowego prawa, wprowadzonego przez MLI, jest zastąpienie metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę zaliczenia proporcjonalnego. Zobacz jak w praktyce zmieniły się zasady rozliczania i składania zeznań podatkowych.

Wyrokiem z 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Hans Bühler KG, sygn. C580/16. w zakresie trójstronnych transakcji uproszczonych Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że podmiot chcący skorzystać z WTT ma możliwość wyboru jednego z posiadanych przez siebie numerów VAT w różnych krajach UE.

4 czerwca 2018 r. pod obrady Rządu trafiła ustawa z dnia 16 maja 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany obejmujące m.in. system STIR i split payment powinny wejść w życie przed dniem 01.07.b.r.

 

TSUE wydał wyrok, który wskazuje na to, że firmy prowadzące swoje strony dedykowane na Facebooku muszą informować osoby odwiedzające o przetwarzaniu ich danych osobowych.

W bazie danych osobowych Kościoła nie funkcjonuje „prawo do bycia zapomnianym”. Bazy te nie muszą być też zgłaszane do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – co potwierdził ostatni wyrok NSA. 

We wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej od 25 maja 2018 zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Projekt dotyczy zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.; ustanowienia nowego organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Nowela ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) rozszerza katalog działalności twórczej. Poza kręgiem pozostają m.in. graficy i copywriterzy.

Sprostowanie do rozporządzenia o ochronie danych osobowych zmienia m.in. zakres zadań Europejskiej Rady Ochrony Danych, dotyczących akredytacji podmiotów certyfikujących.

W dniach 26-27 kwietnia w Hotelu Golden Tulip w Warszawie odbyła się organizowana przez RB Akademię konferencja „Rewolucja w Ochronie Danych Osobowych od maja 2018 roku – Rozporządzenie RODO”. Dla uczestników była to okazja do zapoznania się z zagadnieniami ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia, zarówno pod względem prawnym jak również wymogów technicznych i organizacyjnych, które będzie musiała spełniać każda firma w związku z nowymi przepisami.

Według planów Ministerstwa Finansów split payment stanie się w pewnych kategoriach obowiązkowy. Obecnie system opiera się na zasadzie dobrowolności. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów wspomniał o konsultacjach z Komisją Europejską w tej kwestii.

Ministerstwo Finansów zawiadomiło, że kończy pracę nad listą dobrych praktyk VAT. Ma to być zbiór zasad, których przestrzeganie zagwarantuje uniknięcie negatywnych konsekwencji w przypadku nawiązania współpracy z nieuczciwym kontrahentem.

Ceny tranferowe są jednym z większych wyzwań podatkowych dla większości firm. Jak wynika z danych Ministra Finansów, przekazanych Russell Bedford, w poprzednim roku wszczęto aż 287 postępowań kontrolnych, w których badano zagadnienie cen transferowych, 239 z nich zakończono się wydaniem decyzji organu I instancji.

W NUMERZE

Rozszerzona rzeczywistość w grach, czyli co przemilczano w Pokemon Go

Obserwując sukces twórców gier używających rozszerzonej rzeczywistości, nie można nie zadać kilku ważnych pytań: Jak radzić sobie z umieszczaniem w grach reklam, kwestiami prawno-autorskimi i ochroną danych osobowych.

„Ja, robot” – czy rozwój robotyki i sztucznej inteligencji można uregulować prawem?

Rozpoczyna się epoka, w której zaczną nas otaczać androidy, tworzone na ludzkie podobieństwo, a wiele decyzji podejmowanych
będzie autonomicznie przez sztuczną inteligencję. Co na to prawo?

Znaki towarowe w grach komputerowych

Wykorzystanie cudzych znaków towarowych w nieprzemyślany sposób może znacznie uszczuplić zyski producentów z eksploatacji gier. Przemyślana ochrona zaś może być źródłem dodatkowych przychodów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – nowa rzeczywistość

25 maja 2018 roku – to data rewolucyjnej zmiany zasad ochrony danych osobowych w całej UE. Co nas czeka?

Lokalizowanie w aplikacjach mobilnych

Samo zainstalowanie aplikacji i akceptacja jej regulaminu nie dają podstawy do przetwarzania danych geolokalizacyjnych. Jak zatem działać zgodnie z prawem?

Czy kostka Rubika podzieli los klocka Lego?

Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę Simba Toys, producenta kostki Rubika, od wyroków sądu uniemożliwiających zarejestrowanie kostki jako znaku towarowego. Kiedy rejestracja trójwymiarowych znaków jest możliwa?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO lub GDPR) stanie się obowiązującym prawem w dniu 25 maja 2018 r. Do tej pory każde państwo członkowskie miało własne przepisy dotyczące ochrony danych. GDPR tworzy jeden zestaw przepisów odnośnie do ochrony danych w całej UE, co ma ułatwić przedsiębiorstwom prowadzenie handlu w Unii, w tym także w Wielkiej Brytanii, mimo że formalnie nie jest już w unijnych strukturach

25 maja 2018 r., wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwane RODO) rewolucyjnie zmienią się zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z opublikowaniem w dniu 3 kwietnia 2018 r. nowej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 28 marca 2018 r. dotyczącej obowiązkowej aktualizacji dokumentacji podatkowych, warto przyjrzeć się tematyce transakcji realizowanych na przestrzeni wielu lat i zastanowić, jakie jest odpowiednie podejście do dokumentowania tego rodzaju transakcji.

Zaczynamy kolejny kwartał, który z pewnością będzie przyjemniejszy niż zawsze trudny, a w dodatku mroźny – początek roku. Po ciężkich i dla wielu przedsiębiorców zupełnie nowych obowiązkach sprawozdawczych; po wzmożonych kontrolach – czekają nas kolejne wyzwania. Ustawodawca nie pozwala nam się nudzić i nieustannie ćwiczy nasz refleks oraz... cierpliwość. Na pewno sporo z firm będzie musiało dostosować się do nowego prawa związanego z RODOrewolucją. W tym zakresie gorąco zachęcamy do audytu ochrony danych i rozplanowania nowych zadań. Służymy w tym zakresie kompleksowym wsparciem wykwalifikowanych ekspertów. O Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, w kontekście m.in. danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych we wspólnocie mieszkaniowej, piszemy na stronach 6-9.