Obowiązek stosowania PPKU ustawodawca nakłada na podmioty zatrudniające. Definicja podmiotu zatrudniającego została zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 21 PPKU, zgodnie z którym podmiotem zatrudniającym jest:

Wynagrodzenie jest świadczeniem obligatoryjnym każdego stosunku pracy, co wynika  z art. 22 ustawy1 z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako: k.p.). Jest również jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jednakże niewystąpienie w treści umowy o pracę jednoznacznego odniesienia do wynagrodzenia nie powoduje nieważności tej umowy. Należy wskazać, iż element wynagrodzenia za pracę nie stanowi essentialia negotti stosunku pracy. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie znaczenia oraz funkcji wynagrodzenia za pracę w stosunku pracy.

Dyskusja o mobbingu w miejscu pracy została zapoczątkowana przez szwedzkiego psychiatrę niemieckiego pochodzenia Heinza Leymanna w latach siedemdziesiątych XX wieku. Naukowiec zdefiniował mobbing jako „terror psychiczny w życiu zawodowym, charakteryzujący się wrogimi i nieetycznymi zachowaniami, które są powtarzane w sposób systematyczny przez jedną lub większą ilość osób, skierowanymi głównie przeciwko pojedynczej osobie, która w ich wyniku zostaje pozbawiona szans na pomoc i obronę poprzez powtarzające się zachowania mobbujące. Działania te występują bardzo często (przynajmniej raz w tygodniu) i przez długi okres (przynajmniej przez sześć miesięcy). Duża częstotliwość i długi czas występowania tego wrogiego zachowania skutkuje znaczącymi problemami mentalnymi, psychosomatycznymi i społecznymi”1. Poniższe opracowanie ma na celu przybliżenie rozwiązań prawnych w zakresie mobbingu w polskim prawie, a także wskazanie najnowszych zmian, jakie nastąpiły w stosownych regulacjach.

Zgodnie z komunikatem prezesa UODO – numer telefonu i adres e-mail pracownika może zostać przekazany przez pracodawcę wybranej instytucji finansowej w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, dalej jako: Ustawa o promocji zatrudnienia) cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Także należy zaznaczyć, że obowiązek ten wystąpi niezależnie od tego, czy praca będzie wykonywana w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej czy na innej podstawie.

 

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć naszych Klientów w Hotelu Marriott w Warszawie, w dniach 18-19 listopada 2019 roku podczas III edycji Konferencji Podatkowej. Jak co roku prowadzący byli skupieni na przeglądzie aktualnych zmian podatkowych oraz na planowanych transformacjach w zakresie prawa podatkowego, które wchodzą lub mają wejść w życie w 2020 roku.

5 listopada - złożenie deklaracji VAT-14 za październik

W dniach 17-18 października odbył się już V Kongres Prawo Pracy 2019/2020, organizowany w Hotelu Marriott. Z opinii uczestników wynika, że wydarzenie spełniło ich oczekiwania i będą je z pewnością miło wspominać.

Gazeta Finansowa po raz kolejny zaprezentowała listę firm szkoleniowych, które oferują rynkowi bardzo szeroki i różnorodny zakres usług. Wśród najlepszych znalazła się RB Akademia. 

Jak co miesiąc przypominamy o ważnych datach.

Planowana data wejścia w życie dodatkowych warunków zastosowania stawki 0% w WDT to 01.01.2020.

24 września 2019 roku o godzinie 19:00 w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyła się gala Book Of Lists 2019/2020. Była to 24 gala, organizowana corocznie.

Nauka połączona z odpoczynkiem na świeżym powietrzu to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na edukację pracowników. Korzyści ze szkoleń wyjazdowych są nie do przecenienia.

Od 1.11.2019 r. w niektórych przypadkach będzie miał zastosowanie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Czy split payment będzie nas dotyczył i o czym powinniśmy pamiętać w przypadku, gdy znajdzie zastosowanie w naszej firmie?  

12 sierpnia 2019 r. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kasy wirtualne).

Nasz portal oferuje szereg dogodności dla osób które zdecydowały się na założenie u nas darmowego konta do zarządzania swoimi zamówieniami, zarówno na szkolenia jak i w naszej księgarni. Żadna inna firma szkoleniowo-doradcza nie posiada takich udogodnień dla swoich klientów.

Russell Bedford Akademia świętuje przekroczenie kamienia milowego w swojej strategii poszerzenia działalności oraz świadczenia usług szkoleniowych i prawniczych na rynek województw małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (dalej jako Ustawa) wprowadza obligatoryjną dla wielu firm bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwaną dalej „BDO”. 

W ramach projektu „Przepis na Menedżera" już od 3 czerwca firmy z województwa mazowieckiego oraz lubelskiego będą miały możliwość składania wniosków o dofinansowanie na szkolenia. Operatorem jest firma HRP Group dysponująca kwotą ok. 10 mln złotych). Operator refunduje 80% kosztów usług szkoleniowych poprzez Bazę Usług Rozwojowych PARP.

Według nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 1 grudnia 2014 roku na przedsiębiorców został nałożony obowiązek dostosowania wpisu w KRS w zakresie przedmiotu działalności oraz zgłoszenia adresów do doręczeń. Termin możliwości zgłoszenia zmian upływa 1 grudnia 2019 r. Podmioty, które nie zastosują się do powyższego obowiązku mogą zostać obarczone karą grzywny.

Nie ulega wątpliwości, że wysokie kompetencje pracowników warunkują sukces każdej firmy. Aby utrzymać je na najwyższym poziomie, należy pracowników na bieżąco doszkalać i dbać o ich rozwój. Często jednak ceny szkoleń przerastają możliwości finansowe mniejszych przedsiębiorców – rezygnują oni więc ze szkoleń bądź ograniczają je do minimum. Tymczasem pozyskanie środków na szkolenia jest na wyciągnięcie ręki.

Możliwość pracy zdalnej coraz częściej traktowana jest jako benefit oraz przywilej zatrudnionego. Wyniki raportu Remote How oraz Kantar TNS z 2018 roku mówią same za siebie – respondenci bardzo pozytywnie podchodzą do możliwości pracy zdalnej – zarówno jeśli chodzi o telepracę oraz tzw. „home office”. Jak jednak odpowiednio zorganizować pracę zdalną by była efektywna, ergonomiczna i przede wszystkim – zgodna z przepisami. 

Jak donosi „The Japan Times -The Daily Telegraph” – Japonia za cel reformy obiera limity w nadgodzinach.