Przypominamy działom kadr i płac o najważniejszych datach w marcu 2020 r.

O tych terminach powinien pamiętać każdy księgowy - wraz z początkiem nowego miesiąca przedstawiamy najważniejsze daty księgowo-podatkowe w marcu 2020 r.

Ruszają kolejne nabory wniosków w projekcie Przepis na Menedżera, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą otrzymać refundację poniesionych kosztów na usługi rozwojowe.

RB Akademia wdrożyła nowy system zarządzania relacjami – DOCETM. System na którym pracujemy dostępny jest poprzez przeglądarkę z każdego miejsca. Jest to nowość na rynku systemów zarządzania relacjami, wyróżniająca się prostą, użyteczną i bezpieczną budową.

Oczywistym jest, że każde przedsiębiorstwo zorientowane jest na osiąganie najlepszych wyników w swojej działalności. By podejmowane decyzje planistyczne były w pełni skuteczne, muszą opierać się nie na intuicji, a na konkretnych zbiorach danych. Controlling to nie tylko działania wspomagające kierownictwo w planowaniu, kontrolowaniu i usprawnianiu systemu zarządzania ale również właściwa interpretacja relacyjnych baz danych w biznesie. 

Przypominamy działom księgowości o najważniejszych terminach w lutym.

Według aktualizowanych danych Ministerstwa Rozwoju z grudnia 2019 w CEIDG jest  wpisanych ponad 2 mln przedsiębiorców z czego ok. 230 tys. osób, które rozpoczęły działalność na początku lat 90.  i mają obecnie ponad 65 lat. To właśnie dla tych przedsiębiorców od 25 listopada 2018 r. wprowadzono instytucję zarządu sukcesyjnego, tj. gwarancję ciągłości funkcjonowania firmy wpisanej do CEIDG – co ważne - nawet po śmierci właściciela.

Dynamiczne zmiany w gospodarce polskiej zmusiły pracodawców do poszukiwania oraz sprowadzania dużej liczby pracowników cudzoziemskich. Prawdą jest, że bez wsparcia zagranicznej siły roboczej wiele polskich przedsiębiorstw borykałoby się z przestojami produkcyjnymi, a część z nich musiałaby zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. 

Artykuł 943 §2 kodeksu pracy definiuje mobbing jako „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Rozwiązanie stosunku pracy z zastosowaniem okresu wypowiedzenie to jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy przewidziany w Kodeksie pracy. Aby oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie było skuteczne – zgoda drugiej strony stosunku pracy nie jest wymagana, jest to bowiem jednostronna czynność prawna natomiast musi czynić zadość właściwym wymogom. W przeciwnym wypadku, oświadczenie pracodawcy stanowić może podstawę do podważenia, najczęściej na drodze sądowej, jego ważności i skuteczności.

Wpłaty na konto PPK ma pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i od Państwa. Każdy z tych podmiotów jest zobowiązany do finansowania z własnych środków wpłaty podstawowej w określonej ustawowo wysokości z możliwością zadeklarowania dobrowolnej wpłaty dodatkowej. Wysokość wpłat określona jest procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (art. 2 ust. 1 pkt 40 PPKU).

Pracodawcy, którzy utworzyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, niejednokrotnie napotykają na problem związany z gromadzeniem danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu w świetle obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyjaśniamy w jaki sposób gromadzić dokumenty, żeby nie narazić się na zarzut niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Zwracamy uwagę działów kadr i płac na ważne terminy w lutym – warto mieć je na uwadze.

W 2020 r. HR bardziej niż kiedykolwiek wcześniej skoncentruje się na jednostce. Zaoferuje jej spersonalizowane etapy rekrutacji, okaże życzliwość i dbałość o zdrowie, a także będzie dążył do likwidacji różnic wynikających z płci lub ras. Firmy postawią na ergonomię, co będzie możliwe dzięki analizowaniu wydajności pracowników. Więcej kluczowych stanowisk będzie obsadzonych przez osoby, które do tej pory nie były związane z daną organizacją. Zatrudnianie będzie się też odbywało poprzez system poleceń.

W 2020 r. wysokość odpisu na Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS) ustalać się będzie w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., tj. 4.134,02 zł. Zobaczmy jak w praktyce wygląda funkcjonowanie funduszu, z uwzględnieniem zmian na ten rok.

Czy komentując posty w prywatnej grupie zamkniętej utworzonej na portalu społecznościowym Facebook możemy naruszyć przepisy dotyczące ochrony danych osobowych?

W polskim systemie prawnym pracownik jako – z założenia – słabsza strona umowy podlega szczególnej ochronie. Instynktownie nasuwa się myśl, że przepisy mające na celu ochronę pracownika znajdziemy wyłącznie w Kodeksie Pracy, Ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, czy Ustawie o ubezpieczeniach społecznych. Tymczasem również przepisy rozdziału XXVIII Kodeku karnego chronią prawa osób wykonujących pracę zarobkową wynikające zarówno ze stosunku prawnego, na podstawie którego praca jest świadczona, jak i z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Zdarzają się sytuacje kiedy pracodawca zmuszony jest z różnych względów – najczęściej ekonomicznych, ale również organizacyjno-strukturalnych czy technologiczno-ekologicznych – do rozwiązania stosunku pracy z kilkoma pracownikami. Nawet jeśli sytuacja taka podyktowana będzie przyczyną finansową zachodzącą po stronie pracodawcy, musi on jednak liczyć się z obowiązkiem zgromadzenia dodatkowych środków przeznaczonych na odprawy dla pracowników.

Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika może w  wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prezentujemy Państwu kolejną część artykułu, pochodzącego z książki: „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Podręcznik z zakresu legalizacji pobytu i pracy”, w którym przyglądamy się szczegółom i nowościom z rynku pracy cudzoziemców w naszym kraju.

W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność zorganizować już piątą konferencję z cen transferowych 2019/2020 – kierunki zmian. Tegoroczna edycja konferencji odbyła się w dniach 09-10.12.2019 r., w warszawskim hotelu Marriott. Głównym tematem konferencji była nowelizacja polskich przepisów w cenach transferowych.

Poniżej prezentujemy daty w grudniu 2019, które warto mieć na uwadze - zwłaszcza w działach księgowości

Przypominamy o ważnych datach w grudniu - szczególnie istotnych dla działów kadr i płac

Wyższe wynagrodzenie jest elementem bardziej pożądanym przez pracowników niż rozbudowany pakiet benefitów. Można jednak zauważyć, że poziom zainteresowania dodatkowymi świadczeniami rośnie, przy czym różni się w zależności od wieku pracowników oraz od wysokości ich wynagrodzenia.