środa, 05 wrzesień 2018 11:09

Już jest jeden z pierwszych wyroków w sprawie RODO

Napisała  Ewa Buchowiecka

Już jest! 14 sierpnia 2018 r. zapadł jeden z pierwszych wyroków z powołaniem się wprost na ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. tzw. RODO.

Po niecałych trzech miesiącach obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej jako: RODO) doczekaliśmy się jednego z pierwszych wyroków odnoszących się wprost do jego przepisów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 14 sierpnia br. w sprawie o sygn. SAB/Gd 62/18 wyraźnie przesądził, że przepisy RODO nie wyłączają stosowania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej jako: u.d.i.p). Z powyższym stanowiskiem, co do zasady, należy się zgodzić, a to z następujących względów.

Niewątpliwie publiczny dostęp do dokumentów urzędowych leży w interesie publicznym, a przepis art. 86 RODO pozwala uwzględnić zasadę publicznego dostępu do dokumentów urzędowych, przy jednoczesnym stosowaniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zgodnie z art. 86 RODO dopuszczalna jest możliwość ujawniania danych osobowych zawartych w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Takie dane osobowe mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegają ten organ lub podmiot, dla pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych na mocy przedmiotowego rozporządzenia.

Zdaniem Sądu przepisy RODO nie wyłączają stosowania przepisów u.d.i.p., które same w sobie realizują obowiązek ochrony danych osobowych poprzez ograniczenie wskazane w art. 5 ust. 2 tejże ustawy. Zgodnie ze wskazanym artykułem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Jednak ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. Co równie ważne, osoba fizyczna i osoba prawna mogą zrezygnować z przysługującego im prawa do ochrony i wówczas prawo do informacji publicznej również nie podlega temu ograniczeniu.

Niewątpliwie publiczny dostęp do dokumentów urzędowych leży w interesie publicznym, a przepis art. 86 RODO pozwala uwzględnić zasadę publicznego dostępu do dokumentów urzędowych, przy jednoczesnym stosowaniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Pamiętajmy przecież, że ujawnianie danych jest również ich przetwarzaniem w rozumieniu art. 4 pkt 2 i dla swojej zgodności z prawem wymaga spełnienia jednego z warunków określonych w art. 6 ust. 1 RODO. Przepisy przewidujące możliwość ujawnienia danych powinny zatem godzić dostęp do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych.

Co więcej, również motyw 154 preambuły do RODO wyraźnie wskazuje, że organ publiczny lub podmiot publiczny powinny móc publicznie ujawniać dane osobowe z dokumentów przez siebie przechowywanych, jeżeli takie ujawnienie jest przewidziane przepisami prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu organ ten lub podmiot podlegają. Przepisy prawa krajowego mogą jednakże jednocześnie przewidywać pewne ograniczenia w ujawnianiu informacji ze względu na ochronę danych osobowych.

W ocenie WSA w Gdańsku art. 86 RODO daje zatem państwom członkowskim swobodę w uregulowaniu problemu dostępu do dokumentów urzędowych, a u.d.i.p. realizuje postulat ochrony danych. Takie stanowisko w zasadzie należy uznać za poprawne i logiczne. Biorąc pod uwagę treść przytoczonych regulacji uznać przecież należy, iż po stronie podmiotu udostępniającego informację zawierającą dane osobowe istnieje wymagana podstawa prawna, legalizująca przetwarzanie danych osobowych we wskazany wyżej sposób.

Autor: Ewa Buchowiecka

Radca prawny. W Russell Bedford zajmuje się kompleksową obsługą prawną i procesową podmiotów gospodarczych, w tym również obsługą i doradztwem inwestycji budowlanych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy, a także w zakresie tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Absolwent studiów podyplomowych z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego prowadzonych w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas swojej praktyki zawodowej publikowała opinie i artykuły na łamach branżowych pism i serwisów internetowych oraz współpracowała jako redaktor w wydawnictwie C.H. Beck. 

 

Czytany 1074 razy