wtorek, 19 czerwiec 2018 06:00

Bądź na bieżąco ze zmianami w Ordynacji podatkowej

Napisała  Katarzyna Kołbuś

4 czerwca 2018 r. pod obrady Rządu trafiła ustawa z dnia 16 maja 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany obejmujące m.in. system STIR i split payment powinny wejść w życie przed dniem 01.07.b.r.

Za niespełna miesiąc podzielona płatność ma obowiązywać polskich płatników VAT. Wraz z początkiem lipca przy standardowym rachunku firmowym znajdzie się vatowskie konto, na które będzie odprowadzany podatek. Póki co split payment będzie dobrowolny, ale spółki Skarbu Państwa z pewnością będą z niego korzystać (zapowiedział to już oficjalnie np. Lotos), co pociągnie za sobą skorzystanie z tego sposobu płatności u ich płatników.

Zmiany obejmują: brak możliwości zaskarżenia blokady rachunku bankowego na okres do 72 godzin, objęcie rachunków VAT zakresem przedmiotowym STIR, zmiany w zakresie informowania posiadacza rachunku o blokadzie na rachunku bankowym, rozszerzenia zakresu danych przesyłanych codziennie przez banki i SKOK-i o adresy IP, informacje o innych blokadach oraz zajęciach wierzytelności, numerach rachunków wirtualnych, wskazaniu numerów rachunków VAT prowadzonych dla rachunków rozliczeniowych lub rachunków w SKOK.

Projektowane zmiany ordynacji w praktyce:

  1. Informacje o rachunkach VAT przekazywane przez banki i SKOK-i izbie rozliczeniowej, która następnie te dane przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej nie zwalnia z obowiązku informowania podatników o rachunkach VAT organów skarbowych.

  2. Zmieni się zakres możliwości wypłaty środków z zablokowanego konta – podmiot kwalifikowany będzie mógł pobrać kasę na zaległe wynagrodzenia i wszystkie alimenty.

  3. Organ sprawdzający będzie miał obowiązek sprecyzować datę upadku blokady rachunku bankowego.

  4. Split payment ma dotyczyć tylko podmiotów zarejestrowanych w Polsce. W ustawie Prawo bankowe wprowadza się zmianę dotyczącą wprowadzanego mechanizmu podzielonej płatności. Dodany w art. 62b ust. 5 wskazuje, że nie jest możliwe obciążenie rachunku VAT, w celu dokonania płatności przy użyciu komunikatu przelewu, jeżeli rachunek odbiorcy jest prowadzony przez zagraniczny bank lub instytucję kredytową, która nie działa w formie oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, a więc nie podlega Prawu bankowemu.

  5. W przypadku otrzymania po dniu 30 czerwca 2018 r. przez podatnika innego niż wskazany na fakturze, o której mowa w art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, na rachunek VAT płatności wynikającej z faktury wystawionej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisu art. 108a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik ten dokonał płatności na rachunek dostawcy lub usługodawcy wskazanych na tej fakturze przed dniem 1 lipca 2018 r.

Przygotowanie się do zmian w Ordynacji wymaga kierunkowego działania zespołu, zajmującego się w firmie płatnościami, rozliczeniami i działem handlowym. Zapraszamy na nasze szkolenia z tego zakresu 

Czytany 907 razy