czwartek, 04 czerwiec 2020 11:10

Tarcza 3.0. – zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od daniny solidarnościowej

Napisał  Leszek Dutkiewicz

W celu wspierania obywateli, zarówno jako osób prywatnych jak i spółek oraz przedsiębiorców, prawodawca przeprowadza wiele rodzajów działań w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych. Brakuje jednak zwolnień typowo podatkowych, jak choćby oczekiwanego skrócenia terminów na zwroty VAT i zawieszenia stosowania mechanizmu split payment. Nie oznacza to jednak, że podatki są całkowicie pomijane przez ustawodawców.

Szczególnie istotną była decyzja o przesunięciu terminów składania rocznych deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych (dalej: podatek CIT oraz podatek PIT), chociaż początkowo niechętnie. Ostatecznie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 542). Przedłużało ono termin złożenia deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku z 30 kwietnia na 31 maja 2020 r., w przypadku podatników których rok podatkowy kończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Finansów 14 maja wprowadziło zmiany w Tarczy Antykryzysowej 1.0, rozszerzając przepisy dotyczące deklaracji rocznych PIT również na deklaracje dotyczące daniny solidarnościowej

Termin składania deklaracji w zakresie podatku PIT został przedłużony po uchwaleniu art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), który dodał do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm., dalej: Tarcza Antykryzysowa 1.0) art. 15zzj. Zgodnie z tym przepisem, złożenie deklaracji rocznych w zakresie podatku od osób fizycznych w terminie do 1 czerwca 2020 r. oraz wpłacenie należnego podatku, było równoznaczne ze złożeniem tzw. „czynnego żalu”, a tym samym zniwelowaniu ryzyka postępowania karnoskarbowego związanego z opóźnieniem płatności podatku. Nie doszło więc bezpośrednio do przesunięcia samego terminu składania deklaracji, a jedynie do usunięcia ryzyka karnoskarbowego związanego ze złożeniem jej w późniejszym terminie. Mogło to jednak spowodować naliczenie odsetek od takiej zwłoki. Problem rozwiązany został poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz. U. poz. 728). Przesunięcia tych terminów nie dotyczyły jednak jeszcze jednego podatku dochodowego, jakim jest danina solidarnościowa. Danina ta, zwana również III progiem podatkowym, została wprowadzona w rozdziale 6a (dokładnie art. 30h oraz art. 30i) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) w momencie uchwalenia ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192 z późn. zm.), a przepisy jej dotyczące obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Tak niefortunnie się zatem złożyło, że pierwszy rok składania deklaracji daniny solidarnościowej (DSF-1) oraz płatności tego podatku przypadł równocześnie na okres pandemii. Doszło zatem do nietypowej sytuacji, w której osoby fizyczne główny roczny podatek mogą opłacić później niż dodatkową daninę solidarnościową. Stanowiło to też niemały problem dla podatników, którzy mogli mieć problemy z prawidłowym sporządzeniem zeznania podatkowego. A jako, że nie wszystkie dochody są uwzględniane w podstawie do wyliczenia daniny, to ryzyko błędu było znaczące. Dodatkowym utrudnieniem zaś był kłopot z kontaktem z doradcami podatkowymi w związku z wprowadzonymi restrykcjami.

Ministerstwo Finansów najwyraźniej zauważyło te problemy, gdyż 14 maja wprowadziło zmiany w Tarczy Antykryzysowej 1.0, rozszerzając przepisy dotyczące deklaracji rocznych PIT również na deklaracje dotyczące daniny solidarnościowej. Nie rozwiązało to jednak problemu ewentualnych odsetek. Nastąpiła zatem podobna sytuacja jak przy deklaracjach podatku PIT, tak więc wobec daniny zastosowano podobne rozwiązanie w postaci odpowiedniego aktu wykonawczego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19 (Dz. U. poz. 916), jest bardzo podobne do wyżej opisanego rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2020 r. Podatnicy zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej mogą zatem bez większego niepokoju złożyć deklaracje oraz uiścić zaległy podatek do 1 czerwca 2020 r.

Czytany 271 razy