wtorek, 03 marzec 2020 11:30

Ważne terminy kadrowe - marzec 2020

Napisała  Ewelina Piotrowska

Przypominamy działom kadr i płac o najważniejszych datach w marcu 2020 r.

2 marca 2020 r.

 • Przekazanie do ZUS informacji za 2019 r. o przychodach osiąganych przez emerytów i rencistów
 • Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą przekazują do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2020 r.

5 marca 2020 r.

 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2020 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • Zapłata składek za luty 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych

10 marca 2020 r.

 • Do 10 marca należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłać deklarację rozliczeniową ZUS DRA, imienne raporty miesięczne ZUS RCA, ZUS RZA – obowiązek dotyczy osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie

16 marca 2020 r.

 • Do 16 marca wpłat na ZUS dokonują płatnicy niebędący jednostkami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie za siebie- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA

19-20 marca 2020r.

 • Konferencja Kadry i Płace 2020 – rewolucyjne zmiany - VI edycja konferencji kadrowo-płacowej organizowanej corocznie przez RB Akademię rozpoczyna się już 19 marca w Warszawie. Podczas konferencji omówione zostaną obecne regulacje oraz planowane zmiany w przepisach kadrowo-płacowych m.in. z zakresu dokumentacji pracowniczych, listy płac, rozliczania czasu pracy, Pracowniczych Planów Kapitałowych czy zatrudniania cudzoziemców. Na tegorocznej edycji gościć będziemy sześciu prelegentów będących najlepszymi ekspertami na rynku. Konferencja jest okazją do nabycia praktycznej wiedzy pod okiem praktyków pracujących w branży od lat.

20 marca 2020 r.

 • INF-1 - złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1.
 • Złożenie przez pracodawcę miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Obliczenie i pobranie przez zakłady pracy zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za luty
 • Wpłata przez podatników zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych za luty
 • Zapłata składki na PFRON – pracodawcy dokonują wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego.
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy w lutym

25 marca 2020 r.

 • Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP - złożenie wniosku Wn-D, informacji INF-D-P oraz formularza INF-O-PP za luty 2020 r. – pracodawca ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do PFRON (Wn-D) wraz z INF-D-P oraz INF-O-PP.

31 marca 2020 r.

 • Przekazanie przez płatników do ZUS zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2019 r. (ZUS ZSWA)

 

Czytany 540 razy