poniedziałek, 02 marzec 2020 08:24

Ważne terminy dla księgowego - marzec 2020

Napisała  Ewelina Piotrowska

O tych terminach powinien pamiętać każdy księgowy - wraz z początkiem nowego miesiąca przedstawiamy najważniejsze daty księgowo-podatkowe w marcu 2020 r.

2 marca 2020 r.

 • PIT-8C - Przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych osiągniętych w 2019 r. (PIT-8C)
 • PIT-11 - Przekazanie podatnikom informacji PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 r.
 • PIT-28/PIT-28S - Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019 r. (PIT-28/PIT-28S)
 • PIT40A/PIT-11A - Przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organy rentowe za 2019 r. (PIT-40A/PIT-11A)
 • IFT-1/IFT-1R - Przekazanie do urzędu skarbowego IFT-1/IFT-1R - informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niezamieszkujące na terenie Polski.
 • VAT-11 - wpłata VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11)

5 marca 2020 r.

 • VAT-14 - Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2020 r.

9 marca 2020 r.

 • Ryczałt od osób prawnych za luty - płatnicy, dokonujący wypłat na rzecz podatników nieposiadających siedziby lub zarządu w Polsce, mają obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty w dniu wypłacania należności, oraz przekazania go na rachunek urzędu skarbowego.
 • CIT-7 - wpłata zryczałtowanego podatku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz sporządzenie CIT-7 za luty
 • Podatek w formie karty podatkowej za luty - podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia 7. każdego miesiąca

10 marca 2020 r.

 • INTRASTAT za luty – do 10 marca należy przekazać informację INTRASTAT za luty, odpowiednio w przywozie lub w wywozie drogą elektroniczną.

16 marca 2020 r.

 • Faktury za luty – faktury wystawia się nie później niż do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, dokonano usługi lub otrzymano zaliczkę.
 • Podatek od nieruchomości – do 16 marca  należy wpłacić zaliczkę na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej za marzec. Do 16 marca osoby fizyczne wpłacają również ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego.

20 marca 2020 r.

 • Złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym20 marca 2020 r.
 • Obliczenie i pobranie przez zakłady pracy zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za luty.
 • Wpłata przez podatników zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych za luty.

25 marca 2020 r.

 • Deklaracje rozliczeniowe miesięczne lub kwartalne: VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12)25 marca 2020 r.
 • VAT-UE – do 25 marca wszyscy podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów składają informację podsumowującą VAT-UE za luty drogą elektroniczną.
 • JPK_VAT – termin przesłania informacji o prowadzonej ewidencji JPK_VAT za luty
 • Podatek akcyzowy -  termin składania deklaracji AKC-4/AKC-4zo oraz obliczania i wpłacania akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

26 marca 2020 r.

 • Rozliczenie inwentaryzacji i sporządzenie zestawienia obrotów i sald – do 26 marca należy dokonać rozliczeń niedoborów i nadwyżek na protokole rozliczenia wyników inwentaryzacji oraz sporządzić zestawienie obrotów sald i kont księgi głównej za rok obrotowy.

30 marca 2020 r.

 • WZP-1M – do 30 marca należy dokonać wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa za luty na podstawie deklaracji WZP-1M.

31 marca 2020 r.

 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych – 31 marca jest dniem kończącym rok obrotowy – przed zamknięciem ksiąg powinno nastąpić kompletne ujęcie w nich (w zbiorach zapisów księgowych) wszystkich dotyczących roku obrotowego, sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów księgowych, stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych.
 • Roczne sprawozdanie finansowe – do 31 marca należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe, które obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, a w przypadku jednostek podlegających badaniu również rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym.
 • CIT-8 - podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają w urzędzie skarbowym zeznania podatkowe oraz wpłacają podatek należny.
 • VAT-11 -  termin wpłat podatku VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11) przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, które dokonają wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.
 • Informacja ORD-U - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania bez wezwania przez organ podatkowy informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.
Czytany 848 razy