wtorek, 04 luty 2020 08:23

Kalendarz ważnych terminów - luty 2020 - księgowość

Napisała  Ewelina Piotrowska

Przypominamy działom księgowości o najważniejszych terminach w lutym.

Poniżej zamieściliśmy istotne daty dotyczące rozliczeń podatkowych, które warto mieć na uwadze w bieżącym miesiącu.

5 lutego – deklaracja VAT-14 za styczeń

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zobowiązuje podatnika do złożenia deklaracji VAT-14 naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. Deklaracja o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych składana jest za okresy miesięczne 5 dnia następnego miesiąca.

7 lutego – podatek od dywidend oraz sporządzenie CIT-7

Wszystkie osoby prawne dokonujące wypłaty należności z tytułu dywidend oraz pozostałych przychodów z udziału w zyskach mają obowiązek wniesienia wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz do sporządzenia odpowiednich informacji dla podatników i urzędów skarbowych.Do 7 lutego płatnik musi również wpłacić należny podatek oraz sporządzić deklarację CIT-7 za styczeń.

7 lutego - ryczałt od osób prawnych za styczeń

Podatnicy dokonujący wypłat zagranicznym osobom prawnym z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop są zobowiązani pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Należną kwotę należy przekazać na rachunek urzędu skarbowego.

10 lutego - INTRASTAT za styczeń

Przedsiębiorcy, których obrót towarowy osiągnął wartości ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego mają obowiązek przekazać informację INTRASTAT w przywozie lub w wywozie. Zgłoszenia powinno być przesłane elektronicznie, za okres miesięczny.

11 lutego – szkolenie w zakresie schematów podatkowych i  ordynacji podatkowej -  Schematy podatkowe – nowe obowiązki raportowania - Warsztaty praktyczne

Zapraszamy na szkolenie z zakresu schematów podatkowych, organizowane 11 lutego w Katowicach. Szkolenie dedykowane jest kadrze kierowniczej, pracownikom działów księgowości, pracownikom działów kadr i płac. Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych chcących poznać zastosowanie schematów podatkowych oraz reguły ich stosowania.

14 lutego – szkolenie - Podatek akcyzowy w 2020 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji

Zachęcamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym oparte na analizie najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Na szkoleniu przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz zmiany planowane. Szkolenie organizowane jest w Krakowie, w dn. 14.02.2020 r.

15 lutego - deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych

Deklaracja DT-1 na  podatek od środków transportowych powinna zostać złożona właściwemu organowi podatkowemu nie później niż do 15 lutego przez wszystkie podmioty zobowiązane do składania deklaracji DT-1 z załącznikiem DT-1/A za dany rok podatkowy.

17 lutego – faktury za styczeń

Do dnia 17 lutego powinny zostać sporządzone faktury, których nie wystawia się później niż 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym wykonano usługę, dokonano dostawy lub otrzymano zaliczkę.

17 lutego - I rata podatku od środków transportowych

Podmioty dla których obowiązek podatkowy od środków transportowych powstał 1 lutego roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch ratach: I rata- 15 lutego i II rata - 15 września każdego roku podatkowego.

17 lutego - zaliczka na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej za luty

Do 15 dnia każdego miesiąca osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe należy opłacić podatek od nieruchomości oraz podatek leśny w comiesięcznej racie za każdy miesiąc – opłata powinna być wniesiona na rachunek budżetu właściwej gminy.

18 lutego – szkolenie samochodach w działalności gospodarczej - Samochód w działalności gospodarczej 2020 - rozliczenie w podatku dochodowym (CIT/PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) - regulamin dot. wykorzystywania

Zapraszamy 18 lutego do Poznania na szkolenie obejmujące wiedzę z zakresu rozliczeń podatkowych względem samochodów w działalności gospodarczej.

20 lutego - zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń

Podatnicy obowiązani są wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podatnik wpłaca je w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zgodnie z tą zasadą również zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20. dnia następnego miesiąca (tj. do dnia 20 stycznia w przypadku roku kalendarzowego). Nie ma obowiązku zapłaty ostatniej zaliczki, jeżeli przed dniem 20 stycznia podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

20 lutego - ryczałty ustawowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń

Do 20 dnia miesiąca przedsiębiorcy, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mają obowiązek pobierać zryczałtowany podatek od określonych przychodów kapitałowych (np. od dywidend). Wpłaty powinny zostać wniesione na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną – według siedziby bądź miejsca wykonywania działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

20 lutego - zaliczka na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika w styczniu

Podatnicy uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytury i renty zagranicznej oraz z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 u.p.d.o.f. są obowiązani w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej.

25 lutego – szkolenie - Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie praktyczne, mające na celu zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu zmiennej wartości pieniądza w czasie, metod wyceny wartości materialnych i aktywów niematerialnych, wyceny aktywów niematerialnych. Uczestnicy szkolenia zdobędą również wiedzę z zakresu kalkulacji finansowych, szacowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych czy też wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie. Praktyczne warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem Excela.

25 lutego - przesłanie JPK_VAT za styczeń

Informacja o prowadzonej ewidencji VAT (JPK_VAT) powinna być składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. JPK_VAT drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej najpóźniej do 25 dnia miesiąca.

25 lutego - podsumowanie VAT-UE za styczeń

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Formularz składa się drogą elektroniczną.

25 lutego – termin składania deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12)

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą składają deklaracje podatkowe za okresy rozliczeniowe (miesięczne lub kwartalne) w urzędach skarbowych. Deklaracje składa się odpowiednio: za okresy miesięczne VAT-7, za okresy kwartalne VAT-7K.

Deklarację VAT-8 składają podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT (nie składający VAT-7, VAT-7K), u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 50.000 zł lub którzy wybrali opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze.

Deklarację VAT-12 składają osoby świadczące usługi taksówek osobowych.

25 lutego - podatek akcyzowy (AKC-4) za styczeń

Deklaracje AKC-4/AKC-4zo, za podatek akcyzowy składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego bez wezwania do 25 dnia miesiąca. Podatnik zobowiązany jest również obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W zależności jakich wyrobów akcyzowych dotyczy deklaracja, podatnik do swojej deklaracji dołącza odpowiedni załącznik AKC-4/AKC-4zo

 

Czytany 746 razy