poniedziałek, 03 luty 2020 09:49

Kalendarz ważnych terminów – luty 2020 – kadry i płace

Napisała  Ewelina Piotrowska

Zwracamy uwagę działów kadr i płac na ważne terminy w lutym – warto mieć je na uwadze.

Poniżej prezentujemy istotne terminy, o których warto pamiętać w lutym. Działy kadr powinny zwrócić szczególną uwagę na terminy składek do ZUS i PFRON.

5 lutego – składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, przesłanie deklaracji ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Do 5 lutego należy przesłać należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tego samego dnia upływa również termin przesłania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, miesięcznych raportów imiennych ZUS RCA, ZUS RZA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Należności opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez Zakład numer rachunku składkowego.

10 grudnia – termin spłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie.

17 lutego – Zapraszamy na warsztaty z czasu pracy - Czas pracy 2020 – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym

Warsztaty odbędą się 17 lutego w Katowicach – przeznaczone są dla wszystkich osób odpowiedzialnych za tworzenie harmonogramów, kierowników produkcji, brygadzistów oraz team liderów. W czasie zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu tworzenia i edytowania harmonogramów, konsekwencji naruszania odpoczynków dobowych oraz tygodniowych, optymalizacji kosztów godzin nadliczbowych, wdrożenia i stosowania równoważnego systemu czasu pracy, tworzenia schematów zmian uwzględniających wolne niedziele, konieczności wyznaczania i oznaczania dni wolnych od pracy, odpowiedzialności wykroczeniowej osób planujących rozkłady czasu pracy.

17 lutego - wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA składanych przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie za siebie

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników niebędących jednostkami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie za siebie.

Należności z tytułu składek na:

1) ubezpieczenia społeczne;

2) ubezpieczenie zdrowotne;

3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

4) Fundusz Emerytur Pomostowych;

- opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego.

Płatnik składek, za wyjątkiem płatników składek będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej, jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 ze zm.).

19 lutego – Szkolenie z PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe 2020 – nowe obowiązki pracodawców.

Zapraszamy do Poznania na szkolenie z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie jest skierowane zarówno do członków zarządów spółek, osób pracujących z działach kadr i płac, pracowników działów księgowości jak również pracowników zainteresowanych udziałem w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z uwagi na szerokie grono odbiorców program szkolenia został dostosowany tak, aby wyjaśnić mechanizm Pracowniczych Planów Kapitałowych z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

20 lutego -  składka na PFRON

Pracodawcy zobowiązani są wnieść opłaty na PFRON do 20 lutego razem z deklaracjami miesięcznymi i rocznymi dla Zarządu Funduszu w formie elektronicznej.

20 lutego - złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy osiągający co najmniej 6 procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązani są do złożenia comiesięcznych informacji (INF-1) o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością. Składanie INF-1 obowiązuje wszystkie placówki zajmujące się kształceniem bądź działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych (domy pomocy społecznej, hospicja, placówki rehabilitacyjne, lecznicze i edukacyjne)

INF-1 składana jest w formie elektronicznej do 20 dnia miesiąca.

20 lutego – deklaracje wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na PFRON

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje odpowiednie deklaracje miesięczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

- DEK-I-0
- DEK-I-a
- DEK-I-b
- DEK-II-a
- DEK-II-b
- DEK-W
- DEK-I-u

W przypadku składania informacji DEK-I-0 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych należy dołączyć informację DEK-Z.

21 lutego – Szkolenie o najnowszych zmianach w Kodeksie Pracy - Prawo Pracy w 2020r. – nowe prawa i obowiązki

Szkolenie obejmie zagadnienia z zakresu najnowszych zmian kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) – wchodzących w życie w maju 2019 roku. Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), jak również innych istotnych zmian, jakie dokonane zostały w prawie pracy w 2019 roku. W związku z powyższym, w trakcie szkolenia zgłębiona zostanie także problematyka dotycząca: zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców, nowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń oraz odpowiedzialności pracodawców z tym związanej, stosowania zmienionej ustawy o związkach zawodowych oraz wprowadzenia w życie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

28 lutego – Szkolenie  ZFŚS - Nowe zasady - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zmiany w ZFŚS 2020

Szkolenie odbędzie się 28 lutego w Gdańsku, jego celem będzie praktyczne omówienie zagadnień związanych ZFŚŚ . Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty będzie praktycznymi przykładami.

29 lutego - przekazanie przez płatnika informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej z wyszczególnieniem składek za poszczególne miesiące za rok ubiegły

Płatnik składek ubezpieczeniowych przekazuje ubezpieczonemu odpowiednie informacje z raportów miesięcznych za rok ubiegły w celach weryfikacyjnych. Informacje powinny zostać przekazane na piśmie lub za zgodną ubezpieczonego w formie elektronicznej.

29 lutego – zaświadczenie o przychodach osiąganych przez zatrudnionych emerytów/rencistów za rok 2019

Emeryci oraz renciści podejmujący się zatrudnienie zobowiązani są do poinformowania organu rentowego o podjęciu działalności oraz o wysokości uzyskanego przychodu. Po upływie roku kalendarzowego zobowiązani są również do złożenia informacji o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. W przypadku emeryta pozostającego w stosunku pracy zaświadczenie do organów rentowych ma obowiązek sporządzić i przesłać również pracodawca. Zakład pracy zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym.

Czytany 353 razy