poniedziałek, 02 grudzień 2019 06:00

Kalendarz ważnych terminów kadrowych na grudzień

Napisała  Ewelina Piotrowska

Przypominamy o ważnych datach w grudniu - szczególnie istotnych dla działów kadr i płac

1 grudnia – wejście w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o przekazaniu niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

W dn. 1 grudnia 2019r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn.  28 października 2019 r. na podstawie Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070.

1 grudnia – zmiana limitów kwot dorabiania przez emerytów i rencistów

Zmiana limitów wchodząca w dn. 1 grudnia dotyczy emerytów, u których dodatkowy dochód będzie przekraczał 70% przeciętnego wynagrodzenia czyli 3452,20 zł – wówczas wypłacana emerytura bądź renta zostanie zmniejszona. Dorobienie powyżej 130% przeciętnego dochodu (6411,10 zł) poskutkuje zawieszeniem świadczenia. Limity nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

5 grudnia – termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

5 grudnia upływa termin zapłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz termin przesłania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

W tym samym terminie należy również przesłać deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) jak i opłacić składkę za dany miesiąc do 5 dnia następnego miesiąca.

Składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez Zakład rachunek składkowy.

Płatnik składek (z wyjątkiem płatników składek będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej) jest zobowiązany opłacić należność w formie bezgotówkowej poprzez obciążenie rachunku bankowego płatnika składek lub poprzez  obciążenie rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 ze zm.).

Podstawa prawna: art. 47 ust. 1 pkt 2, ust. 4–4b ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

10 grudnia – termin spłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie

Na podstawie : art. 47 ust. 1 pkt 1, ust. 2–2c, ust. 4–4c ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie.

Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację rozliczeniową.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

1) na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące;

2) na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Należności z tytułu składek na:

1) ubezpieczenia społeczne;

2) ubezpieczenie zdrowotne;

3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

4) Fundusz Emerytur Pomostowych;

- opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego.

Płatnik składek, za wyjątkiem płatników składek będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej, jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z 19.08.2

16 grudnia - wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA składanych przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie za siebie

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników niebędących jednostkami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie za siebie.

Należności z tytułu składek na:

1) ubezpieczenia społeczne;

2) ubezpieczenie zdrowotne;

3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

4) Fundusz Emerytur Pomostowych;

- opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego.

Płatnik składek, za wyjątkiem płatników składek będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej, jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 ze zm.).

Podstawa prawna: art. 47 ust. 1 pkt 3, ust. 4–4c ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

16-17 grudnia - KURS: Płace od podstaw

Celem szkolenia jest poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego naliczania list płac ,obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń. Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu  się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem. Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

20 grudnia - zapłata składki na PFRON

Pracodawcy powinni uregulować opłaty na składki PFRON do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność powodująca powstanie obowiązku wpłat. Równocześnie składają miesięczne i roczne deklaracje Zarządowi Funduszu poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956).

20 grudnia - złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, ze wskaźnikiem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością od 6% w górę, składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) o zatrudnieniu tych osób, kształceniu i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Obowiązek ciąży również na domach pomocy społecznej, hospicjach, publicznych i niepublicznych jednostkach organizacyjnych których przedmiotem działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, ich edukacja bądź opieka. Informację składa się w terminie do 20 dnia następującego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy informacja.

Składając informację INF-1 po raz pierwszy bądź po zmianach ewidencyjnych dołączyć należy informację INF-Z.

Informacje miesięczne INF-1 za okresy sprawozdawcze, począwszy od października 2018 r. składa się według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1857).

Podstawa prawna: art. 21 ust. 2f ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)

20 grudnia - złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

- deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.),

- deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2a i 2g ustawy,

- deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2b i 2g ustawy,

- deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-a, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.),

- deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-b, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c lub 3g ustawy,

- deklarację wpłat o symbolu DEK-W, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 23 ustawy,

- deklarację wpłat o symbolu DEK-I-u, dotyczącej korzystania z obniżenia wpłat przez pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy.

W przypadku składania informacji DEK-I-0 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych dołącz się informację DEK-Z.

25 grudnia - dzień wolny od pracy

Ustawowo I dzień Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

26 grudnia - dzień wolny od pracy

Ustawowo II dzień Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

27 grudnia – dzień wolny od pracy dla pracowników administracji

27 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej – zostanie on odpracowany przez pracowników w sobotę 14 grudnia 2019r.

31 grudnia - złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą

Osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą, tak jak i niepełnosprawni rolnicy bądź rolnicy zobowiązani do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika któremu przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składają wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.

Czytany 725 razy