poniedziałek, 04 listopad 2019 10:01

Ważne daty w listopadzie 2019

Napisała  Ewelina Piotrowska

5 listopada - złożenie deklaracji VAT-14 za październik

Na podstawie art. 99 ust. 11a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnik w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest zobowiązany składać deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

7 listopada - ryczałt od osób prawnych za październik

Płatnicy wypłacający należności określone w art. 21 u.p.d.o.p. na rzecz podatników posiadających siedzibę bądź zarząd poza terenami Polski, są zobowiązani pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych należności w dniu dokonania wypłaty - jeżeli inaczej nie stanowią międzynarodowe umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Kwotę pobranego podatku płatnik winien przekazać na rachunek urzędu skarbowego do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano podatek.

7 listopada - podatek w formie karty podatkowej za październik

Podatnicy płacący podatek dochodowy w formie karty podatkowej, powinni należność pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wnieść na rachunek urzędu skarbowego bez wezwania do 7 dnia każdego miesiąca za ubiegły miesiąc, a za grudzień w terminie do 28.12 roku podatkowego.

7 listopada - wpłata zryczałtowanego podatku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz sporządzenie CIT-7 za październik

Na podstawie art. 26 ust. 3-3a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne dokonujące wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach mają obowiązek wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz sporządzenia informacji dla podatników i urzędów skarbowych.

W przypadku polskiego rezydenta płatnik zobowiązany jest wpłacić podatek oraz sporządzić deklarację CIT-7 w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym został pobrany zryczałtowany podatek i przesłać ją do podatnika.

12 listopada - zgłoszenie INTRASTAT za październik

Przedsiębiorcy osiągający ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego wartości w ramach obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii, zobowiązani są do przekazywania informacji INTRASTAT. Przywozy towarów należy zgłosić jako INTRASTAT w przywozie, a w przypadku wywozu towarów należy złożyć zgłoszenie INTRASTAT w wywozie. Zgłoszenia INTRASTAT muszę być dokonane w formie elektronicznej do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, za który to sprawozdanie jest składane.

15 listopada - zaliczka na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej za listopad

Do 15 dnia każdego miesiąca osoby prawne, jednostki organizacyjne (spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe) mają obowiązek opłacenia comiesięcznej raty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego – opłatę należy wnieść na rachunek budżetu właściwej gminy.

15 listopada - termin wystawienia faktur za październik

Po dokonaniu dostawy towaru bądź wykonaniu usługi należy wystawić fakturę, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu od wykonania usługi – to samo tyczy się otrzymanych zaliczek, fakturę należy wystawić najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ową zaliczkę otrzymano.

18-19 listopada - Konferencja podatki 2019/2020 – przegląd kluczowych zmian

W dniach 18-19 listopada odbędzie się konferencja podatkowa podsumowująca szereg zmian podatku VAT wprowadzonych w 2019 roku oraz wchodzących w nadchodzącym roku 2020 (m.in. nowy split payment, transakcje WDT, zmiany stawek VAT, nowy JPK VAT; biała lista podatników, transakcje wewnątrzwspólnotowe I wiele innych istotnych zagadnień.) Konferencja poświęcona będzie również fakturowaniu oraz korektom VAT w 2019, zmianom w podatkach dochodowych w roku 2020 oraz 2019 oraz nowym regulacjom w cenach transferowych. Wydarzenie poprowadzą eksperci dziedziny, eksperci doradztwa podatkowego.

20-22 listopada – szkolenie wyjazdowe: Efektywne planowanie procesów podatkowych i finansowych w Grupie Kapitałowej

Szkolenie wyjazdowe w Zakopanem, dedykowane jest grupom kapitałowym – podczas szkolenia zostaną omówione ryzyka podatkowe i bilansowe w działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej i sposoby na ich ograniczenie. Dodatkowo uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak w prawidłowy sposób przygotować się do optymalne modele działalności Grupy Kapitałowej, wyboru organizacji prawnej, planowanie bilansowego i podatkowego, itp. Atrakcją dla uczestników będzie dwudniowy nocleg w 4* hotelu Nosalowy Dwór, zabieg SPA, nielimitowany dostęp do centrum Wellness, siłowni, basenu oraz uroczysta kolacja na koniec szkolenia.

20 listopada - zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych za październik

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy wybrali miesięczny sposób opłacania ryczałtu zobowiązani są do obliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za każdy miesiąc. Opłatę należy wnosić do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do 28 lutego następnego roku na rachunek urzędu skarbowego.

20 listopada - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy w październiku

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy obowiązani są wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego bez uprzedniego wezwania. Zaliczki za styczeń-listopad należy wpłacić do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za grudzień jest płatna do 20 stycznia roku następnego.

20 listopada - zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za październik

Zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące podatnicy winni wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

20 listopada - zaliczka na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika w październiku

Za dochody uzyskane bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytury i renty zagranicznej oraz innych tytułów określonych w art. 13 pkt 24 i 6-9 u.p.d.o.f., podatnicy zobowiązani są do wpłacenia miesięcznej zaliczki stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej – opłatę należy wnieść do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany.

20 listopada - ryczałty ustawowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za październik

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorcy, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zobowiązane są pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od określonych przychodów kapitałowych np. od dywidend. Kwotę pobranego podatku przekazać należy na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

20 listopada - zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za październik

Zakłady pracy są zobowiązane obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło, które następnie powinny przekazać do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę, na rachunek urzędu skarbowego - przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

21 listopada - Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie cen transferowych w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPE® (36H)

Cztero-modułowy kurs z zakresu dokumentacji podatkowych, polityki cen transakcyjnych oraz wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych poparte certyfikatem TPE® - przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za sporządzenia dokumentacji podatkowych cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi w międzynarodowych i krajowych grupach kapitałowych poparte certyfikatem TPE®.

25 listopada - VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12)

Deklaracje podatkowe za okresy rozliczeniowe, podatnicy zobowiązani są składać w urzędzie skarbowym do 25 dnia każdego miesiąca po każdym okresie ( dla okresów miesięcznych deklarację VAT-7, dla okresów kwartalnych deklarację VAT-7K). Podatnicy, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 50.000 zł, lub którzy wybrali opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze składają deklarację VAT-8 za okresy miesięczne.

Za świadczenie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu, podatnik składa skróconą deklarację podatkową VAT-12 do 25 dnia po każdym kolejnym okresie.

25 listopada - przesłanie JPK_VAT za październik

Wedle art. 82 § 1b ustawy z 29.08.1997 r. – o ordynacji podatkowej, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych mają obowiązek przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji VAT (JPK_VAT) bez wezwania organu podatkowego, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

25 listopada - informacja podsumowująca VAT-UE za październik

Wszyscy podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, zarejestrowani do celów VAT UE składają informację podsumowującą na formularzu VAT-UE za pomocą komunikacji elektronicznej do 25 dn. Miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.

25 listopada - informacja podsumowująca w obrocie krajowym (VAT-27) za październik

Formularz VAT-27 powinni złożyć podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 u.p.t.u., a więc objęci mechanizmem odwrotnego obciążenia. Deklarację podsumowującą składa się za okresy rozliczeniowe, , w których powstał obowiązek podatkowy (dla dostawy czy usługi wykazywanej na informacji), w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych (VAT-7VAT-7K), a więc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

25 listopada - podatek akcyzowy (AKC-4) za październik

Wedle ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym, podatnik jest zobowiązany do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego AKC-4/AKC-4zo oraz do obliczania i wpłacania akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Do deklaracji podatnik zwykle dołącza stosowny załącznik, w zależności od tego, z jakimi wyrobami akcyzowymi łączy się powstanie obowiązku podatkowego.

28 listopada - wpłata z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa za październik

Na podstawie deklaracji WZP-1M, przedsiębiorstwa państwowe dokonują wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa w okresach miesięcznych w terminie do dnia 28 każdego miesiąca roku obrotowego za miesiąc poprzedni do 28 grudnia w tej samej wysokości co za listopad.

Natomiast przedsiębiorstwa, które wybrały kwartalny okres rozliczeniowy dokonują wpłat w terminie do 28 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału roku obrotowego, na podstawie deklaracji WZP-1K. Wpłaty z zysku za ostatni kwartał roku obrotowego dokonuje się w terminie do dnia 28 grudnia, przy czym zysk ostatniego miesiąca tego kwartału przyjmuje się w wysokości miesiąca poprzedniego.

Czytany 395 razy