środa, 09 październik 2019 18:18

Kalendarz ważnych terminów na październik

Napisała  Katarzyna Kołbuś

Jak co miesiąc przypominamy o ważnych datach.

17-18 października - Kongres Prawa Pracy

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie problematyce związanej z zatrudnianiem cudzoziemców; dokumentacji pracowniczej i ochrony danych osobowych pracowników po zmianach. Omówione zostaną także zagadnienia poświęcone świadectwom pracy oraz dokumentacji badań profilaktycznych i szkoleń bhp z uwzględnieniem najnowszych zmian; nowej polityki migracyjnej a także urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności oraz uprawnień urlopowych związanych z rodzicielstwem.

Podczas drugiego dnia dyskutować będziemy na tematy dotyczące czasu pracy; mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy; nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych; Pracowniczych Planów Kapitałowych – pierwszych wpłat i potrąceń

19 października rozpoczynamy Weekendowy kurs dla zaawansowanych na certyfikowanego specjalistę z zakresu kadr i płac (54H)

Kurs potrwa do 17 listopada b.r. Ma on na celu w sposób jasny, zrozumiały i podparty praktycznymi przykładami przedstawienie zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., wprowadzone nowymi przepisami Kodeksu Pracy, a także rozporządzeniem MRPiPS.

Uczestnikom zostanie przekazana wiedza, która pozwoli im zweryfikować obecnie stosowane praktyki w przedsiębiorstwie i wdrożyć rozwiązania mające na celu wyeliminowanie z nich błędów.

Niniejszy kurs kierowany jest do pracodawców, osób pracujących w działach kadr i płac, a także do pracowników firm, które w swojej codziennej działalności mają do czynienia z dokumentacją pracowniczą oraz rozliczaniem czasu pracy.

Kurs zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy kursu będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych modułów kursu cena ustalana jest indywidualnie

21 października – zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień

W myśl art. 25 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy mają zapłacić do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zaliczki w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

21 października – ryczałty ustawowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień

Art. 42 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obliguje osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od określonych przychodów kapitałowych np. od dywidend, następnie przekazywania go do 20. dnia każdego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną – według siedziby, bądź miejsca wykonywania działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Skorzystaj ze szkoleń podatkowych RB Akademii

21 października – zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych za wrzesień i III kwartał

Art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nakłada na podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy wybrali miesięczny sposób opłacania ryczałtu, obowiązek obliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania (a więc do dnia 28 lutego roku następnego).

21 października – zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za wrzesień

Obowiązek zakładów pracy, które obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz n umowę o dzieło lub zlecenie. Kwoty pobranych zaliczek na podatek przekazują w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

21 października – zaliczka na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika we wrześniu

Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników: ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy, z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

21 października – złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 2, 2a i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2e, składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna - do 20 stycznia za rok poprzedni. Pracodawca składa miesięczne i roczne informacje, o których mowa w ust. 2f, poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego. Podstawa prawna: art. 21 ust. 2F ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)

21 października – zapłata składki na PFRON

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956).

23-25 października - szkolenie wyjazdowe Wpływ zmian w prawie pracy na listę płac 2019/2020

Szkolenie odbędzie się w Kazimierzu Dolnym. Przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

25 października – przesłanie JPK_VAT za wrzesień

Art. 82 § 1b ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa głosi, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

25 października – składanie deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12)

Art. 99 ust. 1-3a i 8, art. 114 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, rozporządzenie Ministra Finansów z 18.04.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 27.04.2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu określają obowiązki podatników VAT

25 października – informacja podsumowująca VAT-UE za wrzesień

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej

31 października – wpłata VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, które dokonają wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.Czytany 463 razy