piątek, 28 czerwiec 2019 10:10

Bez wpisu do rejestru BDO działalność pozostaje nielegalna

Napisała  Katarzyna Kołbuś

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (dalej jako Ustawa) wprowadza obligatoryjną dla wielu firm bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwaną dalej „BDO”. 

Zgodnie z art. 49 ust. Ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu lub z urzędu w przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast wpisu do rejestru z urzędu w przypadku:

 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

 • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

 • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

 • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku dostępnego na stronie https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

Prowadzenie działalności bez wpisu, o ile jest on ustawowo wymagany, grozi sankcją finansową w wysokości nawet do 1 mln zł

Opłata za wpis wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców i 300 dla pozostałych. Co roku, do końca lutego, należy płacić także opłatę roczną, przy czym wpływy z opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowią w 35,65% dochód budżetu województwa, a w 64,35% dochód budżetu państwa.

Nie podlegają wpisowi do rejestru:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne

 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:

  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu

  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz

 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich

 • transportujący wytworzone przez siebie odpady

Czytany 381 razy