piątek, 31 maj 2019 08:58

Dostosuj wpis do KRS by uniknąć kary grzywny

Napisała  Ewelina Piotrowska

Według nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 1 grudnia 2014 roku na przedsiębiorców został nałożony obowiązek dostosowania wpisu w KRS w zakresie przedmiotu działalności oraz zgłoszenia adresów do doręczeń. Termin możliwości zgłoszenia zmian upływa 1 grudnia 2019 r. Podmioty, które nie zastosują się do powyższego obowiązku mogą zostać obarczone karą grzywny.

Maksymalnie 10 pozycji PKD

Zmiany w ustawie zobowiązują do wskazania w rejestrze sądowym maksymalnie dziesięciu pozycji przedmiotu działalności gospodarczej (PKD), w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy, niezależnie od ilości pozycji PKD wskazanych w umowie spółki ( w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zakładów ubezpieczeń oraz głównych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału). Informacja w KRS o przeważającym rodzaju działalności zostanie zaliczona do podstawowego pakietu danych objętych treścią wpisu – będzie ona przekazywana automatycznie w ramach procedury tzw. „jednego okienka” po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS. Ograniczenie liczby kodów PKD ma na celu uporządkowanie oraz zwiększenie przejrzystości informacji zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, tak by przedmiot działalności tam wskazany był w centrum aktywności przedsiębiorcy.

Przypominamy o terminowym złożeniu wymaganych oświadczeń o adresach do doręczeń nie później niż do 15 września br., oraz o uaktualnieniu wpisu w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy 

Terminy zgłaszania

Zgłoszenie zmiany w zakresie PKD powinno nastąpić przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie zmian – czyli do 1 grudnia 2019 r.Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej (o ile związane będzie wyłącznie z obowiązkiem dostosowania wpisu do nowych przepisów) nie wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki, statutu czy aktu założycielskiego.

Do 15 września 2019 r.należy również wskazać adresy do doręczeń osób reprezentujących firmę – członków zarządu, prokurentów oraz wspólników. Spółki kapitałowe są również zobowiązane do złożenia oświadczenia o adresach do doręczeń osób uprawnionych do powołania członów zarządu. Oświadczenia powinny być złożone wraz z pierwszym wnioskiem o dokonanie zmian danych we wpisie KRS oraz zmian w zakresie PKD.

Grzywna lub areszt za niedopełnienie obowiązku

Podmioty, które nie zastosują się do powyższego w terminie, powinny liczyć się z konsekwencją, jaką będzie wszczęcie postępowania przymuszającego przez sąd rejestrowy. Instytucja podejmie wówczas działania zmuszające spółkę do wprowadzenia aktualnych danych zgodnych ze stanem rzeczywistym spółki oraz do złożenia obowiązkowych dokumentów. W przypadku niedostarczenia odpowiednich wniosków i dokumentów pomimo wezwania przez sąd rejestrowy, na spółkę w świetle prawa może zostać nałożona kara grzywny w wysokości do 15 000 PLN. Natomiast w konsekwencji nie uiszczenia grzywny członkom zarządu i wspólnikom uprawionym do reprezentacji spółki grozi kara aresztu.

Mimo, że od ustawyz dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1161), w której zmieniony został art. 40 ust. 1 Ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, minęło już sporo czasu, wciąż wiele podmiotów nie zaktualizowało informacji w KRS – przypominamy o terminowym złożeniu wymaganych oświadczeń o adresach do doręczeń nie później niż do 15 września br., oraz o uaktualnieniu wpisu w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy i podaniu przedmiotu przeważającej działalności przedsiębiorcy do 1 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytany 910 razy