piątek, 12 kwiecień 2019 07:35

Podpisy na wnioskach do KRS – kto i kiedy ma się podpisać?

Napisała  Ewelina Piotrowska

Wpis do KRS służy weryfikacji danych o firmach i organizacjach, oczywiste więc, że wnioski o rejestrację i o zmiany danych do KRS to codzienność wszystkich spółek. Z pozoru są to proste dokumenty, ale jeśli chodzi o podpisy na wnioskach – można się pogubić. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie w tym zakresie.

Każda spółka kapitałowa (sp. z o.o. albo S.A.) reprezentowania jest przez jej zarząd, co jest określone w umowie spółki albo w statucie. Oświadczenia w imieniu spółki może składać powołany członek spółki, dwóch powołanych członków łącznie lub prezes zarządu samodzielnie, a inni łącznie albo łącznie z prokurentem. W przypadku gdy spółka nie określi się co do sposobu reprezentacji – w jej imieniu decydują dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu wraz z prokurentem. 

Art. 19 Kodeksu spółek handlowych wyraźnie mówi, że podpisy wszystkich członków zarządu pod dokumentem wystawianym przez spółkę wymagane są tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi

Podpisy według Kodeksu spółek handlowych

Art. 19 Kodeksu spółek handlowych wyraźnie mówi, że podpisy wszystkich członków zarządu pod dokumentem wystawianym przez spółkę wymagane są tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Wymóg co do działania wszystkich członków naturalnie stanowi problem dla spółek posiadających wieloosobowy zarząd. Niestety w pewnych przypadkach nie da się go obejść. 

Podpisy na wnioskach i załącznikach do KRS

Wśród wniosków składanych do KRS wyróżnia się wnioski o rejestrację oraz wnioski o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. 

Zgodnie z wyżej wspomnianym kodeksem, w przypadku wniosku o wpis do rejestru KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne – na dokumencie powinny znaleźć się podpisy wszystkich członków zarządu. Brak podpisu któregokolwiek z członków będzie skutkował zwrotem wniosku.

Jeśli chodzi o wniosek o zmianę danych, to obowiązują w tym przypadku zasady określone w zasadach reprezentacji spółki.

K.s.h. wymaga podpisów wszystkich członków zarządu na poszczególnych załącznikach do wniosków, m.in. w poszczególnych przypadkach:

  • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników (art. 167 § 1 pkt 2 k.s.h.),
  • lista wspólników składana sądowi przy każdej zmianie w księdze udziałów (art. 188 § 3 k.s.h.),
  • oświadczenie wszystkich członków zarządu co do tego, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione (art. 262 § 2 pkt. 3 k.s.h.),
  • w sytuacji zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw w terminie, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni (art. 265 § 2 pkt 3 k.s.h.),
  • oświadczenie wszystkich członków zarządu, w formie aktu notarialnego, o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i umowie spółki oraz w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego (art. 265 § 4 k.s.h.).

Brak któregokolwiek z podpisów na wymagających tego załącznikach skutkuje odesłaniem wniosku, z wezwaniem do uzupełnienia braków.

 

Czytany 569 razy