czwartek, 21 luty 2019 22:08

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek dla pracodawców

Napisała  Katarzyna Kołbuś

Od 1.01.2019r. obowiązują przepisy Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, co dla niektórych pracodawców oznacza odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku. Dla innych podmiotów obowiązek ten może być odsunięty w czasie, mimo to jest on nieunikniony. PPK zapewne staną się popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców.

Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według projektu Ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające – przy czym nie są to wyłącznie pracodawcy - oraz osoby zatrudnione.

Po co PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

PPK zostały opracowane po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków, wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy, a także pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników. Czas pokaże jak się sprawdzą na rynku polskim.

Skorzystaj ze szkolenia, które przygotuje Cię do nowych obowiązków Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracodawca mierzy się z PPK

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) obejmie stopniowo:

  • od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające, co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.;

  • od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające, co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.;

  • od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające, co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;

  • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora finansów publicznych.

System zakłada, że do Pracowniczych Planów Kapitałowych zostaną zapisani wszyscy pracujący Polacy w wieku od 19 do 55 lat.Pracodawcy będą mieli obowiązek zapisania do systemu pracowników, chyba że ci zrezygnują na piśmie z uczestnictwa. pracodawców, którzy będą zniechęcać do oszczędzania w PPK czekają kary - 30 tys. zł grzywny lub nawet dwa lata więzienia.

Pracodawca będzie musiał sfinansować składkę w wysokości 1,5% (z możliwością zadeklarowania dodatkowego 2,5%) podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Państwo ma dołożyć dodatkowe środki (w sumie do 490 zł) w formie składki powitalnej i składki rocznej. Do tego dochodzą zachęty fiskalne. Pracodawca będzie zwolniony z obowiązku odprowadzania składek na ZUS od wpłat na PPK. Do obowiązków pracodawcy należeć również będą wszelkie formalności, takie jak zapisywanie i wypisywanie pracowników z programu oraz sporządzanie stosownych raportów.

Wpłaty, które w ramach PPK finansuje pracodawca, stanowią w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Pracodawca będzie zobowiązany potrącić stosowny podatek z wynagrodzenia pracownika.

Los środków w PPK

Pracownik może w dowolnym momencie dokonać zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Składając wniosek o zwrot środków, uczestnik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

  • podatek od zysków kapitałowych,
  • 30% wartości wpłat po stronie pracodawcy - pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi, jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,
  • środki pochodzące z dopłat od państwa.

Ponadto ustawa przewiduje szczególne sytuacje życiowe, w których zgromadzone oszczędności będzie można wypłacić przed 60 rokiem życia:

  • w sytuacji poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),
  • w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45 rokiem życia (do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

Po śmierci uczestnika PPK (bez względu na jego wiek) zgromadzone w PPK środki podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej lub podlegają wypłacie w formie pieniężnej. Uczestnik może wskazać osobę uprawnioną do jego środków, a jeśli tego nie zrobi, środki otrzyma jego spadkobierca (dziedziczenie na zasadach ogólnych).

Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa dokona wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) albo na jego wniosek wypłaci mu te środki w formie pieniężnej.

Czytany 1697 razy